Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vara kommun 2016 – 2020

Remissvar angående Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vara kommun 2016 – 2020 från Vänsterpartiet i Vara.

Inledningsvis vill vi framföra att förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet är i stort sett bra och ändamålsenligt skrivet och framtaget.

De avgörande faktorerna för ett ökat byggande av hyreslägenheter i kommunen är bra framförhållning av detaljplaner, markanvisningsavtal och exploateringsavtal. En aktiv upphandling av byggnationen hos byggherrar och en kommunal finansiering av byggnationen där kommunens bolag Vara Bostäder AB är ansvariga för byggandet.

Vill här framföra några förslag till förändringar och synpunkter angående förslag till programmet.

Kommunen ska ha ett bostadsförsörjningsprogram och det ska gälla för 4 år och revideras var fjärde år. Föreslår att programmet ska gälla för 2017 – 2020 då programmet fastställs i höst och kommer därmed ha lite bäring för 2016 som program för försörjning av bostäder.

Dialog behövs inom olika delregioner om bostadsförsörjningen. Arbetsmarknadsregionen är en del men angränsande kommuner är en annan del. Föreslår att angränsande kommuner bör finnas med att ha dialog med. Då tillkommer Herrljunga, Grästorp, Skara och Falköping utöver Essunga, Lidköping och Götene som redan finns med i vår arbetsmarknadsregion.

Förklaring av begreppet T-samhälle (Tjänstesamhället?). T-samhälle är ingen allmänt känt begrepp och behöver skrivas ut/förklaras.

Vara kommuns vision, mål och policy för planering och bostadsbyggande ger stöd för att skruva upp tempot rejält för att nå 60 nya lägenheter per år. Handlingsplanen anger i punkt 3 att det är genom samverkan med Vara Bostäder AB som kommunen kan påverka produktionen av lägenheter. Från att byggt 11 lägenheter i kommunen per år de senaste 4 åren så krävs stora satsningar på byggandet av hyresrätter. Denna stora ökning måste vi förväntas klara av genom kommunens bostadsbolag. Finansieringsfrågan föreslås lösas genom en upplåning av Vara Bostäder AB direkt hos banker och låneinstitut.

Varas struktur på bostadsbeståndet är omvänt mot vad många kommuner har då äganderätten utgör 73 %. Detta talar också för att vi måste bygga hyresrätter i stor/större omfattning i kommunen.

Vara i regionen, här är vi beroende av vad kommunerna gör i regionen och boendefrågan är regional men det finns ingen regional bostadsförsörjning eller bostadsplanering. Vi kan bara ha en bra dialog inom vår delregion men vi måste själva ta ansvar för vår planering och vårt byggande i vår kommun annars säger vi till våra invånare att bosätt er i grannkommunerna.

Behov och efterfrågan är stor när det gäller bostadsbyggande och hyreslägenheter av enskilda individer och olika grupper med särskilt stora behov av en bostad. Dessa grupper behöver hjälp med att komma in på bostadsmarknaden. Det förslag som finns om att i markanvisningsavtalen skriva in att 20 % av lägenheterna i flerbostadshus ska vara reserverade för inkluderingsboenden är mycket bra. Inkluderingsboenden som begrepp behöver inte vara svårare att förstå än att det är ett stöd för de som är exkluderade i samhället och på bostadsmarknaden idag.

Dock är andra stycket under Ungdomar beskrivande av en situation som var 2015 och gruppen ensamkommande flyktingbarns behov borde generaliseras mera ihop med övriga nyanländas behov av bostäder i Vara kommun. Behovet av särskilda boendeformer för äldre beräknas att öka i kommunen och vi bör planera för en utbyggnad av dessa platser. Seniorbostäder och trygghetsboende är andra boendeformer för äldre som kommunen behöver satsa på och bygga genom Vara Bostäder.

Hemlösa är ingen homogen grupp med det som förenar dem är att de saknar ett eget hem. Att avhjälpa hemlöshet sker bäst genom att bygga fler hyreslägenheter. Studier visar att det främsta problemet för de som är hemlösa är att de saknar en bostad, 40 % beräknas det vara. Övriga 60 % beräknas behöva någon form av stöd för att klara av ett eget boende. För de som står i närheten av bostadsmarknaden kan den kommunala hyresgarantin vara en möjlighet. För de som står långt från bostadsmarknaden så krävs sociala insatser som t ex boendestöd och inkluderingsboenden. I flera kommuner finns det bosamordnare som hjälper hyresgäst och hyresvärd vid olika typer av problem. En sådan funktion bör kunna inrättas i kommunen eller hos Vara Bostäder AB.

Kooperativ hyresrätt är ingen stor del av bostadsmarknaden och så inte heller i Vara. Känns därför som avsnittet om kooperativ hyresrätt har ett oproportionerligt stort utrymme i programmet. Bostadsrätten är vanligtvis mer förekommande som ett alternativ till villor och egna hem och programmet utvecklas med vilka planer HSB och Riksbyggen har för Vara kommun.

Däremot har stycket om Markanvisning och exploateringsavtal en oproportionerlig liten plats i programmet. Markanvisning och exploateringsavtal är kopplade till arbetet med detaljplaner. Hur aktiv kommunen är avseende dessa planer och avtal är avgörande för bostadsbyggandet och därför borde detta stycke utvecklas vidare då dessa faktorer är en viktiga för bostadsförsörjningen.

Vara kommun är unikt, tillsammans med t ex Falköping, i att ha en större andel av befolkningen utanför centralorten än i centralorten.

Bostadsförsörjningsprogrammet borde ha en del som belyser möjligheterna att bo på landsbygden, att bygga i bysamhällena och hur kommunen tillsammans med bostadsbolaget kan köpa och förvalta upp gårdar på landet och hyra ut dem till familjer och andra typer av boende som vill bo så och dessutom vara lite mer självförsörjande. Kollektivtrafiken är en brist för att bosätta sig utan för tätorterna men med klok planering och bra Närtrafik så borde ändå vara goda möjligheter för att värna landsbygden och boendet där.

Planerad bostadsbyggnation ligger på möjliga 380 lägenheter i kommunen. Problemet är att kommunen ligger efter med detaljplanearbetet för områden för lägenhetsbyggandet. Detta arbete måste påskyndas och mer planer arbetas fram. Här måste kommunen ligga i framkant då det tar tid från plan till byggande av naturliga skäl.

En fråga som bör beaktas i bostadsförsörjningsprogrammet är parkeringsfrågan. Kommunens parkeringspolicy anger krav på boendeparkering. Boendeparkering får anordnas i undantagsfall på lokalgator under förutsättning att parkeringstillstånd inhämtas från tekniska förvaltningen, kan inte detta lösas inom rimligt avstånd till bostaden ska parkeringsanläggningar, främst garage på kvartersmark anordnas. Utifrån Varas struktur och relativt goda tillgång på mark och parkeringar så bör denna fråga bedömas liberalt samt att parkeringsnormen vid byggande av lägenheter sätts så lågt som möjligt och gärna runt 0,75. I riktlinjerna för bostadsförsörjning (2016)2017-2020 så lyfts fram att vi ska bygga där det finns kommunikationer och service. Vilket är helt rätt i sig, men vi ska också bygga för att få bättre kommunikationer. Ökad byggnation ger större underlag till kollektivtrafiken och servicen. Vi ska bygga till största delen i Vara tätort/småstad men det är viktigt att vi möjliggör byggnation i hela kommunen och är positiva till det. Den decentraliserade kommunen Vara bör ha en decentraliserad syn på bostadsplanering och bostadsförsörjning.

Ps! Kartorna i programmet är informativa och bra.

Egon Frid gruppledare (V) i Vara