Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019.

2019-01-17
Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019. Från och med sommaren 2018 fick alla unga fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Det var en statlig reform som förhandlades fram mellan dåvarande regering och Vänsterpartiet. I Västra Götaland genomfördes denna kollektivtrafiksatsning för alla ungdomar utom för de som behöver resa med färdtjänst eller Närtrafiken. Det fria sommarlovskortet för våra ungdomar i vår kommun och landets övriga kommuner sommaren 2018 blev en stor succé och det har gjorts ett mycket stort antal resor i regionen. Nu finns tyvärr inte pengar avsatta i den besluta statsbudgeten för 2019 för fria sommarlovskort. De som står bakom den gällande statsbudgeten argumenterar för att det som tidigare var riktade statsbidrag ska nu rymmas inom den s k påsen, i detta fall de samlade statsbidrag som Vara kommun får från staten via riksdag och regering. Utifrån detta så faller det på antingen Vara kommun eller Västra Götalandsregionen att göra samma viktiga satsning för våra ungdomar i form av ett fritt sommarlovskort inom kollektivtrafiken och Västtrafik sommaren 2019. Ur miljösynpunkt och för att möjliggöra för våra ungdomar att nyttja kollektivtrafiken är det av stor betydelse att alla unga ges samma möjlighet att få en god tillgänglighet till resande i kommunen och regionen. Naturligtvis utgår vi från att ungdomar som behöver Färdtjänst och Närtrafiken inkluderas. Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vara kommun ger kommunens ungdomar, som från sommaren 2019 slutar åttan till de som ska börja trean på gymnasiet, erbjuds fria sommarlovskort (motsvarande fritidskortet). att kostnaden finansieras via kommunens rörelsekapital Vänsterpartiet och Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupper Egon Frid (V) Carl-Uno Olsson (S)

Bra för unga att resa kollektivt!

Motion till kommunfullmäktige i Vara om att ett tankställe för biogas etableras i Vara.

Vänsterpartiet i Vara 2018-12-05

Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att kommunen bör verka för att en tankningsanläggning för biogas etableras i kommunen. Västra Götalands klimatstrategi har målsättningen att vi ska vara fossiloberoende 2030. För att nå dit måste kommunerna och regionen tillsammans agera för att skapa förutsättningar att åter snabba upp takten i arbetet. Att sluta kretsloppet i avfallsprocessen måste vara målet. Vänsterpartiet tycker att biogasproduktion från skogsavfall, gödsel och matavfall är genialt och optimalt, sett med ”kretsloppsögon”. Omställningen riskerar att stagnera om inget görs för att möjliggöra avsättningen av biogasen som vi förväntar oss ska produceras. Det krävs långsiktiga styrmedel och stöd för drift av produktionsanläggningar för att hålla lla fast vid de förnybara alternativen. Biogasen kan med fördel uppgraderas till biogas för fordonsdrift och därmed minska användningen av fossila bränslen i fordonsflottan. Dubbel miljönytta och en strategisk delprocess i ett framtida hållbart samhälle. Vänsterpartiet i Vara utgår från att Vara kommun delar Västra Götalands klimatstrategi och att Vara kommun kan bidra med en insats för att biogas för fordonsdrift kan bli tillgängligt även i Vara. Biogas till fordon är kanske inte inne nu men det finns ett fortsatt behov av att ha tillgång till att kunna tanka biogas. Sedan så kommer mer och mer biogasbussar ut på gator och vägar i Västra Götaland då eldriften tar över i Göteborg bland annat. Samtidigt som det kommer mer och mer lastbilar och åkerier som kör på biogas t ex Götene kyltransporter. Därför finns det ett behov att tanka biogas för bussar och andra tunga fordon runt om i vårt län och även i Vara. Lokal försäljning av biogas är också viktig för den lokala produktionen av biogas så den får ökad avsättning. Djurhållningen på Varaslätten har goda möjligheter att producera biogas och får genom en lokal tankanläggning en ökad avsättning för biogasen. Vänsterpartiet föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar verka för att en tankningsanläggning för biogas, för bilar och tunga fordon, etableras i kommunen. Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp genom Egon Frid (V)

Tanka din koskit!

Så utvecklar vi Storgatan och Torggatan i Vara

Storgatan i Vara.

Så här tycker jag att vi  ska utveckla Storgatan och Torggatan i Vara!

Vi måste få säkra övergångsställen och passager för cyklar i korsningar i främst korsningen Torggatan Drottninggatan och Storgatan Sveagatan samt där många rör sig i samhället och på väg till skolorna. Dock tror jag inte på färre övergångsställen utan bättre och säkrare övergångställen med belysning och signaler där flest gående och cyklister passerar.

Vi måste ha träden kvar utefter gatorna och återplantera träd där de tagits bort och där de är dåliga. Träden behövs för klimatet och gatumiljö i Vara.

Gärna mer cykelbanor och trivsamma gator med en kombination av sten och asfalt och tillgänglighet med nedsänkta nivåer mellan gata och trottoarer/cykelbanor.

Hastigheten för bilar, 40 km, måste bli så också i verkligheten. Gatorna måste anpassas så det säker hastigheten för bilarna samtidigt som framkomligheten bibehålls. Tror på en kombination av träd, utemiljöer och bilparkering utefter gatorna. Utefter dessa gator är den inte utrymme för att bygga mer bostäder utan att centrum görs attraktivt för handel, restauranger, fritid och lockande promenader.

Totalt finns det ändå tillräckligt med parkeringsplatser för handeln i Vara centrum om en del sidogator som t ex Parkgatan används mera som jobbparkering och att en parkering för kommunens bilar anläggs på lämpligt ställe. Parkeringen på västra sidan av järnvägen är också möjligt att hänvisa till både som pendlarparkering och jobbparkering.

Sedan måste underhållet av vägar och gator rent generellt förbättras.

Trottoarerna behöver anpassas också så att det kan anläggas en uteservering samtidigt som tillgängligheten för gående/cyklar och funktionsnedsatta kan bibehållas.

Med vänlig hälsning!

Egon Frid

Boende, verksam i centrum och kommunpolitiker

 

Svar på frågor om Ryda SK och Almesåsen i Ryda.


Här kommer Vänsterpartiet i Varas svar till Er i Ryda SK angående motionsverksamhet, rekreation och motions/skidspår i vår kommun.

I grunden är Vänsterpartiet för att kommunen äger eller arrenderar för att säkerställa möjligheten till motionsverksamhet och rekreation. Detta ser vi dock inte som möjligt avseende Ryda SK då verksamheten bedrivs i skog och mark som ägs av privatpersoner och att expropriera marken ser vi som ett för stort ingrepp i äganderätten. Vänsterpartiet hoppas på en förhandlingslösning med positiv inriktning och lösning för Ryda SK:s fortsatta verksamhet vid Almesåsen.

Detta ser vi som viktigt och att kommunen medverkar till en lösning så Ryda SK:s och allmänhetens tillgång till skogen och spåren i Ryda kan fortsätta.

Vinteridrott: Rent generellt tycker Vänsterpartiet att de generella stöden till föreningslivet i kommunen ska öka och en skälig ersättning ges för ert specifika arbete att hålla spår i Ryda vintertid. Skälig ersättning ser vi vore betydligt och avsevärt mer än de 1500 kr ni erbjudits. Alternativt här är att kommunen tillhandahåller personella resurser och maskiner för att hålla spår i Ryda. Naturligtvis är det viktigt att det finns möjligheter att åka skidor i preparerade spår i Ryda.

I vårt kommunpolitiska program skriver vi att Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Här ser vi skogens betydelse för friskvård och rekreation där Almesåsen är en fantastiks pärla!

Avslutningsvis anser Vänsterpartiet att genom de ökade generella bidragen till föreningslivet och riktade bidrag till föreningar som håller anläggningar för allmänheten och sina medlemmar, så ska ersättningen motsvara kostnaderna för föreningen och den generella bidraget ska inkludera uppmuntran och motivation till att fortsätta satsa  på och bedriva sin verksamhet.

För Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid

En sund utveckling går hand i hand med en god välfärd! Svar till PRO och SPF i Vara!

 

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss- och tågtrafik, en god hälso- och sjukvård och en bra välfärd utan privata vinstintressen! Det är den enskilda medborgaren som utifrån sina behov ska göra personliga vinster av en god och trygg välfärd i Vara kommun och Västra Götaland!

Vänsterpartiet arbetar för och satsar på en bra välfärd där våra äldre får en god vård och omsorg, bra tillgång av platser på särskilda boende, trygghetsboende och korttidsplatser i så bra samarbete med regionens sjukvård som möjligt och då med Närhälsans primärvård i Vara i första hand.
Tryggheten ska finnas i vårdkedjan med sjukvård, korttidsvård, hemsjukvård och hemtjänst med god kvalité.

Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.
Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Dessa behov slutar inte för att man blir pensionär!

Här måste behoven hos den enskilda medborgaren få styra insatserna i större utsträckning än nu och att kommunen har en organisation med bra verksamheter, bra service och en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet är besviken över att vårdcentralen är borta i Kvänum och ser att en ort av Kvänums storlek borde ha en vårdcentral. Vänsterpartiet verkar starkt för en decentraliserad hälso- och sjukvård i regionfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att Vara kommun ihop med regionen satsar på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Detta gäller inte minst pensionärerna som med ett bra folkhälso- och förebyggande arbete kan få ett bättre och hälsosammare liv.

Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i att värna allmänkullturen och bland annat bibliotekets öppethållande i bland annat Kvänum.

En viktig samhällsservice är kollektivtrafiken där vi har medverkat till extra busslinje till Kvänum men där vi ser att Närtrafiken och den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mer på kvällarna och helgerna. En fråga som vi i Vänsterpartiet har drivit hårt i regionen.
Vänsterpartiet arbetar för ett bättre Vara med en bra kommunal service i hela kommunen! Vi stödjer också att kommunen utvecklas och fler kan flytta till oss för en god ekonomi och förstärkt välfärd!

Egon Frid
Åsa Heij Bengtegård

Vänsterpartiet Vara

Vänsterpartiet i Vara – kommunpolitiskt program 2018


Vara är bra men vissa saker måste bli bättre

Vara behöver utvecklas och växa men med en rättvis fördelning. Utveckling är bra för Vara då fler kan jobba och bo i kommunen samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser sker.

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss och tågtrafik och en god välfärd utan privata vinstintressen!

Vara ska ha en god välfärd utan privata vinstintressen

Vi säger att Vara är bra men inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vänsterpartiet har drivit på om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på en bra välfärd, att vi satsar på våra skolor i hela kommunen, att våra äldre får en god vård och omsorg och att vi får igång byggandet av bostäder, främst lägenheter.

– Vänsterpartiet vill satsa på trygghetsboende, särskilda boenden och korttidsplatser så samarbetet med regionens vård blir så bra som möjligt och för den enskilde vårdtagarens trygghet inom äldreomsorgen och hemma.
– Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.

– Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

– Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad.

– Vänsterpartiet vill satsa på en verksamhet på Vara Resecentrum med meningsfull sysselsättning som samtidigt blir en bra tillsyn och service för allmänheten och resenärer med kollektivtrafiken.

– Vänsterpartiet vill satsa på att vi har landsbygdsskolorna kvar och att skolorna i hela kommunen renoveras så vi får bra skolmiljöer för elever och lärare.
– Vänsterpartiet vill satsa så vi har god tillgång till förskoleplatser i hela kommunen.

Vara ska värna allmänkulturen och en aktiv fritid

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram sommarlovssatsningar på fritidsaktivitet och sommarlovskort på Västtrafik. Detta är två stora viktiga satsningar som gäller över flera sommarlov där ungdomarnas sommarlov och fritid görs mer jämlika.

– Vänsterpartiet vill satsa på allmänkulturen och fritidssatsningar generellt och speciellt för barn och unga.

– Vänsterpartiet vill satsa på Kulturskolan som måste få goda möjligheter att utvecklas för att locka fler barn och ungdomar till kulturaktiviteter.

– Vänsterpartiet vill göra Kulturskolans verksamhet avgiftsfri för att fler unga ska kunna delta.

Vara måste se att förebyggande arbete är viktigt

Äntligen är en Familjecentral på gång att starta i Vara. En viktig förebyggande verksamhet för barnfamiljer där det finns en helhetssyn och ett samarbete mellan folkhälsoarbetet, stödet och omsorgsarbetet riktat till barnfamiljer. Vänsterpartiet har varit med och drivit på för kommunala familjecentraler ända sedan den första öppnades i Skaraborg. Detta arbetssätt att jobba med en helhetssyn och ett samarbete för invånarna bästa måste få bli vägledande i att kommunen har ett förebyggande arbete riktat till grupper och individer.

– Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov.

Vara måste satsa på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste bli bättre i och inom Vara kommun. Fler reguljära busslinjer, utökad närtrafik på kvällar och helger samt fortsatt satsningar på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan med tågstopp i Håkantorp, St Levene, Vara och Vedum. Kollektivtrafiken måste vara pålitlig så resenärer och arbetspendlare vågar välja kollektivtrafiken före bilen. Sommarlovskortet som nu erbjuds till unga resenärer är ett exempel på hur vi jobbar för billig kollektivtrafik som en jämlikhets- och jämställdhetsfråga!

– Vänsterpartiet vill satsa på järnvägen, kollektivtrafiken och en förstärkt närtrafik för bra kollektiva resmöjligheter inom kommunen och till och från Vara.

Vara ska vara en föregångare på miljöområdet

Vara måste bli en föregångare på miljöområdet med mer Krav- och Fairtrade-producerade varor inom kommunens kök, bättre möjligheter för källsortering och återvinning av förpackningar och avfall. Fler cykelvägar och bättre kollektiva resmöjligheter. Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras så bilar, bussar och lastbilar kan tanka biogas även i Vara.

– Vänsterpartiet vill satsa på mer Krav- och Fairtrade-producerade varor i kommunens kök.

– Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras i Vara.

Vara ska vara en bra arbetsgivare med bra arbetsmiljö

Vara kommun måste bli en bättre arbetsgivare med inriktning på förbättrad arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider. Varas utveckling inom välfärdsverksamheterna är helt beroende av att vi kan rekrytera och behålla vår personal.

Ledningen och organisationen i Vara måste vara inriktad på att värna personalens förutsättningar att ge den goda service och de goda insatserna som kommuninvånarna är i behov av. Vänsterpartiet vill uppmuntra nya och bättre arbetsmodeller t ex inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Dessutom naturligtvis löneutrymme i budgeten så vi kan ha attraktiva löner för kommunens anställda.

– Vänsterpartiet vill satsa på en bättre arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider.

Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus är viktiga för utvecklingen i Vara

I kommunens budget för 2019 har Vänsterpartiet fått gehör för att kommunens förbättrade ekonomi ska satsats i kommunala välfärden. En god välfärd är en av möjligheterna för kommunens utveckling som i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter till Vara kommun.

Investeringar i skolorna, i fritidsanläggningar, i byggande av bostäder och satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och dess invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för kommuninvånarna och för dem som vi gärna ser flytta hit och vill bosätta sig i kommunen.

Även papperslösa är 100 % människor!

Det finns tre etiska principer inom hälso- och sjukvården som kan överföras på hur kommuner bör agera i sitt stöd till utsatta människor.

Den övergripande och viktigaste är människovärdesprincipen att ”alla människor har lika värde och lika rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.”  Vård  och sociala insatser ska alltså inte prioriteras byggt på geografisk bakgrund eller andra kriterier.

De övriga två principerna handlar om kostnadseffektivitet samt behovs- och solidaritetsprincipen, att vård i första hand ska ges till de med störst behov. 

Papperslösa och asylsökande är en grupp med stort behov av vård. Utifrån dessa behov och utifrån barnperspektivet så är det rimligt med sociala insatser för dessa individer, barn, familjer och denna grupp. Särskilt då i syfte att förebygga att situationen för individer och familjer som är EU-migranter, papperslösa och asylsökanden inte än mer förvärras.

SD gör fortfarande stor sak av sin motion om frukt till alla barn i skolan i Vara kommun men beviset är tydligt, SD ser inte och verkar inte för att alla människor har samma värde och vill inte att alla barn ska få ta del av SD:s fruktskål!

För oss i Vänsterpartiet är principen om alla människors lika värde inget vi kompromissar med. Därför är det rimligt att alla som bor och vistas i Vara kommun får del av samma socialtjänstlag och de sociala insatser som efter behov ska erbjudas. Huvudprincipen är att vård som inte kan anstå ska erbjudas av för de som vistas i Sverige vilket bör överföras i att vård och sociala insatser som inte kan anstå för ges inom Socialtjänsten i Vara.

Remissvar från Vänsterpartiet i Vara angående översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019 – 2022

Leder den nuvarande politiska organisationen till att beslut tas på ett effektivt och kvalitativt sätt?
Skulle något kunna förbättras ur en organisatorisk synvinkel?
Är den nuvarande politiska organisationen tydlig och lätt att förstå?
Skulle något kunna förtydligas eller förenklas?
Finns det politiska organ som skulle kunna tas bort eller som saknas idag?Ja det är bra frågor som vi ska försöka besvara i detta remissvar!
Först kan vi notera att det är oftast inte organisationsformen/formerna som det hänger på om rätt fråga hanteras på rätt ställe utan snarare hur en organisation efterföljs och hur rutiner och administration är i praktiken.
Här kan göras en liten anmärkning direkt och fråga varför personalutskottet skickar ut denna remiss om en översyn av den politiska organisationen. Borde rimligtvis vara KSAU/KS som gör det.
När det gäller valberedning, valnämnd, överförmyndarnämnd, revision, gemensam räddningsnämnd och krisledningsnämnd har vi inga synpunkter eller förslag.
När det gäller kommunstyrelsen föreslår vi att KS ges större beredningsutrymme/makt på bekostnad av KSAU och att alla politiska handlingar utgår från KS dagordning och protokoll för att stärka den demokratiska delaktigheten, insynen och transparensen.
KSAU behövs vara kvar i rollen att bereda ärenden för beslut inför KS men ökad beredning, information och utrymme för politiska ärenden i KS.
Personalutskottet kan vi troligtvis avveckla då KSAU bör kunna vara rätt nivå att hantera personalärenden som inte klaras ut på förvaltningsnivå och frågor rörande arbetsmiljö och personalpolitiken i sig kan hanteras i större omfattning i KS.
Tekniskt utskott föreslår vi avvecklas till förmån för en ny nämnd som hanterar de tekniska frågorna ihop med miljö- och byggnadsnämndens områden.
Här kan ett av svaren finnas på frågan: Skulle något kunna förbättras ur en organisatorisk synvinkel?
Vänsterpartiet anser att vi behöver en nämnd som samordnar näringslivsfrågorna, utbyggnaden och utvecklingen av kommunen. Beredningen, planeringen och besluten av dessa frågor/ärenden bör ligga i en facknämnd och beredas där innan förslag och beslut i KS och KF.
Att utöka det tekniska utskottet till en teknisk nämnd tror vi får ett för litet förändringstryck på kommunens organisation utan vi tror på en större nämnd på 9 ledamöter som samlat jobbar med tekniska utskottets frågor, miljöärenden, byggnadsärenden och arbetsmarknad och sysselsättning. En ny TTMBN (tillväxt-, tekniska-, miljö- och byggärenden) behöver leda en förvaltningsorganisation som innefattar nämndens ansvarsområde.
Ett skäl är att tillväxt- och utvecklingsavdelningen behöver integreras och organiseras ihop med planeringsavdelningarna för stadsplanering, fastigheter, park- och byggnadsfrågor m m. På detta sätt utökas inte den politiska organisationen men vi får en facknämnd som inom de nämnda områdena kan balansera bildningsnämnden och socialnämnden bra/bättre samt att avlasta KS som operativ nämnd/styrelse för enheter och förvaltningar. KS kan istället bli mer operativ inom frågor som är av mer strategisk betydelse för kommunens utveckling.
När det gäller bildningsnämnden och socialnämnden tror vi på en fortsatt organisation som de har med de verksamhetsområden som innefattas.
Vi tror också på fortsatt storlek på KS med 13 ledamöter och 9 ledamöter i BN och SN och den av oss föreslagna Tillväxt-, Teknisk-, Miljö- och Byggnämnd.
Miljö- och byggnadsnämnd föreslår vi alltså utökas med de tekniska frågorna och utökas till 9 ledamöter och får ett namn som typ TTMB, Tillväxt-, Teknisk-, Miljö- och Byggnadsnämnd.
När det gäller råden så behövs BRÅ och FHR fortsatt. Gestaltningsrådet ser vi inte som ett varaktigt råd och uppgifterna kan bevakas av nya TTMBN. Arbetsmarknadsrådet behövs fortsatt för samordning av insatser över förvaltningsgränserna inom arbetsmarknadsområdet. KPR behövs för att samråda med pensionärsorganisationerna, detsamma gäller behovet fortsatt av KRF.
Sedan när det gäller bolagen så anser Vänsterpartiet att vi ska begränsa antal kommunala bolag och driva mer av dessa verksamheter inom kommunens förvaltningsorganisation. Vi kan ha förståelse för att Vara Bostäder AB och Vara Konserthus AB behöver finnas och drivas i aktiebolagsform. Dock kan Vara Industrifastigheter AB avvecklas på sikt och låta näringslivet ansvara för detta själva. VaraNet AB kan avvecklas och drivas inom TMBN. Destination Vara AB:s verksamhet kan drivas inom den kommunala verksamheten.
Sedan så bör kommunen genom KS stärka den planeringsmodell som sjösatts nyligen. Att projekt över nämnds- och förvaltningsgränser ges organisatoriskt stöd via KS att driva och styra projekten. Detta för att undvika fördröjningar och ärendebelastning på de olika nämnderna. Avslutningsvis bör nämnas att hur frågor angörs till KF och hur den papperslösa ärendehanteringen för kommunens politiker förbättras får sin översyn också.
Hoppas att detta remissvar besvarar frågorna som remissen ställer och att detta remissvars genomtänka förslag och idéer beaktas i utformningen av den politiska organisationen för Vara kommun 2019 – 2022.

För Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid
gruppledare