Det behövs en cykelväg från Vara till Skarstad!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att bygga en cykelväg från Kungsgatan i Vara/väg 187 utmed gamla riksvägen till Skatofta och vidare till Skarstad Bygdegård.

En väg med många oskyddade trafikanter är vägen mellan Vara och Skatofta, den så kallade Skarstavägen, Vägsituationen och de oskyddade trafikanterna utsatthet gör att det stort behov av en GCM-väg på vägen mellan Kungsgatan i Vara och Skatofta korsväg vid väg 47. En GCM-väg (väg för gående, cyklister och mopedister) på denna sträcka skulle utgöra ett stort skydd för gående och cyklister främst men även för mopedister.

Uppenbart är det så att trafik flyttas över från E20 till gamla riksvägen som gör att det i dag kan ses som en väg med mycket trafik och då både bilar, lastbilar och bussar. Under skördesäsong är vägen extra belastad med trafik genom traktorer och lastbilar som fraktar säd.
I takt med att vägarbetena kommer att utökas på E20 vid och mellan trafikplatserna Vara/Heljeved och Åsen så kommer än fler biltrafikanter välja att åka gamla riksvägen utmot Skarstad och väg 47.
Under den mörka årstiden är det ett under som göra att det inte händer allvarliga olyckor på sträckan då oskyddade trafikanter som gångare och cyklister än mer utsätta på denna väg då det inte finns någon vägren att hålla sig till.

Idag finns det en GCM-väg från Skarstad Bygdegård till Jung som anlades när E20 byggdes om till en 2+1-väg med mitträcke. Om en GCM-väg kan anläggas utmed gamla riksvägen mellan Vara och Skarstad Bygdegård så skulle den ansluta till befintlig GCM-väg till Dönstorp och Jung. Ett viktigt cykelstråk kan då färdigställas. Dessutom ligger det i planen, för att bygga ut GCM-vägarna, med en GCM-väg mellan Jung och Kvänum

Det planeras för en trafikplats på väg 187/Östra ringleden vid Kungsgatan i Vara. När detta anläggs vore det bra att det är förberett för en GCM-väg vid trafikplatsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:

Att Vara kommun planerar för att en GCM-väg anläggs mellan Kungsgatan i Vara/trafikplats vid väg 187 till Skatofta, utefter gamla riksvägen.

Att Vara kommun planerar i nästa steg för en GCM-väg från Skatofta till Skarstad bygdegård.

Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid (V)                           

Underlätta för boende på landsbygden!

 

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd.

Vara kommun är en decentraliserad trakt, en kommun med mycket bostäder på landsbygden, där befolkningen av tradition, till merparten funnits och bott och bor, i kommunen. Samtidigt ser vi ett generationsskifte med att fler och äldre boende flyttar in till samhällena i kommunen och i många fall lämnar sina fastigheter tomma på landsbygden.
Den stora frågan är då hur vi kan göra dessa bostäder mer tillgängliga för uthyrning och boende. För en fortsatt levande landsbygd och med liv på gårdarna.
En bärande tes är att uppfattningen hos många privata fastighetsägare på landsbygden är att det är svårt och riskfyllt att vara hyresvärd och att hyra ut sin bostad.
Hur kan vi då minska dessa svårigheter och samtidigt göra bostäderna och se fastigheter på landsbygden som en resurs för uthyrning och boende?
Vänsterpartiet ser det som värdefullt att utreda vilka möjligheter som finns och titta på hur det kan lösas och organiseras.
Frågan har diskuterats tidigare i kommunen och har fått i grunden ett positivt mottagande men de förslag som fanns i förra motionen gick inte att genomföra tyvärr. Diskussionen då avslutades med att någon form av nätverk kunde bildas för att bistå och råda fastighetsägare på landsbygden i Vara kommun som vill hyra ut sina bostäder.
Vår tanke nu när vi återkommer med motionen är att utreda om ett nätverk eller en kontaktperson inom kommun, till exempel inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, kan vara den hjälp och det stöd som gynnar möjligheten för uthyrning av och boende i privata fastigheter på landsbygden inom Vara kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen kan bidra med att göra bostäder på landsbygden mer tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet.
Egon Frid
Vänsterpartiet

Vara kommun ska äga och förvalta äldrebostäderna!


Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att ändra ägardirektivet för Vara Bostäder AB så att de bostäder för äldre som bolaget äger ses som långsiktigt ägande och förvaltning av dessa.

Behovet och efterfrågan är stor när det gäller bostadsbyggande och hyreslägenheter för enskilda individer och olika grupper med särskilt stora behov av en bostad. Dessa grupper behöver hjälp med att ha en god tillgång till bostadsmarknaden inom Vara kommun.
Det förslag som fanns om att i markanvisningsavtalen skriva in att 20 % av lägenheterna i flerbostadshus ska vara reserverade för inkluderingsboenden är mycket bra och bör finns med i kommande riktlinjer och bostadsförsörjningsprogram. Inkluderingsboenden som begrepp behöver inte vara svårare att förstå än att det är ett stöd för de som är exkluderade i samhället och på bostadsmarknaden idag.
Behovet av särskilda boendeformer för äldre beräknas att öka i kommunen och vi bör planera för en utbyggnad av dessa platser. Seniorbostäder och trygghetsboende är andra boendeformer för äldre som kommunen behöver satsa på och bygga genom Vara Bostäder.
Nu när Vara Bostäder AB kommer att vara ägare och förvaltare för boende för äldre så är det viktigt att det slås fast att syfte med detta måste vara ett långsiktigt ägande och förvaltande av bostäder för äldre. Dessutom är det för oss motionärer av vikt att beslut som rör ägande av bostäder inom Vara Bostäder AB kommer till kommunfullmäktige för beslut.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:
Att ägardirektivet för Vara Bostäder AB ändras och kompletteras med att de strategiska köp som görs av Vara Bostäder AB angående bostäder för äldre ska ses som långsiktigt ägande och förvaltning av Vara Bostäder AB för att tillhandahålla trygghetsbostäder och andra boendeformer för äldre.
Egon Frid Fredrik Nelander
Vänsterpartiet i Vara Socialdemokraterna i Vara