Det behövs en cykelväg från Vara till Skarstad!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att bygga en cykelväg från Kungsgatan i Vara/väg 187 utmed gamla riksvägen till Skatofta och vidare till Skarstad Bygdegård.

En väg med många oskyddade trafikanter är vägen mellan Vara och Skatofta, den så kallade Skarstavägen, Vägsituationen och de oskyddade trafikanterna utsatthet gör att det stort behov av en GCM-väg på vägen mellan Kungsgatan i Vara och Skatofta korsväg vid väg 47. En GCM-väg (väg för gående, cyklister och mopedister) på denna sträcka skulle utgöra ett stort skydd för gående och cyklister främst men även för mopedister.

Uppenbart är det så att trafik flyttas över från E20 till gamla riksvägen som gör att det i dag kan ses som en väg med mycket trafik och då både bilar, lastbilar och bussar. Under skördesäsong är vägen extra belastad med trafik genom traktorer och lastbilar som fraktar säd.
I takt med att vägarbetena kommer att utökas på E20 vid och mellan trafikplatserna Vara/Heljeved och Åsen så kommer än fler biltrafikanter välja att åka gamla riksvägen utmot Skarstad och väg 47.
Under den mörka årstiden är det ett under som göra att det inte händer allvarliga olyckor på sträckan då oskyddade trafikanter som gångare och cyklister än mer utsätta på denna väg då det inte finns någon vägren att hålla sig till.

Idag finns det en GCM-väg från Skarstad Bygdegård till Jung som anlades när E20 byggdes om till en 2+1-väg med mitträcke. Om en GCM-väg kan anläggas utmed gamla riksvägen mellan Vara och Skarstad Bygdegård så skulle den ansluta till befintlig GCM-väg till Dönstorp och Jung. Ett viktigt cykelstråk kan då färdigställas. Dessutom ligger det i planen, för att bygga ut GCM-vägarna, med en GCM-väg mellan Jung och Kvänum

Det planeras för en trafikplats på väg 187/Östra ringleden vid Kungsgatan i Vara. När detta anläggs vore det bra att det är förberett för en GCM-väg vid trafikplatsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:

Att Vara kommun planerar för att en GCM-väg anläggs mellan Kungsgatan i Vara/trafikplats vid väg 187 till Skatofta, utefter gamla riksvägen.

Att Vara kommun planerar i nästa steg för en GCM-väg från Skatofta till Skarstad bygdegård.

Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid (V)                           

Så utvecklar vi Storgatan och Torggatan i Vara

Storgatan i Vara.

Så här tycker jag att vi  ska utveckla Storgatan och Torggatan i Vara!

Vi måste få säkra övergångsställen och passager för cyklar i korsningar i främst korsningen Torggatan Drottninggatan och Storgatan Sveagatan samt där många rör sig i samhället och på väg till skolorna. Dock tror jag inte på färre övergångsställen utan bättre och säkrare övergångställen med belysning och signaler där flest gående och cyklister passerar.

Vi måste ha träden kvar utefter gatorna och återplantera träd där de tagits bort och där de är dåliga. Träden behövs för klimatet och gatumiljö i Vara.

Gärna mer cykelbanor och trivsamma gator med en kombination av sten och asfalt och tillgänglighet med nedsänkta nivåer mellan gata och trottoarer/cykelbanor.

Hastigheten för bilar, 40 km, måste bli så också i verkligheten. Gatorna måste anpassas så det säker hastigheten för bilarna samtidigt som framkomligheten bibehålls. Tror på en kombination av träd, utemiljöer och bilparkering utefter gatorna. Utefter dessa gator är den inte utrymme för att bygga mer bostäder utan att centrum görs attraktivt för handel, restauranger, fritid och lockande promenader.

Totalt finns det ändå tillräckligt med parkeringsplatser för handeln i Vara centrum om en del sidogator som t ex Parkgatan används mera som jobbparkering och att en parkering för kommunens bilar anläggs på lämpligt ställe. Parkeringen på västra sidan av järnvägen är också möjligt att hänvisa till både som pendlarparkering och jobbparkering.

Sedan måste underhållet av vägar och gator rent generellt förbättras.

Trottoarerna behöver anpassas också så att det kan anläggas en uteservering samtidigt som tillgängligheten för gående/cyklar och funktionsnedsatta kan bibehållas.

Med vänlig hälsning!

Egon Frid

Boende, verksam i centrum och kommunpolitiker