Landsbygdsutredningen, Närtrafik och stationsservice!

Synpunkter till det fortsatta arbetet med Landsbygdsutredningen lämnade på sammanträdet med Kollektivtrafiknämnden 2 juni:

När det gäller Landsbygdsutredningen är det Närtrafiken och dess roll för att stå för kollektivtrafiken på landsbygden som behöver tittas mer på. Är det ett rimligt basutbud idag av linjelagd trafik och hur räknas detta basutbud fram. Idag räknas turer in som kan gå över kommungränser men Närtrafiken får bara gå inom kommungränsen.
En Närtrafik som är kommungränsöverskridande vore en viktig utveckling.
Vidare hur stor grad som Regionen/Västtrafik ska stå för av linjelagda turer och kommunernas kollektivtrafik där idag kommunerna måste medfinansiera orimlig stor del av kostnaderna för trafiken och/eller där individer är ”utlämnad” åt Närtrafiken.
Närtrafiken måste få en generösare omfattning än det grundutbud som idag gäller generellt. De försämringar vissa kommuner fått göra när grundutbudet införts visar att generösare regler för Närtrafiken bör tas fram. Det gäller också möjligheterna att åka Närtrafik på helgerna och helgdagar. Det är en viktigt fråga ur jämställdhetssynpunkt så t ex kvinnor boende på landet utan bil ska kunna använda Närtrafiken hela veckan.
Sedan så är ett nytt kärt ämne hållplatser, perronger, resecentrum, servicen till resenärer på stationer m m. Service i samband med att ha tillgång till kollektivtrafik är en viktig aspekt för landsbygdens folk och Landsbygdsutredningen. Här krävs ett tätt och bra samarbete mellan kommunerna, Trafikverket, Västtrafik och regionen/KTN.
Här kan det arbete som gjorts och görs på Herrljunga Station stå som förebild för vilken service till resande som kan vara norm. Biljettmaskin, service för funktionshindrade, resandeinformation på digitala skärmar och tillgängliga toaletter bl an.

Vänsterpartiet i Kollektivtrafiknämnden
Egon Frid