Vänsterpartiet i Vara – kommunpolitiskt program 2018


Vara är bra men vissa saker måste bli bättre

Vara behöver utvecklas och växa men med en rättvis fördelning. Utveckling är bra för Vara då fler kan jobba och bo i kommunen samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser sker.

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss och tågtrafik och en god välfärd utan privata vinstintressen!

Vara ska ha en god välfärd utan privata vinstintressen

Vi säger att Vara är bra men inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vänsterpartiet har drivit på om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på en bra välfärd, att vi satsar på våra skolor i hela kommunen, att våra äldre får en god vård och omsorg och att vi får igång byggandet av bostäder, främst lägenheter.

– Vänsterpartiet vill satsa på trygghetsboende, särskilda boenden och korttidsplatser så samarbetet med regionens vård blir så bra som möjligt och för den enskilde vårdtagarens trygghet inom äldreomsorgen och hemma.
– Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.

– Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

– Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad.

– Vänsterpartiet vill satsa på en verksamhet på Vara Resecentrum med meningsfull sysselsättning som samtidigt blir en bra tillsyn och service för allmänheten och resenärer med kollektivtrafiken.

– Vänsterpartiet vill satsa på att vi har landsbygdsskolorna kvar och att skolorna i hela kommunen renoveras så vi får bra skolmiljöer för elever och lärare.
– Vänsterpartiet vill satsa så vi har god tillgång till förskoleplatser i hela kommunen.

Vara ska värna allmänkulturen och en aktiv fritid

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram sommarlovssatsningar på fritidsaktivitet och sommarlovskort på Västtrafik. Detta är två stora viktiga satsningar som gäller över flera sommarlov där ungdomarnas sommarlov och fritid görs mer jämlika.

– Vänsterpartiet vill satsa på allmänkulturen och fritidssatsningar generellt och speciellt för barn och unga.

– Vänsterpartiet vill satsa på Kulturskolan som måste få goda möjligheter att utvecklas för att locka fler barn och ungdomar till kulturaktiviteter.

– Vänsterpartiet vill göra Kulturskolans verksamhet avgiftsfri för att fler unga ska kunna delta.

Vara måste se att förebyggande arbete är viktigt

Äntligen är en Familjecentral på gång att starta i Vara. En viktig förebyggande verksamhet för barnfamiljer där det finns en helhetssyn och ett samarbete mellan folkhälsoarbetet, stödet och omsorgsarbetet riktat till barnfamiljer. Vänsterpartiet har varit med och drivit på för kommunala familjecentraler ända sedan den första öppnades i Skaraborg. Detta arbetssätt att jobba med en helhetssyn och ett samarbete för invånarna bästa måste få bli vägledande i att kommunen har ett förebyggande arbete riktat till grupper och individer.

– Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov.

Vara måste satsa på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste bli bättre i och inom Vara kommun. Fler reguljära busslinjer, utökad närtrafik på kvällar och helger samt fortsatt satsningar på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan med tågstopp i Håkantorp, St Levene, Vara och Vedum. Kollektivtrafiken måste vara pålitlig så resenärer och arbetspendlare vågar välja kollektivtrafiken före bilen. Sommarlovskortet som nu erbjuds till unga resenärer är ett exempel på hur vi jobbar för billig kollektivtrafik som en jämlikhets- och jämställdhetsfråga!

– Vänsterpartiet vill satsa på järnvägen, kollektivtrafiken och en förstärkt närtrafik för bra kollektiva resmöjligheter inom kommunen och till och från Vara.

Vara ska vara en föregångare på miljöområdet

Vara måste bli en föregångare på miljöområdet med mer Krav- och Fairtrade-producerade varor inom kommunens kök, bättre möjligheter för källsortering och återvinning av förpackningar och avfall. Fler cykelvägar och bättre kollektiva resmöjligheter. Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras så bilar, bussar och lastbilar kan tanka biogas även i Vara.

– Vänsterpartiet vill satsa på mer Krav- och Fairtrade-producerade varor i kommunens kök.

– Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras i Vara.

Vara ska vara en bra arbetsgivare med bra arbetsmiljö

Vara kommun måste bli en bättre arbetsgivare med inriktning på förbättrad arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider. Varas utveckling inom välfärdsverksamheterna är helt beroende av att vi kan rekrytera och behålla vår personal.

Ledningen och organisationen i Vara måste vara inriktad på att värna personalens förutsättningar att ge den goda service och de goda insatserna som kommuninvånarna är i behov av. Vänsterpartiet vill uppmuntra nya och bättre arbetsmodeller t ex inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Dessutom naturligtvis löneutrymme i budgeten så vi kan ha attraktiva löner för kommunens anställda.

– Vänsterpartiet vill satsa på en bättre arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider.

Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus är viktiga för utvecklingen i Vara

I kommunens budget för 2019 har Vänsterpartiet fått gehör för att kommunens förbättrade ekonomi ska satsats i kommunala välfärden. En god välfärd är en av möjligheterna för kommunens utveckling som i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter till Vara kommun.

Investeringar i skolorna, i fritidsanläggningar, i byggande av bostäder och satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och dess invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för kommuninvånarna och för dem som vi gärna ser flytta hit och vill bosätta sig i kommunen.