Årsmöte med Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Partiföreningen Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp valde för första gången en styrelse med representation från de ingående 3 kommunerna på sitt Corona-säkra årsmöte på Almesåsen i Ryda 29 april!
Årsmötesförhandlingarna varvades med grillad korv från grillarna som sköttes elegant av grillmästarna Claes Eriksson och Åsa Heij Bengtegård.
Ordförande Egon Frid hälsade välkomna och redogjorde för verksamheten för 2020. Ett år som varit annorlunda för alla föreningen och så också för vänstern. Under året har nya medlemmar tillkommit och medlemsantalet ligger på ca 50 medlemmar i partiföreningen.
Vänstern har varit aktiva i kommunfullmäktige och synts i debatten lokalt bland annat i frågor angående avgifter inom socialpsykiatrin och räddningstjänsten i Västra Skaraborg och motståndet mot utförsäljningen av allmännyttan i Kvänum.
Bland frågorna som vi drivit i kommunfullmäktige i Vara så kan nämnas en motion om pensionärsrabatt för 65+ inom VG-kommunerna, bostäder på landet i Vara samt interpellationer om utförsäljningarna av allmännyttan i Kvänum och de höjda egenavgifterna inom färdtjänsten. Utöver detta så har vi i Vänsterpartiet haft egna yrkanden och budgetförslag i kommunfullmäktige där vi motsatt oss effektiviseringskraven samt lagt förslag om utökad ram och mer resurser till Bildningsnämnden och Socialnämnden i Vara. 
Nämnas bör väl när vår redovisning av partistödet i Essunga kommun kom på villovägar som ledde till att vi först blev utan vårt partistöd. När vi sedan kunde bevisa att vi gjort den redovisning som krävs och lämnat in den i tid så beslutade Essunga kommun att tro på oss och ge oss det kommunala partistödet även 2020.
2020 blev ett annorlunda år på grund av Covid 19 och pandemin men vi hoppas att 2021 till slut leder oss till ett mer normalt samhälle att bedriva föreningsverksamhet i! Ett år som innebär förberedelser för valet 2022 då målet är att nå representation även i kommunfullmäktige i Grästorp!
Claes Erikson svingade inte bara grillgaffeln utan också årsmötesklubban och till styrelse för 2021 valdes: Egon Frid Vara, ordförande, Olof Berggren Essunga, vice ordförande, Rigmor Andersson Vara, kassör, Åsa Heij Bengtegård Vara, Britt-Marie Meng Grästorp, Solbritt Wallin Vara och Claes Eriksson Vara, ledamöter samt Jakob Johansson Essunga och Annelie Andersson Vara, ersättare i styrelsen.

Egon Frid

Fel att höja priserna, fler ska kunna åka kollektivt!

Kan vara en bild av utomhus
Bara Vänsterpartiet vill frysa priserna i kollektivtrafiken. Inför 2022 ville övriga partierna ge Västtrafik i uppdrag att planera för höjda biljettpriser med 2,6 % från januari. Helt orimligt när klimatkrisen gör att Västtrafik behöver vinna tillbaka resenärer efter pandemin. I underlaget beskrivs att ”att få tillbaka kunderna är det mest effektiva sättet att öka intäkterna” men ändå vill övriga partier istället både minska utbudet och göra det dyrare att resa.
Vårt yrkande i Kollektivtrafiknämnden idag: Vi i Vänsterpartiet vill att Västtrafik får i uppdrag att planera för frysta biljettpriser från januari 2022.
Det senaste året i kollektivtrafiken har inte liknat något annat år som vi varit med om. Pandemin har gjort att antalet resenärer har minskat drastiskt. Västtrafik har fått sätta in extra turer för att minska trängseln, trots att man inte på något sätt kunnat matcha det med biljettintäkter. Många har valt bilen framför kollektivtrafiken och det krävs nya tag för att kollektivtrafiken ska kunna ta tillbaka marknadsandelar. Vi har inte kunnat utvärdera resandet i det nya zonsystemet, eftersom pandemin ändra alla resmönster. Då är det inte läge att höja biljettpriserna. Vi behöver ge Västtrafik en bättre möjlighet att få tillbaka och locka nya resenärer.
Alla ska ha råd att resa kollektivt. Biljettpriset ska inte göra att man avstår. Ökat resande med kollektivtrafik är viktigt i omställningen till ett fossilfritt resande och vårt ansvar för att klara målen i Klimat 2030 och koldioxidbudgeten.
Vi väljer också att citera Västtrafik i underlaget till dagens sammanträde (överst på sidan 7 i underlaget): ” När restriktionerna släpper finns ett tydligt fönster för Västtrafik att bryta de nuvarande vanorna med ohållbara resor. För att kunna vara offensiva i det fönstret behöver budskapen vara tydliga och enhetliga. En prishöjning underlättar inte den uppgiften.”
Vi i Vänsterpartiet tycker att Kollektivtrafiknämnden ska ge Västtrafik möjligheten att vara offensiva.
Förslag till beslut:
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik
1. Att som inriktning planera för frysta biljettpriser i januari 2022.
2. Att ta fram förslag till en flexibel biljett som kan möta nya kundbehov.
3. Att ta fram förslag till turist- och sommarerbjudande för införande sommaren 2022.
Egon Frid (V)
Gertrud Ingelman (V)
Rolf Sörvik (V)

För att uppnå miljömålen och en god tillgänglighet behövs mer kollektivtrafik inte mindre!

Tåg, regiontåg.
Tåg med station.

Efter mycket arbete och tidigare protokollsanteckningar kring nytt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland så var dagen kommen då det var dags för beslut om nya programmet i Kollektivtrafiknämnden! Tyvärr är det ett passivt och defensivt förslag som grundar sig på tron att vi kan spara oss ur konsekvenserna av de uteblivna resorna och biljettintäkterna! S hade inget annat förslag och stöttar alltså borgarna i minskade målsättningar med 50 miljoner resor, lägre målsättning än innan pandemin! Hur ska vi då nå en tillgänglig kollektivtrafik och hur ska vi uppnå klimatmålen i regionen? Vänsterpartiet fortsätter att kämpa för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och tror på en fortsatt utökning av trafiken för att minska biltrafiken i våra städer! För miljön och för en tillgänglig kollektivtrafik i hela regionen!
Här är Vänsterpartiets yrkanden angående trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025, Hållbara resor i Västra Götaland:
 
Kollektivtrafiken har två viktiga syften; att göra det tillgängligt för invånarna i hela regionen att bo och leva och kunna transportera sig kollektivt, samt att hjälpa regionen och Sverige att uppnå målen i Klimat 2030. Vi i Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som det viktigaste verktyget som Västra Götalandsregion har för att nå målen i Klimat 2030 och att få fler att välja kollektivtrafik, istället för att resa med egen bil.
 
Vi anser därför att utöver Kollektivtrafiknämndens budget så behöver Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik kompenseras fullt ut från Regionstyrelsen för att vi ska uppnå målen och klara utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.
 
Pandemin har stora konsekvenser för Västtrafik ABs ekonomi. Vi vill inte att lösningen ska vara minskat trafikutbud och vi vill inte heller ha en sänkt ambitionsnivå i Trafikförsörjningsprogrammet. Med tanke på pandemin och det minskade totala resandet under 2020 och 2021, där bilismen igen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, är det ännu viktigare att satsa på mer utbud och mer trafik.
 
Vi måste gentemot regionledningen stå upp för att Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik får kraftigt ökade resurser för att ta igen förlorad trafik och samtidigt satsa vidare för en utbyggd kollektivtrafik med biljettpriser som resenärerna tycker är rimliga. Vi kan inte spara oss ur krisen och de uteblivna biljettintäkterna under pandemiåren 2020 och 2021. Regionen måste ställa krav på att regeringen täcker de uteblivna biljettintäkterna genom extra statsbidrag till kollektivtrafiken i Sverige.
 
Trafikförsörjningsprogram ligger till grund för Trafikplan/Uppdrag till Västtrafik för 2022 och framåt. Den föreslagna revideringen med neddragna målsättningar leder till minskad trafik och minskade resurser totalt till kollektivtrafiken. Redan idag görs besparingar och neddragningar inom trafiken som innebär färre avgångar med tåg och busslinjer som läggs ner. Vi har kontakt med kommunala företrädare och kommunerna är missnöjda med neddragningar av turer och linjer vilket försämrar möjligheterna för en bra kollektivtrafik för våra kollektivtrafikresenärer. Före pandemin fanns stora problem med trängsel på många spårvagns- och busslinjer och där skulle utökad trafik ha behövts. Ett annat exempel är neddragning av servicelinjerna i Trollhättan och liknande negativa förändringar som Västtrafik AB nu kommunicerar med många kommuner i Västra Götaland.
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
 
– Målbilden för antalet resor i kollektivtrafiken ska vara 380 miljoner resor per år målåret 2025, för att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken ska kunna ske.
 
– Detaljnivån i Trafikförsörjningsprogrammet ska bibehållas för att slå vakt om nuvarande trafiklösningar på landsbygden och mindre orter.
 
– Dubbleringsmålet ska ligga kvar som grunden för ökat resande och för att nå miljömålen i regionen.
 
– Det ska finnas en god geografisk tillgänglighet med ett gott utbud av kollektivtrafik och där ska Landsbygdsprogrammet vara ett golv för lägsta utbud, inte ett tak för vad som ska finnas.
 
 
Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden
Rolf Sörvik (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden

Debatt om jäv i Vara kommun!

Vi har en underlig diskussion i Vara kommun om jäv och när kommunalt anställda är jäviga! Kommunen har gjort en rutin på tjänstemannanivå som är långtgående i ifrågasättandet av att kommunalt anställda kan vara jävliga! På grund av att detta rutin inte behandlades politiskt i kommunstyrelsen och på grund av rutinens innehåll skrev jag denna interpellation!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående jäv i allmänhet och för kommunalt anställda förtroendevalda i synnerhet.
Vi har haft en olycklig diskussion i kommunen sista tiden huruvida förtroendevalda som driver behovsfrågor för det allmänna är jäviga eller inte. Denna diskussion driver jävsfrågan i fel riktning! En förtroendevald som är anställd i Vara kommun kan inte och ska inte anses vara jävig. Jäv är när någon driver förslag och frågor som riskerar ge egen ekonomisk vinning för enskilda!
Nu senast har det skapats ett dokument, en rutin, i kommunen som jämställer jävsfrågan med sekretessfrågor.
Jag som representant för Vänsterpartiet och anställd i kommunen upplever frågan om jäv och den nya rutinen som ett dokument med pekpinnar och insinuationer mot kommunalt anställda då rutinen anger att chefen ska vid ledighetsansökan informera till den anställde, som ansöker om ledighet för förtroendeuppdrag, att den anställde behöver få information i jävs- och sekretessfrågor och få den informationen av kanslichef och kommunjurist.
Att koppla ihop ledighetsansökan med informationsansvar för chef angående jäv- och sekretessfrågor är att redan där ifrågasätta en anställds skäl för sitt förtroendeuppdrag och sin ledighet från jobbet.
Arbetsbelastningen för chefer och kommunkansli borde vara tillräckligt stort reda utan att dessa belastas med förtroendemannafrågor som bör kunna klaras ut i aktuell nämnd och styrelse där den förtroendevalde har sitt uppdrag. Dessutom är det ett stort ansvar som åligger partigrupperna.
Denna rutin har tillkommit efter en hemställan från Bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Det borde vara rimligt att ett ärende från en politisk nivå till en annan politisk nivå realbehandlas i kommunstyrelsen och inte bara blir till ett informationsärende i kommunstyrelsen.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Anser kommunstyrelsens ordförande att en anställning i Vara kommun ska ses som om man är jävig i sin roll som förtroendevald i Vara kommun?
Anser kommunstyrelsens ordförande att Allmänna bestämmelser § 31 ska gälla utan begränsningar?
Anser kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att en hemställan från en nämnd till kommunstyrelsen bör realbehandlas politiskt i kommunstyrelsen?
Egon Frid (V)
Kommunfullmäktigeledamot
Vara kommun

Det behövs en cykelväg från Vara till Skarstad!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att bygga en cykelväg från Kungsgatan i Vara/väg 187 utmed gamla riksvägen till Skatofta och vidare till Skarstad Bygdegård.

En väg med många oskyddade trafikanter är vägen mellan Vara och Skatofta, den så kallade Skarstavägen, Vägsituationen och de oskyddade trafikanterna utsatthet gör att det stort behov av en GCM-väg på vägen mellan Kungsgatan i Vara och Skatofta korsväg vid väg 47. En GCM-väg (väg för gående, cyklister och mopedister) på denna sträcka skulle utgöra ett stort skydd för gående och cyklister främst men även för mopedister.

Uppenbart är det så att trafik flyttas över från E20 till gamla riksvägen som gör att det i dag kan ses som en väg med mycket trafik och då både bilar, lastbilar och bussar. Under skördesäsong är vägen extra belastad med trafik genom traktorer och lastbilar som fraktar säd.
I takt med att vägarbetena kommer att utökas på E20 vid och mellan trafikplatserna Vara/Heljeved och Åsen så kommer än fler biltrafikanter välja att åka gamla riksvägen utmot Skarstad och väg 47.
Under den mörka årstiden är det ett under som göra att det inte händer allvarliga olyckor på sträckan då oskyddade trafikanter som gångare och cyklister än mer utsätta på denna väg då det inte finns någon vägren att hålla sig till.

Idag finns det en GCM-väg från Skarstad Bygdegård till Jung som anlades när E20 byggdes om till en 2+1-väg med mitträcke. Om en GCM-väg kan anläggas utmed gamla riksvägen mellan Vara och Skarstad Bygdegård så skulle den ansluta till befintlig GCM-väg till Dönstorp och Jung. Ett viktigt cykelstråk kan då färdigställas. Dessutom ligger det i planen, för att bygga ut GCM-vägarna, med en GCM-väg mellan Jung och Kvänum

Det planeras för en trafikplats på väg 187/Östra ringleden vid Kungsgatan i Vara. När detta anläggs vore det bra att det är förberett för en GCM-väg vid trafikplatsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:

Att Vara kommun planerar för att en GCM-väg anläggs mellan Kungsgatan i Vara/trafikplats vid väg 187 till Skatofta, utefter gamla riksvägen.

Att Vara kommun planerar i nästa steg för en GCM-väg från Skatofta till Skarstad bygdegård.

Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid (V)                           

Underlätta för boende på landsbygden!

 

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd.

Vara kommun är en decentraliserad trakt, en kommun med mycket bostäder på landsbygden, där befolkningen av tradition, till merparten funnits och bott och bor, i kommunen. Samtidigt ser vi ett generationsskifte med att fler och äldre boende flyttar in till samhällena i kommunen och i många fall lämnar sina fastigheter tomma på landsbygden.
Den stora frågan är då hur vi kan göra dessa bostäder mer tillgängliga för uthyrning och boende. För en fortsatt levande landsbygd och med liv på gårdarna.
En bärande tes är att uppfattningen hos många privata fastighetsägare på landsbygden är att det är svårt och riskfyllt att vara hyresvärd och att hyra ut sin bostad.
Hur kan vi då minska dessa svårigheter och samtidigt göra bostäderna och se fastigheter på landsbygden som en resurs för uthyrning och boende?
Vänsterpartiet ser det som värdefullt att utreda vilka möjligheter som finns och titta på hur det kan lösas och organiseras.
Frågan har diskuterats tidigare i kommunen och har fått i grunden ett positivt mottagande men de förslag som fanns i förra motionen gick inte att genomföra tyvärr. Diskussionen då avslutades med att någon form av nätverk kunde bildas för att bistå och råda fastighetsägare på landsbygden i Vara kommun som vill hyra ut sina bostäder.
Vår tanke nu när vi återkommer med motionen är att utreda om ett nätverk eller en kontaktperson inom kommun, till exempel inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, kan vara den hjälp och det stöd som gynnar möjligheten för uthyrning av och boende i privata fastigheter på landsbygden inom Vara kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen kan bidra med att göra bostäder på landsbygden mer tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet.
Egon Frid
Vänsterpartiet

Vara kommun ska äga och förvalta äldrebostäderna!


Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att ändra ägardirektivet för Vara Bostäder AB så att de bostäder för äldre som bolaget äger ses som långsiktigt ägande och förvaltning av dessa.

Behovet och efterfrågan är stor när det gäller bostadsbyggande och hyreslägenheter för enskilda individer och olika grupper med särskilt stora behov av en bostad. Dessa grupper behöver hjälp med att ha en god tillgång till bostadsmarknaden inom Vara kommun.
Det förslag som fanns om att i markanvisningsavtalen skriva in att 20 % av lägenheterna i flerbostadshus ska vara reserverade för inkluderingsboenden är mycket bra och bör finns med i kommande riktlinjer och bostadsförsörjningsprogram. Inkluderingsboenden som begrepp behöver inte vara svårare att förstå än att det är ett stöd för de som är exkluderade i samhället och på bostadsmarknaden idag.
Behovet av särskilda boendeformer för äldre beräknas att öka i kommunen och vi bör planera för en utbyggnad av dessa platser. Seniorbostäder och trygghetsboende är andra boendeformer för äldre som kommunen behöver satsa på och bygga genom Vara Bostäder.
Nu när Vara Bostäder AB kommer att vara ägare och förvaltare för boende för äldre så är det viktigt att det slås fast att syfte med detta måste vara ett långsiktigt ägande och förvaltande av bostäder för äldre. Dessutom är det för oss motionärer av vikt att beslut som rör ägande av bostäder inom Vara Bostäder AB kommer till kommunfullmäktige för beslut.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:
Att ägardirektivet för Vara Bostäder AB ändras och kompletteras med att de strategiska köp som görs av Vara Bostäder AB angående bostäder för äldre ska ses som långsiktigt ägande och förvaltning av Vara Bostäder AB för att tillhandahålla trygghetsbostäder och andra boendeformer för äldre.
Egon Frid Fredrik Nelander
Vänsterpartiet i Vara Socialdemokraterna i Vara

Räddningsnämnden i Västra Skaraborg måste värnas!

Jag har varit med om mycket under mina år inom politiken men inget som hur anmärkningsvärt räddningsnämnden och Räddningstjänsten leds politiskt idag. Det är många stora och mindre bränder som måste släckas och när bränderna är släckta måste en ansvarsfull ledning och styrning till. Samtidigt måste vi värna nuvarande verksamhet inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg!
Detta inlägg handlar inte om att kasta in mer pinnar i brasan angående hur räddningschefen har skött ledningen av räddningstjänsten även om det har betydelse också. Detta inlägg handlar om när 4 kommuner har en gemensam nämnd, att Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner har en gemensam räddningsnämnd. Räddningsnämnden ingår i Lidköpings kommuns nämndsorganisation och avtal med Vara, Grästorp och Essunga kommuner. Detta avtal bör naturligtvis de 4 kommuner stå bakom och ta ansvar för genom en gemensam finansiering som är procentuell utifrån antal kommuninvånare. Ett avtal som också tar ansvar för räddningstjänsten i våra 4 kommuner med brandstationer, material och personal. Kommunledningarna måste komma överens och ge räddningsnämnden och räddningstjänsten förutsättningar för att leda verksamheten. Idag har räddningsnämnden hängslen och livremmar i form av mullrande kommunalråd i en del av kommunerna och som hetsar på ledamöterna i räddningsnämnden om hur man ska agera och besluta. Detta är otidsenligt och måste få en förändring så arbetet mellan kommunerna, mellan kommunerna och räddningsnämnden och mellan kommunerna och Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
Vi har en verksamhet som består av räddningstjänster i Lidköping, Vara, Grästorp, Essunga, Kvänum och Järpås. Dessa stationer med sin personal måste värnas. Det finns uppgifter om att Räddningstjänsten i vårt område är effektiv och rationell. Ingen vill bli utan utryckning av brandkåren när det brinner, ingen vill vara utan räddningstjänsten när det är olyckor. Vill några kommuner ifrågasätta Järpås brandstation så är det snart någon annan som ifrågasätter Kvänums brandstation. Ska det sparas på deltidsbrandmän så kan det bli heltidsbrandmän i Vara och då hotas Essungas och Kvänums brandstationer. Låt oss värna och slå vakt om nuvarande organisation och verksamhet inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg och skapa förutsättningar för att skapa ett tillitsbaserat arbetssätt framåt.
Nu finns det sparförslag på 1.2 miljoner för 2020 som återremitterades på räddningsnämnden 2 april och det finns en underfinansierad budget som antogs på samma räddningsnämnd. Beslutet blev:
1. Godkänna underlag till beredning av strategisk plan och budget 2021-2023
2. Föreslå kommunfullmäktige i Lidköping att fastställa investeringsbudgeten för 2021-2023.
Samtidigt föreslås följande åtgärder som stöd för bifall till förslaget:
– Göra en översyn av hela inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg på alla nivåer.
– Att en bedömning görs för att se hur räddningstjänsten påverkas organisatoriskt och ekonomiskt på grund av coronaviruset.
– Få till ett arbetssätt i Räddningsnämnden med en beredning av ärenden och förslag till beslut genom presidiet, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande tillsammans med räddningschefen. Dessutom se hur en bättre administration kan organiseras kring ledningen av nämnden.
– I möjligaste mån försvara och bevara beredskap, räddningstjänster och brandstationer, alltså den operativa verksamheten.
– Arbeta för ett tillitsfullt arbetssätt mellan räddningschef, räddningsledning, heltider och deltider samt med berörda kommuner.
– Att använda tiden för bytet av räddningschef till att genomlysa organisation och ekonomi i syfte att uppnå budget i balans.

Egon Frid (V)
Vara
tjänstgörande ledamot på räddningsnämnden 2 april 2020

 

 

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!
Vänsterpartiet i Vara vill inte falla in i den utvecklingsfientliga skaran som hörs i debatten utan ser positivt på en sund utveckling av kommunen! Utveckling är bra för Vara samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser kan ske!
Vi har under mandatperioden sett att majoritetens budget och ledning har varit det bästa alternativet för just en fortsatt god utveckling av Vara kommun och en förhållandevis god välfärd i kommunen.
Dock är inget så bra att det inte kan bli bättre! Vi har drivit på majoriteten om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på våra skolor i hela kommunen, att allmänkulturens viktiga roll bibehålls, att vi har bra kommunikationer, att vi får igång byggnaden av lägenheter/bostäder, att förebyggande insatser och arbete och sysselsättning skapas för utsatta grupper. Vara kommun ligger relativt bra till med jämförbara kommuner inom välfärdsverksamheterna men just för utsatta grupper, främst vuxna, har vi mindre resurser till dessa. Det kan som exempel gälla psykiskt funktionshindrade och personer med olika former av sociala problem. Vara kommun måste satsa mer resurser för dessa grupper genom generösare biståndsbedömning, mer sysselsättning och mer delaktighet från brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Ett exempel som planerats länge är en verksamhet på Vara Resecentrum som ger meningsfull sysselsättning samtidigt som tillsyn och service skapas för resenärerna.
Vi ser nu att för 2018 och i budgeten för 2019 så får vi gehör för flera av våra krav och främst att vi inte sparar på grupper och verksamheter som istället behöver satsningar. Kommunens förbättrade ekonomi ska fördelas resursmässigt rättvist, en god välfärd för alla och en rättvis fördelning är bärande i Vänsterpartiets politik på solidaritetens grund!
Satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och hela kommunens invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för nuvarande kommuninvånare och för dem som vi gärna ser flytta hit och bosätta sig i kommunen. Vara är bra men det finns inget som inte kan bli bättre. Ovanstående föreslagna satsningar vill Vänsterpartiet vara med och driva inom ett alliansfritt styre i Vara kommun även efter kommunvalet 2018!

Egon Frid (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige