Dags att stoppa prishöjningarna inom kollektivtrafiken!

Protokollsanteckning
2019-09-17/18
Dnr 2019-00041
Västtrafiks prisjustering för 2020
Vänsterpartiets budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2020 föreslår och finansierar att biljettpriserna för Västtrafik ska frysas på 2019 års nivå.
På Kollektivtrafiknämnden 2019-04-25 lade Vänsterpartiet genom Egon Frid följande yrkande:
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik:
1. att som inriktning planera för frysta priser vid prisjusteringen i januari 2020 för alla biljettyper och periodkort.
2. att planera för en samordning av ordinarie prisjustering i januari 2021 med införandet av ny zonstruktur under hösten 2020.
3. att avvakta med åtgärdsförslag avseende prisjusteringar till resultatet av införandet av nya zonstrukturen är känt.
Om Vänsterpartiets budgetförslag blivit regionfullmäktiges beslut och om Vänsterpartiets yrkande hade vunnit gehör på Kollektivtrafiknämnden den 25 april så hade jag yrkat på oförändrade biljettpriser. Nu gäller betslutat att godkänna
Västtrafiks förslag till prisjusteringar för 2020 och då väljer jag och Vänsterpartiet att inte delta i beslutet och lägger denna protokollsanteckning som förklaring.

Egon Frid (V)

En god kollektivtrafik i hela regionen för ett jämlikt och hållbart resande!

Uppdrag för Västtrafik AB 2020, 20190918

Reservation till förmån för mitt eget yrkande:
Min erfarenhet av kollektivtrafiknämnden sedan tidigare är att det funnit en ganska stor
samsyn över behovet av att utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland samt stärka
resenärernas nytta och nöje av att resa kollektivt, s k kundnöjdhet. Vi i Vänsterpartiet håller
fanan högt, men det är viktigt att vi tillsammans i kollektivtrafiknämnden använder våra
möjligheter till påverkan och att framhålla det stora behovet av att utveckla kollektivtrafiken i
hela regionen. Det verkar dock från alla andra att det ekonomiska ansvarstagande med tanke
på regionens finanser är det enda som gäller.
Är nu snudd på chockad över den snabba förändringen som sker, där nästan all fokus hos
ledamöterna, även hos socialdemokraterna, läggs på hur intäkten per resa kan ökas och hur vi
kan ”tvinga” resenärerna att avisera för att påvisa att biljetten är betald samt hur vi utvecklar
biljettkontrollen. Det har i det här ärendet tagit sig uttryck i att ekonomin och kontrollen satts
framför allt annat.
Jag delar inte den uppfattning och har därför lagt ett förslag på hur uppdraget till Västtrafik
AB 2020 kan ställas på ett annat sätt.
För Vänsterpartiet kommer det viktiga arbete som ombordpersonal gör på för tåg och bussar
högt på listan efter behovet av att utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland. Min
uppfattning är att det är utökat bemanning och fler ombordpersonal som vi ska satsa på i
stället för ökade kontroller och misstänkliggörande av resenärer! Ombordpersonalen utgör en
viktig del i servicen och informationen till resenärerna att få hjälp med att göra rätt på resan.
När jag inte fått gehör i Kollektivtrafiknämnden för min uppfattning väljer jag att reservera till förmån för eget förslag.

Egon Frid (V)

Utvecklad kollektivtrafik, bidra till att uppnå klimatmålen och nöjda resenärer

På Kollektivtrafiknämnden 17 och 18 september i Skövde så togs beslut om nämndens uppdrag till Västtrafik AB för 2020. Majoriteten i Kollektivtrafiknämnden inklusive S, föreslår att all fokus läggs på hur intäkten per resa kan ökas. För Vänsterpartiet ser vi det inte så utan lämnade ett eget yrkande som vill att fokus ska ligga på åtgärder för att utveckla trafiken, att bidra till klimatmålen och för att öka så att resenären är nöjd med sin resa. Dessutom motsätter vi oss de förslag som att trafiken trimmas, som vi tolkar att trafik med färre resenärer tas bort.

Jag yrkar på följande strecksatser under

3. Inriktning för uppdraget 2020

Åtgärder för att utveckla trafiken, bidra till klimatmålen och öka kundnöjdheten sätts högst
Åtgärder som ökar nyttjande av befintlig trafik samt åtgärder för ökad andel gång, cykel och samåkning och kombinerad mobilitet
Åtgärder som utvecklar trafiksystemet i riktning mot målen inom föreslagen ekonomisk ram.

Egon Frid (v)

 

Stärk de sociala- och psykosociala verksamheterna i Vara kommun

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att stärka de sociala- och
psykosociala verksamheterna inom Vara kommun
Vänsterpartiet vill att Vara kommun stärker de sociala ambitionerna och stärker
verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena. Detta i syfte att ha en
generösa biståndsbedömning till de med behov av sociala insatser och en generellt
generösare förebyggande verksamheter i kommunen. Vänsterpartiet vill att Vara
kommun genom detta förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnads-
verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vänsterpartiet vill att vården och
omsorgen stärks genom generösare insatser och mer förebyggande arbete. Att
kommunen gör besparingar och försämrar dessa verksamheter på grund av ökande
kostnader och ansvar för LSS slår mot grupper och individer i vår kommun som är i
behov av socialpsykiatrins insatser. Vänsterpartiet vill att människor ska känna sig
trygga med att stödet finns tillgängligt där man bor och när man behöver det. Vi vill
också att den enskildes inflytande över innehållet i insatserna och vårdens planering
stärks. Ett exempel är kommunens riktlinje för brukare i kommunens fordon.
Socialnämnden har beslutat att huvudregeln ska vara att inga transporter av brukare
ska ske i kommunens leasingbilar/fordon. Alla som har erfarenhet av sociala arbete
och sociala verksamheter vet att detta rigida förhållningssätt försvårar möjligheterna
att hjälpa människor som behöver kommunens stöd och hjälp. Att forma en lämplig
insats kräver oftast transporter av brukare och det är motiverande och rationellt att
behandlare och brukare kan åka i samma fordon när insatserna ska planeras och
genomföras. Vänsterpartiet ser det som naturligt att utifrån möjligheten att forma
insatser, stöd och hjälp till enskilda personer i behov av stöd, ha en friare och
generösare attityd till anställda och brukare angående hur insatsen planeras och
genomförs. Den nuvarande rigida hållningen leder till att människor i behov av stöd
och hjälp avsäger sig hjälpen och viktiga beteendeförändringar uteblir och den
sociala isoleringen riskerar att fortgå.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta:

Att kommunen satsar extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för
personer med psykiska funktionshinder.
Att ge Socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna i syfte att göra generösare
biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i hur stödet utformas.

Egon Frid 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Vi behöver skapa förutsättningar för boende på landet!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att utreda hur Vara kommun
kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till
hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd.
Vara kommun är en decentraliserad trakt, en kommun med mycket bostäder på
landsbygden, där befolkningen av tradition, till merparten funnits och bott och bor, i
kommunen. Samtidigt ser vi ett generationsskifte med att fler och äldre boende flyttar
in till samhällena i kommunen och i många fall lämnar sina fastigheter tomma på
landsbygden.
Den stora frågan är då hur vi kan göra dessa bostäder mer tillgängliga för uthyrning
och boende. För en fortsatt levande landsbygd och med liv på gårdarna.
En bärande tes är att uppfattningen hos många privata fastighetsägare på
landsbygden är att det är svårt och riskfyllt att vara hyresvärd och att hyra ut sin
bostad.
Hur kan vi då minska dessa svårigheter och samtidigt göra bostäderna och se
fastigheter på landsbygden som en resurs för uthyrning och boende?
Vi som motionärer ser det som värdefullt att utreda vilka möjligheter som finna och
titta på hur det kan lösas och organiseras. En tanke är att Vara kommun genom Vara
Bostäder AB alternativt genom Vara Industrifastigheter AB hyr fastigheten av den
privata fastighetsägaren, iordningställer boendet för uthyrning och sedan hyr ut
bostaden till presumtiva hyresgäster. En annan tanke är att det kanske går att
organisera via något som liknar självkostnadsersättning mellan fastighetsägaren och
Vara Bostäder, Vara Industrifastigheter AB eller annan huvudman för att sköta
uthyrningen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen kan bidra med att göra
bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet.

Egon Frid (V)
Fredrik Nelander (S)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är V-logga-960x675.jpgInterpellation till Tekniska nämndens ordförande Erik Lindström angående träden och de nedtagna träden utmed gatorna i Vara

Ett och annat träd tas ned utmed gatorna i Vara och har inte återplanteras av nya träd. Sammanlagt har det blivit ett ganska stort antal träd som tagits ned.
Detta väcker funderingar kring hur Vara kommun och Tekniska nämnden tänker och planerar kring trädens vara eller icke vara utmed gatorna i Vara.
För något år sedan startades ett arbete kring hur centrum i Vara kan förbättras avseende gatumiljön m m. Här berördes frågan om att plantera nya träd där de är skadade av olika orsaker.
Vi som kämpar för klimatet inser att träden är viktiga då de tar upp koldioxid och därmed förbättrar luftkvalitén, de ger skugga och sänker temperaturen när det är varmt och dämpar ljudet från trafik och annat buller. Träden behövs för klimatet och gatumiljön i Vara.
Där träden tas ner blir de snabbt en bilparkering, vilket vi totalt har tillräckligt med för handeln, besökare och boende ändå.

Vill därför fråga Tekniska nämndens ordförande Erik Lindström hur planerna är för träden utmed gatorna i Vara:

Avser kommunen att återplantera de nedtagna träden med nya träd?
Hur långt har planerna kommit angående att förbättra gatumiljön i centrala Vara?

Egon Frid (V)

 

 

En skam för demokratin att NMR inte stoppas i Almedalen!

Av princip kommer jag inte att gilla ett enda Facebook-inlägg eller Instagram-foto och ännu mindre något på Twitter från Almedalen! Jag vet att det görs bra saker där av Nykterhetsrörelsen, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, mitt parti m fl. men så länge inte Almedalen är till för alla så nej tack, inga gillanden!
Visby denna vackra stad och med sitt stora kulturarv slits av detta roséminglande jippo då medverkande politiker och lobbyister inte orkar gå från sina hotell utan ska in och åka bil innan för murarna för att hinna till sina evenemang. Folk flygs in med flyg och helikopter för något enstaka evenemang för att panelerna ska fyllas! Tack och lov så minskar ny aktiviteterna och seminarierna i Almedalen för första gången sedan 2006! Detta är sunt och nödvändigt! Jag hoppas att Almedalsveckan imploderar och självdör innan Visby, ringmuren och miljön raseras!
Almedalen borde vara till för alla, förutom raister och nazister och andra odemokratiska krafter! Kan inte polisen stoppa NMR och säkerställa alla demokratiska medverkandes säkerhet så har Almedalen inget berättigande! Detta är en skam för demokratin i Sverige!
Sedan en tanke till Er som jagar runt i Visby och deltar i debatter och seminarier, ni som tror ni är viktiga men det är ni inte! De viktigaste nu är de som avstår, och visar sitt missnöje över hur Almedalen har utvecklats, och stannar hemma!

Stora behov kvarstår av att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen!

Reflektioner från Kollektivtrafiknämnden (KTN) våren 2019

Min erfarenhet av KTN sedan tidigare är att det funnit en ganska stor samsyn över behovet av att utveckla kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland samt stärka resenärernas nytta och nöje av att resa kollektivt, s k kundnöjdhet.
Är nu snudd på chockad över den snabba förändringen som sker, där nästan all fokus hos ledamöterna, även S, läggs på hur intäkten per resa kan ökas och hur vi kan ”tvinga” resenärerna att avisera för att påvisa att biljetten är betald samt hur vi utvecklar biljettkontrollen.
Att Västtrafik har intresse i att fokusera på hur intäkterna ökas kan jag förstå men denna intresseförskjutning bland politiken är för mig obegriplig.
När jag var som mest upprörd vid ett sammanträde tidigare i år bad jag de ledamöter i KTN som ville fokusera på biljettkontroll, ökad intäkt per resa och aviseringstvång att söka sig till Västtrafiks styrelse.
Jag har inför dagens sammanträde med KTN bestämt mig för att inte bli arg och åka hem med ett hyfsat blodtryck. Även idag fick jag dock framföra att KTN måste ha ett annat fokus än Västtrafiks tjänstemän och politiker. KTN måste ha ett bredare fokus i att se nyttan med kollektivtrafiken och behovet att att den förstärks och utökas i helga regionen!
Vårt främsta arbete nu i KTN är ett revideringsarbete av Trafikförsörjningsprogrammet för 2021 – 2024 och uppdraget till Västtrafik 2020 – 2021.
Vi kommer från V:s sida att hålla fanan högt men det är viktigt att vi tillsammans använder våra möjligheter till påverkan och att framhålla det stora behovet av att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen!
Det verkar dock från alla andra att det ekonomiskt ansvarstagande med tanke på regionens finanser som enbart ska gälla!

När det gäller 3 zoner så ligger tidsplanen fast om införande november 2020. En diskussion pågår om zongränser och kriterier för s k omlottzoner som ska vara positiv för resenären att kunna tillgodogöra sig ”rätt” zon. T ex driver Orust och DKR Fyrbodal frågan om omlottzoner för främst 2 hållplatser vid Varekil och det finns ett antal identifierade omlottzoner/omlotthållplatser. Troligtvis blir det så att Kollektivtrafiknämnden får besluta om kriterierna och att Västtrafiks styrelse beslutar om de specifika hållplatserna.

Frågor som jag kommer att driva särskilt är trafiken och turtätheten på våra regionala banor och då Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Borås via Vara och Herrljunga. Kommunernas tillköp av seniorkorten som får en helt ny betydelse genom nya zonsystemet och det är dags att regionen tar över seniorkortet från kommunala tillköpen. Gäller dock att hitta minsta gemensamma nämnare med det borde bli från 65 år och hela dygnets trafik. Trafiken på landsbygden genom Närtrafiken och anropsstyrd trafik som måste utvecklas på kvällar och helger i hela regionen.
Är det fler konkreta idéer som ni stöter på som kan drivas från vår sida i V som inspel och krav i arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet så mottages detta tacksamt.

Utöver mitt uppdrag i Kollektivtrafiknämnden så representerar jag KTN i Delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal och Stadstrafikforum i Uddevalla och Trollhättan – Vänersborg. Kommer det upp synpunkter från dessa områden så mottages även dess tacksamt.

Trevlig sommar!

Egon


Med vänlig hälsning

Egon Frid
Barnegatan 13
534 30 Vara
egon.frid@telia.com
0512 – 161 64
070 – 636 58 41

Minnesord till mina barns mormor Maj-Britt Larsson.

Maj-Britt Larsson avled 4 maj efter en tids sjukdom i en ålder av 88 år och begravdes den 31 maj i Marie begravningskapell. Maj-Britt sörjs närmast av döttrarna Gunilla och Lena, sonen Johan med familjer, syskon med familjer och övrig släkt och vänner.
Maj-Britt Larsson, föddes Wallgren, i Skara 6 juli 1930, där hon växte upp och tidigt började jobba inom bageri- och konditoribranschen. På bageriet i Skara träffade Maj-Britt sin blivande man Lars-Johan Larsson och de kom att dela livet, yrkeslivet som konditor och bagare samt samhällsengagemanget och politiken. Maj-Britt var tidigt aktiv inom SSU och Socialdemokratiska Kvinnoförbundet. Maj-Britt växte upp i en starkt politiskt engagerad familj och de värderingarna delade Maj-Britt och levde och efter dem i hela sitt yrkesverksamma liv och även som pensionär. Strax innan Maj-Britt blev sjuk deltog hon i Socialdemokratiska Kvinnoförbundets 90-årsfirande i Skara.
1962 övertog Maj-Britt och Lars Nya Konditoriet i Vedum och familjen flyttade dit. På Nya Konditoriet, Kondis kallat, fanns deras arbetsplats och bostad.
Jag fick, vid 17-års ålder, den stora glädjen att bli en del av familjen då jag träffade Maj-Britt och Lars dotter Lena. Mitt eget samhälls- och politiska engagemang växte fram då och har påverkat mig oerhört starkt i mitt politiska val. Dock var Maj-Britts far Erik Wallgren synnerligen arg på mig då jag tog steget vänster ut från Socialdemokraterna. Övertygelsen av att arbetarrörelsens ideologier och värderingar var även rätt för mig blev större och självklarare när jag fick del av dem genom Maj-Britt och Lars politiska arbete.
Trots bundenheten till arbetet på Kondis var det ett stort socialt- och samhällsinriktat engagemang från Maj-Britts sida. Skolfrågorna och den lokala demokratin, engagemanget i Vedums Allmänna Idrottssällskap, VAIS, fanns det alltid tid över till. Åtskilliga tårtor och smörgåstårtor levererades till olika möte och sammankomster i Vedum med omnejd.
Ett annat stort intresseområde var kulturen, teater och musik. Maj-Britt och Lars blev min väg in till Folkteatern i Göteborg och Kent Anderssons uppsättningar med Flotten, Hemmet och Sandlådan. Vi åkte även på jazz i Vara och Skara. Ett speciellt minne från jazzens värld var när vi lyssnade på George Riedel, Bengt Hallberg och Rune Gustafsson i Alléskolans aula.
Det var fint att lära känna Maj-Britt och följa henne som yrkeskvinna, i hennes stora engagemang och som mamma till Gunilla, Lena och Johan. Maj-Britt är mormor till mina och Lenas två barn, Erik och Elin. De fick glädjen att redan som små vara med i bageriet och följa arbetet där. En och annan plåt fick skrapas och kanelbullar bakades. Starka egna minnen är när jag fick som bonus tillgången till det goda brödet och de goda bakverken. En nybakt tekaka eller källarfranska med Billingeost gav mig goda minnen för livet! Ett annat starkt minne är när jag gjorde lumpen i Sollefteå och Maj-Britt skjutsade mig till tåget i Herrljunga med matsäcken packad, en flaska äpplemer och just favoritbrödet, källarfranskan med ost som jag åt när nattåget hade åkt en bit.
1988 avvecklades Kondis i Vedum och Maj-Britt och Lars flyttade tillbaka till Skara. Lars var pensionär och Maj-Britt försökte jobba med bröd på Munken i Skara men kontrasterna mellan det egna lilla bageriet och den stora livsmedelsbutiken blev för stora. De sista yrkesverksamma åren blev inom omsorgen med olika jobb där. Som pensionär sedan fortsatte det sociala och politiska engagemanget och mycket genom PRO, Träffpunkten på Skaraborgsgatan och i kvinnoförbundet.
Mina tankar och minnen av Maj-Britt Larsson kommer att leva kvar i mig hela mitt liv då de är en del av vem jag är idag. Maj-Britt var likt min mamma Ella av den rationella sorten, vid sista besöket hos Maj-Britt som jag gjorde i lägenheten på Viktoriagården så bad hon mig om hjälp, hos sa – ”när du ändå är här så kan du väl byta glödlampan i taket i hallen”.
Mina tankar går till Gunilla, Lena och Johan med familjer. Maj-Britt är och kommer för alltid vara en viktig förebild för mig och som mormor till mina barn.
Egon Frid

Vi accepterar inte effektiviseringskravet!

Budgetdebatt i Vara kommunfullmäktige 17 juni 2019
Bifall till Vänsterpartiets yrkanden i kommunstyrelsen angående budget 2020 och plan 2021 – 2023.
Mitt och Vänsterpartiets mål för vårt politiska arbete i kommunen är fortfarande att se till människornas behov och att de sociala- och psykosociala verksamheterna förbättras!
För oss i Vänsterpartiet har det handlat om att sparande och effektivisering genom digitaliseringen inte får leda till besparingar i våra välfärdsverksamheter eller sänkt kvalité inom desamma. Nu ser vi med den moderata budgeten att det är effektiviseringskrav som borgarna vill driva igenom med detta budgetförslag. Det är underskott med drygt 10 miljoner innevarande år med en historisk stark budget för 2019, där verksamheterna är kompenserade för digitaliseringseffekterna på 8 miljoner 2019.
Detta vill majoriteten här i KF lösa genom att spara 18 miljoner ytterligare 2020 och 18 miljoner per år framåt till 2023.
Vi accepterar inte effektiviseringskravet för 2020 och ej heller de i plan 2021 – 2013 och yrkar avslag på dessa besparingar som ingen idag vet konsekvenserna av!
Vi menar att hela den kommunala verksamheten måste ses som en helhet när vi jobbar med en rambudget och få samma ansvar för att utvecklas och bli mer effektiva för att uppnå våra verksamhets- och ekonomiska mål. Det är då enormt kontraproduktivt att ta fram sparprogram motsvarande dessa besparingar!
För oss i V är den generella välfärden helt avgörande för hur en kommun mår. Vi värnar därför de frivilliga verksamheterna inom Kultur och Fritid, inom våra sociala verksamheter, på AME och den sociala tryggheten för våra äldre.
Det handlar om att möta den psykiska ohälsan, satsa mer på vårt förebyggande arbete med barn och unga, att satsa på miljöåtgärder, bostadsbyggandet, sysselsättningar för unga och arbetslösa, förbättra kollektivtrafiken ihop med Västtrafik.
Det är att lura medborgarna och väljarna i Vara att påstå att det finns möjligheter att spara i skolorna och kulturen i Vara vad den decentraliserade skolorganisationen i kommunen kostar! Vänsterpartiet menar och instämmer i vad S för fram här, att den decentraliserade skolorganisationen med våra mindre skolor i t ex Larv och Arentorp kostar mer än större och färre skolor. Då vore det hederligt att redovisa vad detta kostar extra och finansiera detta. Nej det ska andra elever få betala genom sämre utbildning och stöd.
Vi har en större resurstilldelning till den viktiga välfärden i Vara nu genom flera års viktiga satsningar! Låt verksamheterna få stabiliseras och utvecklas för hela Vara kommuns bästa! Med fokus på fortsatt utveckling med andra ord istället för besparingar.
Vi förväntar också fortsatt hjälp till kommunen från riksdag och regering med fler välfärdsmiljarder som blir välfärdsmiljoner i Vara!

Vänsterpartiet tycker också det är viktigt att bygga vidare i Vara kommun! Viktigt att göra de erforderliga investeringarna i Vara Badhus, i våra skolor t ex byggprogrammet på Lagmansgymnasiet, i våra fritidshallar och i hyresbostäder!
Vara Konserthus är magneten i besöksnäringen och ska trivas i Vara och alla våra invånare ska trivas och må bra i hela Vara kommun!
Signalerna är tydliga från två partier i kommunfullmäktige och deras väljare, de lägger inga egna budgetförslag på rambudgeten utan tycker att moderaternas budgetförslag är bra! Varför ska vi då ha SD i kommunfullmäktige när de tycker att politik är trams?