Synpunkter på detaljplan för Kyrkan 1 m fl i Vara tätort, Vara kommun

Vara kyrka

Jag tycker att det finns skäl att vara kritisk på en del punkter angående förslaget. Dels läget i sig, dels hur det planerade Kyrkans Hus påverkar trafik, cykeltrafik och gångtrafikanter runt kyrkan och områdena runt kyrkan, dels hur miljön runt kyrkan påverkas.
Rent allmänt kan jag fundera över planerna att bygga Kyrkans Hus på den planerade platsen men det är väl utanför vad jag kan yttra mig över men jag tycker att det finns bra och lämplig mark till Kyrkans Hus norr om nuvarande församlingshem. Jag förstår vitsen med att kunna docka Kyrkans Hus med kyrkan men man lämnar ett område där det finns mark att bebygga som blir svår att använda till annat än föreningsbyggnader med parkeringar.
Mina största invändningar är kring trafiken runt kyrkan. Jag bor på Barnegatan och rör mig mycket på gator, gång- och cykelvägar runt kyrkan.
Korsningen Sveagatan/Kyrkogatan-Västergatan är en problematisk korsning redan idag. Trafiken är oreglerad med högerregel med den dominerande trafiken som svänger norr ut på Västergatan alternativt svänger vänster från Västergatan in på Sveagatan mot centrum. Att i denna korsning flytta ut all cykel- och gångtrafik som i dag färdas öster och norr om kyrkan på nuvarande cykel- och gångvägar tycker jag vore olyckligt och trafikosäkert.
Att lösa detta genom att ta 1,5 meter av marken söder om kyrkan för att anlägga en ny cykelväg riskerar att påverka miljön runt kyrkan de fina bokarna sydöst om kyrkan samt tar en oproportionerlig stor del av det gräsyta som är söder om kyrkan. Kommunen har avverkat allén på Kyrkogatan och det vore olycklig om bokarna inte skulle få stå kvar.
Sedan så tycker jag att det planerade Kyrkans Hus, på det planerade området skulle ge en hård exploatering av markområdet tillsammans med parkeringarna i området. Vi kan se på bilderna i detaljplanen att det är ett stort och högt hus som planeras och som blir dominerande stort i området norr om kyrkan.
Jag tycker det är tveksamt att bebygga detta grönområde. Men min största invändning är att all cykel och gångtrafik tvingas söder om kyrkan och bryter nuvarande cykel- och gångväg som kommer väster och norr ifrån, från Kullenområdet, som går mellan Kyrkogatan och HSB-området på Västergatan, korsar Västergatan nordväst om kyrkan och går norr och öster om kyrkan och mynnar ut vid järnvägsövergången. Denna trafikföring av cykel- och gångtrafik är att föredra än den som planeras om Kyrkans Hus byggs som planen anger. En alternativ lösning för cykel- och gångtrafikanter är att den planerade dockningen mellan Kyrkans Hus och kyrkan görs öppen så en cykel- och gångväg kan fortsatt rymmas norr om kyrkan. Jag lämnar dessa synpunkter utifrån ett allmänt intresse som närboende och varabo.
Men en god miljö och en fridfull trafiksäkerhet för ögonen så lämnar jag dessa synpunkter på detaljplanen för Kyrkan 1 m. fl. i Vara tätort, Vara kommun.

Egon Frid
Barnegatan 13
534 30 Vara
egon.frid@telia.com