En bra infrastruktur är förutsättningar för att hela länet ska leva!

Älvfrida på linje 286 över älven i Göteborg. En linje som dessutom är fria resor på!

Vid en omställning till ett samhälle oberoende av fossila bränslen kommer järnvägen att få en allt större betydelse, såväl för godstrafik som för persontrafik. Inte minst på landsbygden, där sträckorna är längre och den mesta trafiken sker med bil och lastbil, är det viktigt att det offentliga tar ansvar för att ge attraktiva och hållbara alternativ till vägnätet.
Därför värnar Vänsterpartiet de regionala järnvägssträckorna, satsningar på nuvarande och nya stambanor och menar att dessa behöver byggas ut och förbättras. Inom infrastrukturen handlar det också för Vänsterpartiet och prioritera järnväg och spårburen trafik före väg och biltrafiken i de stora stråken. Naturligtvis måste vi ha ett bra vägnät i regionen men vi ser även här att vägnätet prioriteras mot de stora vägarna.
Ett modernt problem är vem som ska ta ansvar för vad när det gäller infrastrukturen. Vi vill se ett ökat statligt stöd till infrastrukturen. Regionen ska agera både som påtryckare och samarbetspartner genom de nationella och regionala planerna för infrastrukturen i landet och regionen. Vi säger de regionala järnvägsbanorna vilket inte innebär att det är regionens ansvar att sköta banorna. Men vad gör vi inte när Trafikverket har en annan prioritering av statens järnvägar än vi i regionen? Tyvärr blev det inte bättre när Sverigeförhandlingen tog Trafikverkets resurser i anspråk och när vi inte har en statlig investeringsbudget för infrastrukturen. Regional medfinansiering slår mot andra viktiga satsningar som vi bör klara av som bättre stöd till resecentrum, tillgänglighet på stationer och hållplatser och en bättre resandemiljö inom tåg- och bussresandet.
I Västra Götaland finns också många vattenvägar som historiskt har använts för transport av gods och människor och även i dag finns i regionen flera hamnar som används för transport av gods. Genom att utveckla trafiken på vattenvägar samt genom en förbättrad infrastruktur till och från dessa hamnar skulle vi kunna minska den tunga godstrafiken på våra vägar och bidra till en hållbar och livskraftig region. Här kommer vi vara beroende av ett positivt besked från regeringen och Trafikverket och pengar för att byta ut slussarna i Trollhättan på Göta älv.

Inlägg på RF 20170613, regional utveckling infrastruktur