Viktigare med Sommarlovskortet än högre hastighet för EPA-traktorer!

Min fru lyssnar på Radio Treby och ibland dyker Radio Moderat upp i tablån. Programledare Pär Gunnarssons stämma hälsade välkommen och meddelade sedan att han skulle ringa upp huvudstaden och moderaternas utsände där Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot från Norra Vånga och Vara. Efter en stunds rapporterande från Cecilia kom Pär och Cecilia in på politiska prioriteringar i sitt samtal. Döm om min förvåning när diskussionen hamnade på om vilket är bäst, höjd tillåtna hastighet på EPA-traktorer eller gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommaren, det så kallade Sommarlovskortet.
Denna jämförelse visar tydlig den stora ideologiska skillnaden mellan Moderaterna och Vänsterpartiet och vilka frågor våra partier prioriterar och värderar, vad vill vi åstadkomma för vårt samhälle, våra ungdomar, vår miljö och klimatet.
Jag vill säga att jag har respekt för att unga killar och tjejer som har motor- och fordonsintresse. Men jag vill också att dessa unga personer ska få möjligheten att uppleva mera av livet, att kunna ta sig längre än gator och vägar i Vara, få möjlighet att åka kollektivt till nya miljöer och delar av vår del av Sverige. Detta är syftet med Vänsterpartiets reform med Sommarlovskortet, en jämlikhets- och klimatinsats samt att skapa intresse för unga att resa kollektivt.
Min räddning blev när jag fick flytta till Skara och gå på gymnasiet, samtidigt som jag är tacksam över att få uppleva Vara som vuxen, Vara som en bra plats att leva, jobba och bo på! Att få se sig om som ung och då utanför sin hemort är viktigt och utvecklande.
Att som moderaterna gör, nedvärdera och förhindra unga att resa fritt och gratis på sommarlovet stoppar unga att få möjligheten till att resa och uppleva nya saker.
Vara är av tradition en bygd som har lite influenser utifrån och många ser vår bygd som inskränkt och konservativ. Att då ha som sin främsta prioritering från Moderaterna och Cecilia Widegren för Varas unga, att de ska få köra fortare med sina EPA-traktorer är då just en inskränkt och konservativ politik. Som sagt är olika intressen bra och en del gillar bilar, gott och väl så, men det finns en baksida av detta med buller, avgaser och fokus på att bilen är enda trafikmedlet. Här prioriterar Vänsterpartiet kollektivtrafik och Sommarlovskortet före att Varas unga ska fortsätta att åka omkring i sina EPA-traktorer och då med högre hastighet med Cecilia Widegrens hjälp genom ny lagstiftning. Vi borde som politiker, vilket är ett mål för mig som politiker i Vara, skapa möjligheter för kommunens unga att uppleva och se mera, att kunna resa längre för att få nya och fler influenser och då är Sommarlovskortet viktigare och bättre politik är ökad hastighet för EPA-traktorer!

Egon Frid (V)
Kommunpolitiker Vara
Ledamot i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019.

2019-01-17
Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019. Från och med sommaren 2018 fick alla unga fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Det var en statlig reform som förhandlades fram mellan dåvarande regering och Vänsterpartiet. I Västra Götaland genomfördes denna kollektivtrafiksatsning för alla ungdomar utom för de som behöver resa med färdtjänst eller Närtrafiken. Det fria sommarlovskortet för våra ungdomar i vår kommun och landets övriga kommuner sommaren 2018 blev en stor succé och det har gjorts ett mycket stort antal resor i regionen. Nu finns tyvärr inte pengar avsatta i den besluta statsbudgeten för 2019 för fria sommarlovskort. De som står bakom den gällande statsbudgeten argumenterar för att det som tidigare var riktade statsbidrag ska nu rymmas inom den s k påsen, i detta fall de samlade statsbidrag som Vara kommun får från staten via riksdag och regering. Utifrån detta så faller det på antingen Vara kommun eller Västra Götalandsregionen att göra samma viktiga satsning för våra ungdomar i form av ett fritt sommarlovskort inom kollektivtrafiken och Västtrafik sommaren 2019. Ur miljösynpunkt och för att möjliggöra för våra ungdomar att nyttja kollektivtrafiken är det av stor betydelse att alla unga ges samma möjlighet att få en god tillgänglighet till resande i kommunen och regionen. Naturligtvis utgår vi från att ungdomar som behöver Färdtjänst och Närtrafiken inkluderas. Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vara kommun ger kommunens ungdomar, som från sommaren 2019 slutar åttan till de som ska börja trean på gymnasiet, erbjuds fria sommarlovskort (motsvarande fritidskortet). att kostnaden finansieras via kommunens rörelsekapital Vänsterpartiet och Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupper Egon Frid (V) Carl-Uno Olsson (S)

Bra för unga att resa kollektivt!

Motion till kommunfullmäktige i Vara om att ett tankställe för biogas etableras i Vara.

Vänsterpartiet i Vara 2018-12-05

Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att kommunen bör verka för att en tankningsanläggning för biogas etableras i kommunen. Västra Götalands klimatstrategi har målsättningen att vi ska vara fossiloberoende 2030. För att nå dit måste kommunerna och regionen tillsammans agera för att skapa förutsättningar att åter snabba upp takten i arbetet. Att sluta kretsloppet i avfallsprocessen måste vara målet. Vänsterpartiet tycker att biogasproduktion från skogsavfall, gödsel och matavfall är genialt och optimalt, sett med ”kretsloppsögon”. Omställningen riskerar att stagnera om inget görs för att möjliggöra avsättningen av biogasen som vi förväntar oss ska produceras. Det krävs långsiktiga styrmedel och stöd för drift av produktionsanläggningar för att hålla lla fast vid de förnybara alternativen. Biogasen kan med fördel uppgraderas till biogas för fordonsdrift och därmed minska användningen av fossila bränslen i fordonsflottan. Dubbel miljönytta och en strategisk delprocess i ett framtida hållbart samhälle. Vänsterpartiet i Vara utgår från att Vara kommun delar Västra Götalands klimatstrategi och att Vara kommun kan bidra med en insats för att biogas för fordonsdrift kan bli tillgängligt även i Vara. Biogas till fordon är kanske inte inne nu men det finns ett fortsatt behov av att ha tillgång till att kunna tanka biogas. Sedan så kommer mer och mer biogasbussar ut på gator och vägar i Västra Götaland då eldriften tar över i Göteborg bland annat. Samtidigt som det kommer mer och mer lastbilar och åkerier som kör på biogas t ex Götene kyltransporter. Därför finns det ett behov att tanka biogas för bussar och andra tunga fordon runt om i vårt län och även i Vara. Lokal försäljning av biogas är också viktig för den lokala produktionen av biogas så den får ökad avsättning. Djurhållningen på Varaslätten har goda möjligheter att producera biogas och får genom en lokal tankanläggning en ökad avsättning för biogasen. Vänsterpartiet föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar verka för att en tankningsanläggning för biogas, för bilar och tunga fordon, etableras i kommunen. Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp genom Egon Frid (V)

Tanka din koskit!

Västtågsutredningen ger resenärerna fler tågstopp

 
Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande

Västtågsutredningen ger resenärerna fler tågstopp

Regionfullmäktige har idag tagit beslut Västtågsutredningen. Utredningen syftar bland annat till att öka tågresandet på ett sätt som påminner om Pågatågen i Skåne. Fler tågstopp ska få fler att välja tåget och föreslås nu för orterna Länghem, Hillared, Grimsås, Dals Rostock, Bäckefors, Brålanda och Bäckefors.

Vi i Vänsterpartiet har varit drivande i utredningen och är nöjda med beslutet. Men det är en utredning som borde vara mer visionär, säger Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige. – Vi har föreslagit ytterligare två stopp, Upphärad i Trollhättans kommun och Södra Ryd i Skövde kommun. Men än viktigare är att vi fått med en öppning om att under genomförandetiden, som sträcker sig ända till 2035, följa samhälls– och trafikutvecklingen och ha en öppen inställning till fler tågstopp.

Att fler väljer tåget och avstår från att köra bil är en viktig pusselbit i att uppnå ett hållbart, fossilfritt Västra Götaland, säger Jan Alexandersson (v) ledamot i regionutvecklingsnämnden och regionfullmäktige.

Mer info eller frågor?

Egon Frid (v)  tel 070-6365841

Jan Alexandersson (v) tel 070-6614174

Lena Karlsson pol sekr (v) 070-0825218

 

Gärna färre zoner men först lägre priser för alla!

Ur flera perspektiv så finns det flera fördelar med färre zoner i vår region och på sikt ser Vänsterpartiet gärna 1 zon. 
Detta är avhängigt av vad det kostar för oss resenärer att åka kollektivt!
Dagens belslutsförslag är positivt för resanden inom zon C, B och de kommuner som tillhör Göteborgsregionen förutom Göteborg som kommer att höra till zon A.
Regionens roll är att vara omfördelande när det gäller utbud, service och kostnader. Detta tillgodoses i förslaget till stor del för resanden som slipper flerkommunspriset och får ett lägre, ett billigare zonkort.
Vänsterpartiets mål är att få en attraktiv kollektivtrafik med lägre priser för alla! Dagens zonförslag vet vi redan nu kommer att höja priserna för  det stora flertalet resande i Göteborgs kommun. 
Vi i Vänsterpartiet hade sett att zonsystemet infördes med den garantin att ingen ska behöva betala högre priser utan vinsten är förenklingar och ökad effektivitet inom biljettsystemet.
Den osäkerhet som finns avseende det kommande priset för resor inom zon A gör att vi från Vänsterpartiet inte har deltagit i beslutet om zon-systemet i Kollektivtrafiknämnden. Vänsterpartiet ser gärna färre zoner men först billigare priser på kollektivtrafiken för alla.
Med tanke på de risker som finns när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafiken i Göteborg de kommande åren så vore det mycket negativt att höja priserna samtidigt som vi riskerar att få färre resande.
Med hänvisning till detta och vår protokollsanteckning i Kollektivtrafiknämnden så yrkar Vänsterpartiet återremiss på zonförslaget för att klargöra priseffekterna och möjligheterna till fortsatta subventioner i bland annat  Göteborgs kommun.

Västtågsutredningen – Målbild Tåg 2035

Västtåg i Vårgårda.

”Kollektivtrafiknämnden har en positiv inställning i det fortsatta arbetet till fler stationer.” Detta är en att-sats som beslutades av Kollektivtrafiknämnden efter ett yrkande från mig och Vänsterpartiet den 8 juni i år! 
För oss i Vänsterpartiet så har hela vårt arbete med Västtågsutredningen inriktat sig på att se framåt och se möjligheterna i att utveckla kollektiva resor med tåg genom att öppna fler stationer som kompletterar vår regiontrafik. De 7 namngivna stationerna plus NÄL, som ska utredas i särskild ordning, är gott och väl men vi ser med år 2035 som målår så bör vi kunna vara mer visionära. Vi kan nu konstatera att ärendet Västtågsutredningen inte kommer längre nu utan får beslutas enligt utredningens förslag. 
Vänsterpartiets vision som också delas av Kollektivtrafiknämnden är att fler stationer på de västsvenska järnvägarna bör kunna öppnas fram till 2035. De som varit namngivna under utredningens gång är bland annat Upphärad i Trollhättans kommun och Södra Ryd i Skövde kommun. Vi tror och hoppas att arbetet kan komma vidare med även dessa stationer. Vänsterpartiet ser att detta kan inrymmas i de uppdrag som ges i punkterna 8 och 9 som tillkommit under utredningens arbete beslutsförslaget och finns med i beslutsförslaget. Konstaterar också att de 4 att-satser som togs i Kollektivtrafiknämnden den 8 juni inte direkt finns med i Regionstyrelsens förslag till beslut här idag i Regionfullmäktige. Vi i Vänsterpartiet anser ändå att våra förslag är tillgodosedda och vi yrkar bifall till Regionstyrelsens förslag. 

Tack och farväl till Ursand!

I helgen så tog jag/vi farväl av vår tidigare säsongsplats på Ursands Camping! Vi har haft en fantastisk plats på campingen nära Vänern där vi hållit till i 4 säsonger och innan det var vi campingen även sommaren 2014. Vår naturplats har år efter år blivit påverkad negativt av campingens expansion och utbyggnad. Sommaren i år blev det negativa så stark att det övervägde allt det positiva med att campa på Ursand. Därtill har flera av de senaste stora investeringarna som skett på campingen varit inriktade på att de s k rullgästerna och konferensgäster ska få sitt och att vi som längtar efter lugn och ro på en naturskön camping får stå tillbaka. Dessutom så påverkas i alla fall jag negativt av ett mer aktivt ägande av Bert Karlsson som gör att allt han gör påverkar campingen och mig som campinggäst genom att det ska förhållas både till honom som person och hans investeringar. En campingplats ska inte politiseras utan ska vara en plats för rekreation. Många är de gånger då jag har fått försvara att man campa på en camping som ägs av Bert Karlsson. Att skilja på sak och person, att skilja på att den finns en tjänst jag vill ha och vem ägaren är som äger företaget. Detta blev svårare och svårare med att ägaren drev både valkampanjer och en campingplats och annonserade ett större personligt engagemang i Ursand. Jag vill däremot ge en stor eloge till Daniel Plura Aronsson som platschef på Ursand som har stått för en enorm fin service tillsammans med sin personal. Det började med en dubbelbokning sommaren 2014 då Daniel och Isabella gjorde allt rätt för att fixa en plats åt oss. Sedan den dagen kände jag att Daniel med personal vill ge bästa möjliga service och så blev det, även det sista de fick hjälpa oss med, att få ner vår husvagn från den uppställda platsen var av bästa service. Men bästa service i världen rår inte på en alltför störd sommarvistelse och sommaren 2018 fick vi finna ron hemma i Vara när den inte infann sig på Ursand. Beslutet har med andra ord växt fram och det är naturligtvis med sorg och saknad som vi lämnar vår favoritplats vid Vänern. Hoppas våra timmar med stenbrytning, blomsterskötsel, värdpar för fåglar med en rödhakefamilj som personlig favorit får glädja några andra nu! Det är i naturen vi varit och det är naturminnen som jag tar med mig mest! Många trevliga personer och hundar har vi mött på våra promenader på och omkring Ursand och de som vi har haft mest kontakt med har jag/vi tackat personligen. Ni andra som vi känner från 5 år på Ursand vill jag/vi säga tack! Vi får nu vara lite mer fria med våra semestrar och vårt campande. Vi har bytt tillbaka till 5 meter igen och får se vart våra vägar bär! Tack från Egon, Christina och Ronja!

Så utvecklar vi Storgatan och Torggatan i Vara

Storgatan i Vara.

Så här tycker jag att vi  ska utveckla Storgatan och Torggatan i Vara!

Vi måste få säkra övergångsställen och passager för cyklar i korsningar i främst korsningen Torggatan Drottninggatan och Storgatan Sveagatan samt där många rör sig i samhället och på väg till skolorna. Dock tror jag inte på färre övergångsställen utan bättre och säkrare övergångställen med belysning och signaler där flest gående och cyklister passerar.

Vi måste ha träden kvar utefter gatorna och återplantera träd där de tagits bort och där de är dåliga. Träden behövs för klimatet och gatumiljö i Vara.

Gärna mer cykelbanor och trivsamma gator med en kombination av sten och asfalt och tillgänglighet med nedsänkta nivåer mellan gata och trottoarer/cykelbanor.

Hastigheten för bilar, 40 km, måste bli så också i verkligheten. Gatorna måste anpassas så det säker hastigheten för bilarna samtidigt som framkomligheten bibehålls. Tror på en kombination av träd, utemiljöer och bilparkering utefter gatorna. Utefter dessa gator är den inte utrymme för att bygga mer bostäder utan att centrum görs attraktivt för handel, restauranger, fritid och lockande promenader.

Totalt finns det ändå tillräckligt med parkeringsplatser för handeln i Vara centrum om en del sidogator som t ex Parkgatan används mera som jobbparkering och att en parkering för kommunens bilar anläggs på lämpligt ställe. Parkeringen på västra sidan av järnvägen är också möjligt att hänvisa till både som pendlarparkering och jobbparkering.

Sedan måste underhållet av vägar och gator rent generellt förbättras.

Trottoarerna behöver anpassas också så att det kan anläggas en uteservering samtidigt som tillgängligheten för gående/cyklar och funktionsnedsatta kan bibehållas.

Med vänlig hälsning!

Egon Frid

Boende, verksam i centrum och kommunpolitiker

 

Svar på frågor om Ryda SK och Almesåsen i Ryda.


Här kommer Vänsterpartiet i Varas svar till Er i Ryda SK angående motionsverksamhet, rekreation och motions/skidspår i vår kommun.

I grunden är Vänsterpartiet för att kommunen äger eller arrenderar för att säkerställa möjligheten till motionsverksamhet och rekreation. Detta ser vi dock inte som möjligt avseende Ryda SK då verksamheten bedrivs i skog och mark som ägs av privatpersoner och att expropriera marken ser vi som ett för stort ingrepp i äganderätten. Vänsterpartiet hoppas på en förhandlingslösning med positiv inriktning och lösning för Ryda SK:s fortsatta verksamhet vid Almesåsen.

Detta ser vi som viktigt och att kommunen medverkar till en lösning så Ryda SK:s och allmänhetens tillgång till skogen och spåren i Ryda kan fortsätta.

Vinteridrott: Rent generellt tycker Vänsterpartiet att de generella stöden till föreningslivet i kommunen ska öka och en skälig ersättning ges för ert specifika arbete att hålla spår i Ryda vintertid. Skälig ersättning ser vi vore betydligt och avsevärt mer än de 1500 kr ni erbjudits. Alternativt här är att kommunen tillhandahåller personella resurser och maskiner för att hålla spår i Ryda. Naturligtvis är det viktigt att det finns möjligheter att åka skidor i preparerade spår i Ryda.

I vårt kommunpolitiska program skriver vi att Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Här ser vi skogens betydelse för friskvård och rekreation där Almesåsen är en fantastiks pärla!

Avslutningsvis anser Vänsterpartiet att genom de ökade generella bidragen till föreningslivet och riktade bidrag till föreningar som håller anläggningar för allmänheten och sina medlemmar, så ska ersättningen motsvara kostnaderna för föreningen och den generella bidraget ska inkludera uppmuntran och motivation till att fortsätta satsa  på och bedriva sin verksamhet.

För Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid

En sund utveckling går hand i hand med en god välfärd! Svar till PRO och SPF i Vara!

 

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss- och tågtrafik, en god hälso- och sjukvård och en bra välfärd utan privata vinstintressen! Det är den enskilda medborgaren som utifrån sina behov ska göra personliga vinster av en god och trygg välfärd i Vara kommun och Västra Götaland!

Vänsterpartiet arbetar för och satsar på en bra välfärd där våra äldre får en god vård och omsorg, bra tillgång av platser på särskilda boende, trygghetsboende och korttidsplatser i så bra samarbete med regionens sjukvård som möjligt och då med Närhälsans primärvård i Vara i första hand.
Tryggheten ska finnas i vårdkedjan med sjukvård, korttidsvård, hemsjukvård och hemtjänst med god kvalité.

Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.
Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Dessa behov slutar inte för att man blir pensionär!

Här måste behoven hos den enskilda medborgaren få styra insatserna i större utsträckning än nu och att kommunen har en organisation med bra verksamheter, bra service och en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet är besviken över att vårdcentralen är borta i Kvänum och ser att en ort av Kvänums storlek borde ha en vårdcentral. Vänsterpartiet verkar starkt för en decentraliserad hälso- och sjukvård i regionfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att Vara kommun ihop med regionen satsar på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Detta gäller inte minst pensionärerna som med ett bra folkhälso- och förebyggande arbete kan få ett bättre och hälsosammare liv.

Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i att värna allmänkullturen och bland annat bibliotekets öppethållande i bland annat Kvänum.

En viktig samhällsservice är kollektivtrafiken där vi har medverkat till extra busslinje till Kvänum men där vi ser att Närtrafiken och den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mer på kvällarna och helgerna. En fråga som vi i Vänsterpartiet har drivit hårt i regionen.
Vänsterpartiet arbetar för ett bättre Vara med en bra kommunal service i hela kommunen! Vi stödjer också att kommunen utvecklas och fler kan flytta till oss för en god ekonomi och förstärkt välfärd!

Egon Frid
Åsa Heij Bengtegård

Vänsterpartiet Vara