Vänsterpartiet i Vara – kommunpolitiskt program 2018


Vara är bra men vissa saker måste bli bättre

Vara behöver utvecklas och växa men med en rättvis fördelning. Utveckling är bra för Vara då fler kan jobba och bo i kommunen samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser sker.

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss och tågtrafik och en god välfärd utan privata vinstintressen!

Vara ska ha en god välfärd utan privata vinstintressen

Vi säger att Vara är bra men inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vänsterpartiet har drivit på om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på en bra välfärd, att vi satsar på våra skolor i hela kommunen, att våra äldre får en god vård och omsorg och att vi får igång byggandet av bostäder, främst lägenheter.

– Vänsterpartiet vill satsa på trygghetsboende, särskilda boenden och korttidsplatser så samarbetet med regionens vård blir så bra som möjligt och för den enskilde vårdtagarens trygghet inom äldreomsorgen och hemma.
– Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.

– Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

– Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad.

– Vänsterpartiet vill satsa på en verksamhet på Vara Resecentrum med meningsfull sysselsättning som samtidigt blir en bra tillsyn och service för allmänheten och resenärer med kollektivtrafiken.

– Vänsterpartiet vill satsa på att vi har landsbygdsskolorna kvar och att skolorna i hela kommunen renoveras så vi får bra skolmiljöer för elever och lärare.
– Vänsterpartiet vill satsa så vi har god tillgång till förskoleplatser i hela kommunen.

Vara ska värna allmänkulturen och en aktiv fritid

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram sommarlovssatsningar på fritidsaktivitet och sommarlovskort på Västtrafik. Detta är två stora viktiga satsningar som gäller över flera sommarlov där ungdomarnas sommarlov och fritid görs mer jämlika.

– Vänsterpartiet vill satsa på allmänkulturen och fritidssatsningar generellt och speciellt för barn och unga.

– Vänsterpartiet vill satsa på Kulturskolan som måste få goda möjligheter att utvecklas för att locka fler barn och ungdomar till kulturaktiviteter.

– Vänsterpartiet vill göra Kulturskolans verksamhet avgiftsfri för att fler unga ska kunna delta.

Vara måste se att förebyggande arbete är viktigt

Äntligen är en Familjecentral på gång att starta i Vara. En viktig förebyggande verksamhet för barnfamiljer där det finns en helhetssyn och ett samarbete mellan folkhälsoarbetet, stödet och omsorgsarbetet riktat till barnfamiljer. Vänsterpartiet har varit med och drivit på för kommunala familjecentraler ända sedan den första öppnades i Skaraborg. Detta arbetssätt att jobba med en helhetssyn och ett samarbete för invånarna bästa måste få bli vägledande i att kommunen har ett förebyggande arbete riktat till grupper och individer.

– Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov.

Vara måste satsa på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste bli bättre i och inom Vara kommun. Fler reguljära busslinjer, utökad närtrafik på kvällar och helger samt fortsatt satsningar på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan med tågstopp i Håkantorp, St Levene, Vara och Vedum. Kollektivtrafiken måste vara pålitlig så resenärer och arbetspendlare vågar välja kollektivtrafiken före bilen. Sommarlovskortet som nu erbjuds till unga resenärer är ett exempel på hur vi jobbar för billig kollektivtrafik som en jämlikhets- och jämställdhetsfråga!

– Vänsterpartiet vill satsa på järnvägen, kollektivtrafiken och en förstärkt närtrafik för bra kollektiva resmöjligheter inom kommunen och till och från Vara.

Vara ska vara en föregångare på miljöområdet

Vara måste bli en föregångare på miljöområdet med mer Krav- och Fairtrade-producerade varor inom kommunens kök, bättre möjligheter för källsortering och återvinning av förpackningar och avfall. Fler cykelvägar och bättre kollektiva resmöjligheter. Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras så bilar, bussar och lastbilar kan tanka biogas även i Vara.

– Vänsterpartiet vill satsa på mer Krav- och Fairtrade-producerade varor i kommunens kök.

– Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras i Vara.

Vara ska vara en bra arbetsgivare med bra arbetsmiljö

Vara kommun måste bli en bättre arbetsgivare med inriktning på förbättrad arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider. Varas utveckling inom välfärdsverksamheterna är helt beroende av att vi kan rekrytera och behålla vår personal.

Ledningen och organisationen i Vara måste vara inriktad på att värna personalens förutsättningar att ge den goda service och de goda insatserna som kommuninvånarna är i behov av. Vänsterpartiet vill uppmuntra nya och bättre arbetsmodeller t ex inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Dessutom naturligtvis löneutrymme i budgeten så vi kan ha attraktiva löner för kommunens anställda.

– Vänsterpartiet vill satsa på en bättre arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider.

Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus är viktiga för utvecklingen i Vara

I kommunens budget för 2019 har Vänsterpartiet fått gehör för att kommunens förbättrade ekonomi ska satsats i kommunala välfärden. En god välfärd är en av möjligheterna för kommunens utveckling som i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter till Vara kommun.

Investeringar i skolorna, i fritidsanläggningar, i byggande av bostäder och satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och dess invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för kommuninvånarna och för dem som vi gärna ser flytta hit och vill bosätta sig i kommunen.

Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030!

Vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetförslag!

Västra Götalandsregionen är en av flera aktörer som har ansvaret för att uppfylla våra miljömål! Västra Götalandsregionen kan också i praktiken stark bidra till att våra miljömål uppfylls. Viktigt också att slå fast att miljön och hälsan hör starkt samman. Både vi medborgare och miljön måste få vara friska!
Gränssnittet där miljöfrågorna, miljöarbetet och miljövården möter arbetsmarknadsåtgärder är hårfin. Här kan vi växla upp våra insatser inom t ex gröna jobb, jobb inom de gröna näringarna, naturvård och för vår ekologiska hållbarhet. Detta är viktiga miljöinsatser kopplat också till att spridningen av kemikalier och plaster ska begränsas och farliga kemikalier ska fasas ut.
Regionen bör på olika sätt understödja arbetet med att bättre återvinna avfall både till lands och till sjöss, rena våra utsläpp, värna vattendrag och våtmarker och att synliggöra miljöproblemen i inte minst vårt Västerhav.
Transportsektorns omställning till fossiloberoende har en stor utvecklingspotential där vi hoppas mycket på biogas ihop med andra miljövänliga drivmedel. Det är viktigt att regionen ger fortsatt stöd till utvecklingen av biogas och är en pådrivande aktör som givare och beställare! Sol vind och vatten är lika viktigt nu som när jag var med och gick Barsebäcksmarscherna!
Regionen kan ta fler initiativ till att transportslagen samarbetar, främst för att få gods på järnväg och inom sjöfarten på Göta Älv och Vänern! Naturligtvis är en förstärkt kollektivtrafik viktigt för miljön!
Vänsterpartiet vill säkerställa regionens arbete för fossiloberoende och att fortsättning på satsningen av biogas och andra miljövänliga drivmedel sker!
Avslutningsvis så ska Västra Götalandsregionen vara ett föredöme och en pådrivande kraft i den gröna omställningen och att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030 och ska uppnås genom aktiva miljöåtgärder.

Mer kollektivtrafik och mer stationer på järnvägen!

Vi måste fortsätta att satsa på kollektivtrafiken för att vi behöver bli fler som kan välja att åka kollektivt. Det är viktigt för miljön och vår strävan till en effektiv energiomställning. Det är viktigt för landsbygden och för möjligheten att resa och arbetspendla i hela regionen! Det är viktigt för en verklig jämställdhet, en verklig jämlikhet och en verklig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Kollektivtrafiken måste bli valbar både för oss som bor i våra städer så vi kan välja buss, tåg eller spårvagn och att det finns kollektivtrafik på mindre orter och på landsbygden i hela regionen! Därför föreslår vi att nästa satsning på Närtrafik tas genom Närtrafik även på helger.
Utvecklingen av kollektivtrafiken har stor betydelse ur många perspektiv! Ett hållbart transportsystem, energiomställning, trafiksäkerhet, folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och verklig tillgänglighet.
Vänsterpartiet fick på senaste Kollektivtrafiknämnd stöd för att regionen ska se positivt på att öppna fler stationer på våra järnvägar, fler stationer än de som finns med i den 9 punkter som nu föreslås i Västtågsutredningen och Målbild tåg 2035. För oss är Upphärad och Södra Ryd aktuella framtida stationer och innefattas här.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och det förutsätter också att biljettpriserna är låga! Därför föreslår Vänsterpartiet än en gång frysta biljettpriser för kollektivtrafiken i regionen!
Det är bara vi i Vänsterpartiet som står för en långsiktig finansiering av lägre biljettpriser i kollektivtrafiken. Hållbara satsningar kräver mod att avsätta pengar!
Vänsterpartiet tillför Kollektivtrafiknämnden mer pengar i vår budget de kommande 3 åren, frysta biljettpriser för låga taxor, ungdomsrabatt och ett utökad resande. Vänsterpartiet vill dessutom sänka priset på Regionen Runt till 1400 kr.
Jag som vänsterpartist är extra stolt för reformen om fritt Sommarlovskort för de ungdomsgrupper i regionen som nu får den möjligheten att åka fritt med Västtrafik till kompisen, kusinen, mor- och farföräldrar eller till badet. Jämlikt sommarlov som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen!
Egon Frid (V)

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Vänsterpartiet står bakom den nya zonstruktur som föreslås. Men vi kommer inte att stå bakom förslag om högre biljettpriser som hänvisar till den nya zonstrukturen. Vi kan inte acceptera att kollektivtrafiken blir dyrare för majoriteten av alla resenärer. Den ”indikativa” prisbild, som använts i framtagandet av zonstrukturen och bygger på att korta resor ska bli dyrare för att finansiera de längre resorna, står vi inte bakom. Högre priser kan öka bilresandet och motverkar miljö- och klimatmål, förvärrar trängseln och försvårar kollektivtrafikens framkomlighet. För att den nya zonstrukturen ska kunna genomföras anser Vänsterpartiet därför att den måste få en finansiering som gör att biljettpriser inte höjs.

Systemet med zoner ska utformas så att kommuner kan göra tillköp och kunna subventionera seniorer, skolelever och sina kommuninnevånare. Det är angeläget att den subvention som Göteborgs stad idag gör för att hålla nere biljettpriserna går att bibehålla och att biljettpriserna inte höjs till följd av den lösning som uppnås.

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och när ny zonstruktur införs bör man bevaka att inte gruppen färdtjänstberättigade diskrimineras utan att de också ska kunna resa över kommungränser inom de föreslagna zonerna.
(Protokollsanteckning på Kollektivtrafiknämnden 8 juni.)

Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030!

Vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för 2019!

Västra Götalandsregionen är en av flera aktörer som har ansvaret för att uppfylla våra miljömål! Västra Götalandsregionen kan också i praktiken stark bidra till att våra miljömål uppfylls. Viktigt också att slå fast att miljön och hälsan hör starkt samman. Både vi medborgare och miljön måste få vara friska!
Gränssnittet där miljöfrågorna, miljöarbetet och miljövården möter arbetsmarknadsåtgärder är hårfin. Här kan vi växla upp våra insatser inom t ex gröna jobb, jobb inom de gröna näringarna, naturvård och för vår ekologiska hållbarhet. Detta är viktiga miljöinsatser kopplat också till att spridningen av kemikalier och plaster ska begränsas och farliga kemikalier ska fasas ut.
Regionen bör på olika sätt understödja arbetet med att bättre återvinna avfall både till lands och till sjöss, rena våra utsläpp, värna vattendrag och våtmarker och att synliggöra miljöproblemen i inte minst vårt Västerhav.
Transportsektorns omställning till fossiloberoende har en stor utvecklingspotential där vi hoppas mycket på biogas ihop med andra miljövänliga drivmedel. Det är viktigt att regionen ger fortsatt stöd till utvecklingen av biogas och är en pådrivande aktör som givare och beställare! Sol vind och vatten är lika viktigt nu som när jag var med och gick Barsebäcksmarscherna!
Regionen kan ta fler initiativ till att transportslagen samarbetar, främst för att få gods på järnväg och inom sjöfarten på Göta Älv och Vänern! Naturligtvis är en förstärkt kollektivtrafik viktigt för miljön!
Vänsterpartiet vill säkerställa regionens arbete för fossiloberoende och att fortsättning på satsningen av biogas och andra miljövänliga drivmedel sker!
Avslutningsvis så ska Västra Götalandsregionen vara ett föredöme och en pådrivande kraft i den gröna omställningen och att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030 och ska uppnås genom aktiva miljöåtgärder.

Resenärerna måste få komma fram – inte komma bort!

Det viktigaste med Målbild Koll 2035 är hur vi ökar tillgängligheten till kollektivtrafikens alla delar och hur kollektivtrafiken fungerar och utvecklas i storstadsområdet Göteborg med omnejd! Framkomligheten inom kollektivtrafiken och framkomlighet för kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för att fler ska vilja välja spårvagnen, bussen, tåget, båten och den kommande linbanan. Orden för dagen är stomnät, Citybuss (stombuss) och Metrobuss, snabbare spårvägar och mer trafik runt centrum med mindre trängsel och köer för kollektivtrafiken i centrala Göteborg.
Ett observandum är bilden på sidan 7 i Förslagshandling 2017 för Målbild Koll2035 om K2020. Basen är stomnätet inom GMG med den viktiga regiontågtrafiken. Inpendlingen och utpendlingen med tåg måste fungera och utvecklas i linje med utvecklingen inom Målbild Koll 2035. Det viktigaste är att ha fokus på kollektivtrafikresenären. Överst i pyramiden står Kombort. För oss i V handlar inte om de som vill flyga iväg utan om alla som kommit bort, flugit iväg eller gett upp i sin ambition att resa kollektiv. För att vi ska lyckas med våra stora planer måste resenärerna vara i fokus och inte komma bort i trafiken, planeringen och utvecklingen. Eller hur Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik.

Även papperslösa är 100 % människor!

Det finns tre etiska principer inom hälso- och sjukvården som kan överföras på hur kommuner bör agera i sitt stöd till utsatta människor.

Den övergripande och viktigaste är människovärdesprincipen att ”alla människor har lika värde och lika rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.”  Vård  och sociala insatser ska alltså inte prioriteras byggt på geografisk bakgrund eller andra kriterier.

De övriga två principerna handlar om kostnadseffektivitet samt behovs- och solidaritetsprincipen, att vård i första hand ska ges till de med störst behov. 

Papperslösa och asylsökande är en grupp med stort behov av vård. Utifrån dessa behov och utifrån barnperspektivet så är det rimligt med sociala insatser för dessa individer, barn, familjer och denna grupp. Särskilt då i syfte att förebygga att situationen för individer och familjer som är EU-migranter, papperslösa och asylsökanden inte än mer förvärras.

SD gör fortfarande stor sak av sin motion om frukt till alla barn i skolan i Vara kommun men beviset är tydligt, SD ser inte och verkar inte för att alla människor har samma värde och vill inte att alla barn ska få ta del av SD:s fruktskål!

För oss i Vänsterpartiet är principen om alla människors lika värde inget vi kompromissar med. Därför är det rimligt att alla som bor och vistas i Vara kommun får del av samma socialtjänstlag och de sociala insatser som efter behov ska erbjudas. Huvudprincipen är att vård som inte kan anstå ska erbjudas av för de som vistas i Sverige vilket bör överföras i att vård och sociala insatser som inte kan anstå för ges inom Socialtjänsten i Vara.

Motion i regionfullmäktige om att köra i egen regi!

Vi i Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige, föreslagit att Västtrafik AB ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi. Idag gör Västtrafik upphandling på all kollektivtrafik som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Det gäller tåg, bussar och båtar och trafiken utförs av ungefär 80 olika företag.

Det finns flera goda skäl att köra kollektivtrafik i egen regi. För det första har Västra Götalandsregionen då ansvar för arbetsmiljö och anställningsvillkor för de chaufförer som anställs.

Vi summerar i motionen totalt fem skäl att köra trafik i egen regi; att råda över personalpolitiken, att inte ge ut vinster av skattepengar, att upphandlingsjuridiken är komplicerad och försenar utvecklingen, att det är det mest klimatsmarta sättet att organisera trafiken och att vi just nu står inför spårvagnstrafik i egen regi för många år framåt. Vilket bör och kan tala för att vi även kan direkt tilldela busstrafik i egen regi.

Motionen här:

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

2018-04-09

Motion om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi

Vi i Vänsterpartiet föreslår att Västtrafik ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi.

Idag gör Västtrafik upphandling på all kollektivtrafik som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Det gäller tåg, bussar och båtar och trafiken utförs av ungefär 80 olika företag. Dagligen reser 400 000 personer med Västtrafik. Förarna är Västtrafiks ansikte utåt. Mötet mellan förare och resenär är en viktig del i en bra resa. Men då Västtrafik inte kör själva har de begränsad möjlighet att påverka det mötet.  

Det finns flera goda skäl att köra kollektivtrafik i egen regi.

För det första har Västra Götalandsregionen då ansvar för arbetsmiljö och anställningsvillkor för de chaufförer som anställs. Det ger trygghet i anställningarna för dem som jobbar och som inte längre behöver jobba i ett företag som kan förlora sitt trafikuppdrag. Det ger transparens och ansvarstagande för anställningsvillkoren och en möjlighet att vara en bra arbetsgivare. Det är särskilt angeläget i en bransch som bussbranschen som har rykte om sig att ha problem med delade turer, låga löner och hög personalomsättning.

Västra Götalandsregionen har ambitionen att vara ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare”. Det finns då all anledning att ta in även busschaufförerna under den devisen. Det är ett sätt att visa på sitt goda självförtroende som arbetsgivare.

Det är idag inte möjligt att kräva att entreprenörerna har kollektivavtal för sina anställda. Dock har långt och enträget politiskt och fackligt arbete lett till att vi kan kräva kollektivavtalsliknande villkor. Vi i Vänsterpartiet har motionerat om det, och fått motionen besvarad. Men att anställa själva är ändå en bättre lösning, då inga ursäkter då finns för att erbjuda dåliga arbetsvillkor.

Det andra skälet är att inte ge ut offentliga pengar som vinst till företag. All upphandling av trafik bygger idag på att entreprenörerna är vinstdrivande. Det betyder att Västtrafik betalar ett pris för trafiken som även inkluderar vinst till entreprenören. Vi tycker att det är bättre att behålla alla skatteintäkter inom den offentliga sektorn, inte betala ut dem som vinst.

Ett tredje skäl är att upphandling av trafik är juridiskt komplicerat och kräver mycket administration. Det kräver en stor administrativ apparat av Västtrafik idag, och ofta försenas avtal av genom att de överklagas av någon som anser sig förbigången. Den personal som ägnar sin tid åt upphandlingsjuridik kan med fördel användas till utvecklingsarbete inom trafikområdet istället.

Ett fjärde skäl är den fortsatt goda utvecklingen av klimatsmart trafik. Kollektivtrafiken i Västtrafik har utvecklats bra i klimathänseende. I egen regi skulle det kunna förbättras ytterligare. Vi får det fulla ansvaret för att köpa rätt fordon, köra på bästa bränslet osv. Det finns ingen entreprenör som måste snegla på hur lång avtalstid som är kvar, och ibland avstå från en klimatsmart investering för att avtalstiden närmar sig sitt slut. Det finns idag en risk att fordonsflottan har olämpliga, även trafikfarliga, fordon i osäker avvaktaneventuellt förnyade avtal.

Ett femte skäl: Det är läge nu när vi ändå ska köra spårvagnstrafik i egen regi. Västra Götalandsregionen har skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med Göteborgs Stad om framtiden för spårvagnstrafiken. Avsiktsförklaringen är något av ett trendbrott och ett nytt synsätt på hur trafiken kan utföras. Genom det avtal som ska tecknas kommer Västtrafik att i femton år köra kollektivtrafik i egen regi, och inte lägga ut trafiken på upphandling. Spårvagnstrafiken kommer att utföras inom bolaget Göteborgs Spårvägar AB där regionen genom Västtrafik är minoritetsdelägare och Göteborgs Stad är majoritetsdelägare. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att även GS Buss ingår i bolaget, eftersom de i dagen är en del av Göteborgs Spårvägar AB, och att GS Buss då kan få direkttilldelad trafik och få behålla en offentlig arbetsgivare. Kan man köra spårvagn i egen regi, så kan man köra buss i egen regi.

Så med ovanstående fem skäl föreslår vi att en utredning görs med inriktningen för hur Västtrafik kan börja övergången till att i framtiden köra kollektivtrafiken i egen regi.

Eva Olofsson

Jan Alexandersson Egon Frid Jessica Wetterling

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!
Vänsterpartiet i Vara vill inte falla in i den utvecklingsfientliga skaran som hörs i debatten utan ser positivt på en sund utveckling av kommunen! Utveckling är bra för Vara samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser kan ske!
Vi har under mandatperioden sett att majoritetens budget och ledning har varit det bästa alternativet för just en fortsatt god utveckling av Vara kommun och en förhållandevis god välfärd i kommunen.
Dock är inget så bra att det inte kan bli bättre! Vi har drivit på majoriteten om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på våra skolor i hela kommunen, att allmänkulturens viktiga roll bibehålls, att vi har bra kommunikationer, att vi får igång byggnaden av lägenheter/bostäder, att förebyggande insatser och arbete och sysselsättning skapas för utsatta grupper. Vara kommun ligger relativt bra till med jämförbara kommuner inom välfärdsverksamheterna men just för utsatta grupper, främst vuxna, har vi mindre resurser till dessa. Det kan som exempel gälla psykiskt funktionshindrade och personer med olika former av sociala problem. Vara kommun måste satsa mer resurser för dessa grupper genom generösare biståndsbedömning, mer sysselsättning och mer delaktighet från brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Ett exempel som planerats länge är en verksamhet på Vara Resecentrum som ger meningsfull sysselsättning samtidigt som tillsyn och service skapas för resenärerna.
Vi ser nu att för 2018 och i budgeten för 2019 så får vi gehör för flera av våra krav och främst att vi inte sparar på grupper och verksamheter som istället behöver satsningar. Kommunens förbättrade ekonomi ska fördelas resursmässigt rättvist, en god välfärd för alla och en rättvis fördelning är bärande i Vänsterpartiets politik på solidaritetens grund!
Satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och hela kommunens invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för nuvarande kommuninvånare och för dem som vi gärna ser flytta hit och bosätta sig i kommunen. Vara är bra men det finns inget som inte kan bli bättre. Ovanstående föreslagna satsningar vill Vänsterpartiet vara med och driva inom ett alliansfritt styre i Vara kommun även efter kommunvalet 2018!

Egon Frid (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige