Så utvecklar vi Storgatan och Torggatan i Vara

Storgatan i Vara.

Så här tycker jag att vi  ska utveckla Storgatan och Torggatan i Vara!

Vi måste få säkra övergångsställen och passager för cyklar i korsningar i främst korsningen Torggatan Drottninggatan och Storgatan Sveagatan samt där många rör sig i samhället och på väg till skolorna. Dock tror jag inte på färre övergångsställen utan bättre och säkrare övergångställen med belysning och signaler där flest gående och cyklister passerar.

Vi måste ha träden kvar utefter gatorna och återplantera träd där de tagits bort och där de är dåliga. Träden behövs för klimatet och gatumiljö i Vara.

Gärna mer cykelbanor och trivsamma gator med en kombination av sten och asfalt och tillgänglighet med nedsänkta nivåer mellan gata och trottoarer/cykelbanor.

Hastigheten för bilar, 40 km, måste bli så också i verkligheten. Gatorna måste anpassas så det säker hastigheten för bilarna samtidigt som framkomligheten bibehålls. Tror på en kombination av träd, utemiljöer och bilparkering utefter gatorna. Utefter dessa gator är den inte utrymme för att bygga mer bostäder utan att centrum görs attraktivt för handel, restauranger, fritid och lockande promenader.

Totalt finns det ändå tillräckligt med parkeringsplatser för handeln i Vara centrum om en del sidogator som t ex Parkgatan används mera som jobbparkering och att en parkering för kommunens bilar anläggs på lämpligt ställe. Parkeringen på västra sidan av järnvägen är också möjligt att hänvisa till både som pendlarparkering och jobbparkering.

Sedan måste underhållet av vägar och gator rent generellt förbättras.

Trottoarerna behöver anpassas också så att det kan anläggas en uteservering samtidigt som tillgängligheten för gående/cyklar och funktionsnedsatta kan bibehållas.

Med vänlig hälsning!

Egon Frid

Boende, verksam i centrum och kommunpolitiker

 

Trafiksäkerheten för gångare och cyklister framför allt!

Yttrande från Vänsterpartiet i Vara angående remiss avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort:

Vänsterpartiet i Vara är positiva till att hastigheterna generellt kan sänkas på gatorna i Vara tätort. Många av gatorna har högerregel som gällande vägvisare vilket motiverar en sänkt hastighet för att undvika olyckor. Dessutom finns det korsningar där högerregeln inte gäller av hävd och då är det än mer befogat att sänka hastigheten och arbeta bort hävdsregler och göra högerregeln till gällande praxis där korsningen inte har lämna företräde markerat.
Det kan vara ett stort mål att uppnå 30 km/h på våra lokala gator i tätorten och om det blir gällande hastighet också svårt att efterleva och kontrollera men kan ändå ge en sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet främst för gångare och cyklister.
Vi tror att det behövs 40 km/h på genomfartsgatorna som Storgatan, Kungsgatan (fram till Smedjegatan) och Torggatan. Här vill vi framföra att hela Torggatan kan få ha 40 km/h om man i stället utför trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställena på Torggatan vid Drottninggatan, Teatergatan och Hotellgatan. Denna lösning förordar vi före att försöka uppnå 30 km/h på Torggatan mellan Rönngatan och Lilla Torget/Storgatan.
I övrigt tillstyrker Vänsterpartiet i Vara förslaget avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort med stöd för att de mest oskyddade trafikanterna som gångare och cyklister, som främst är barn, skyddas före bilisterna rätt att köra i de hastigheter som gäller nu.

För Vänsterpartiet i Vara 

Egon Frid
Gruppledare (V)
070 636 58 41
egon.frid@vara.seDiv vinter 0910 044