En sund utveckling går hand i hand med en god välfärd! Svar till PRO och SPF i Vara!

 

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss- och tågtrafik, en god hälso- och sjukvård och en bra välfärd utan privata vinstintressen! Det är den enskilda medborgaren som utifrån sina behov ska göra personliga vinster av en god och trygg välfärd i Vara kommun och Västra Götaland!

Vänsterpartiet arbetar för och satsar på en bra välfärd där våra äldre får en god vård och omsorg, bra tillgång av platser på särskilda boende, trygghetsboende och korttidsplatser i så bra samarbete med regionens sjukvård som möjligt och då med Närhälsans primärvård i Vara i första hand.
Tryggheten ska finnas i vårdkedjan med sjukvård, korttidsvård, hemsjukvård och hemtjänst med god kvalité.

Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.
Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Dessa behov slutar inte för att man blir pensionär!

Här måste behoven hos den enskilda medborgaren få styra insatserna i större utsträckning än nu och att kommunen har en organisation med bra verksamheter, bra service och en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet är besviken över att vårdcentralen är borta i Kvänum och ser att en ort av Kvänums storlek borde ha en vårdcentral. Vänsterpartiet verkar starkt för en decentraliserad hälso- och sjukvård i regionfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att Vara kommun ihop med regionen satsar på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Detta gäller inte minst pensionärerna som med ett bra folkhälso- och förebyggande arbete kan få ett bättre och hälsosammare liv.

Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i att värna allmänkullturen och bland annat bibliotekets öppethållande i bland annat Kvänum.

En viktig samhällsservice är kollektivtrafiken där vi har medverkat till extra busslinje till Kvänum men där vi ser att Närtrafiken och den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mer på kvällarna och helgerna. En fråga som vi i Vänsterpartiet har drivit hårt i regionen.
Vänsterpartiet arbetar för ett bättre Vara med en bra kommunal service i hela kommunen! Vi stödjer också att kommunen utvecklas och fler kan flytta till oss för en god ekonomi och förstärkt välfärd!

Egon Frid
Åsa Heij Bengtegård

Vänsterpartiet Vara