För ett tydligare jämställdhetsarbete!

På dagens Kollektivtrafiknämnd lämnade vi från Vänsterpartiet in ett initiativärende för ett tydligare jämställdhetsarbete!

 
Vi föreslår att det görs omtag i hur kollektivtrafiknämnden ser på jämställdhetsperspektivet i de projekt som vi deltar i eller delfinansierar.
Vi lever inte i ett jämställt samhälle. Kvinnor som grupp har lägre löner och mindre makt i relation till män som grupp. Det är orättvist. Men det är också företags- och samhällsekonomiskt olönsamt att inte ta tillvara människors fulla potential genom att låta oss begränsas av könsroller.
För att bidra till ett jämställt samhälle ska de olika nämnderna inom regional utveckling i Västra Götalandsregionen redovisa hur många kvinnor respektive män som blir berörda av projektet i projektbeskrivningarna. Allt för oftast är dessa kolumner inte ifyllda när de når nämnderna, och är de ifyllda används informationen sällan till något. Även i slutredovisningar och årsredovisningar saknar ofta uppgifter om jämställdhetsarbetet under projektet/perioden.
 
Målet har säkert ursprungligen varit att öka farten i jämställhetsarbetet genom att synliggöra för projektdeltagarna hur jämställdheten ser ut i respektive projekt och därmed påverka utfallet. Upplevelsen är dock att det många gånger bara upplevs vara ett administrativt merarbete som är svårt, eller till och med omöjligt, att redovisa. Vi behöver göra ett omtag i det här arbetet och föreslår att vår förvaltning får i uppdrag att komma med förslag om förnyelse av jämställdhetsperspektiv i projekten, gärna i samarbete med några av dem som är projektägare. Även årsredovisningarna från nämnden kan utvecklas i det här avseendet.
 
Förslag till beslut
 
-Förvaltningen får i uppdrag återkomma med förslag om hur vi kan utveckla jämställdhetsperspektivet i projekt och årsredovisning.
 
Egon Frid (v)
Gertrud Ingelman (v)
Rolf Sörvik (v)
 
Ps! Initiativärenden överlämnades till presidiet för beredning till nästa kollektivtrafiknämnd!