Resenärerna måste få komma fram – inte komma bort!

Det viktigaste med Målbild Koll 2035 är hur vi ökar tillgängligheten till kollektivtrafikens alla delar och hur kollektivtrafiken fungerar och utvecklas i storstadsområdet Göteborg med omnejd! Framkomligheten inom kollektivtrafiken och framkomlighet för kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för att fler ska vilja välja spårvagnen, bussen, tåget, båten och den kommande linbanan. Orden för dagen är stomnät, Citybuss (stombuss) och Metrobuss, snabbare spårvägar och mer trafik runt centrum med mindre trängsel och köer för kollektivtrafiken i centrala Göteborg.
Ett observandum är bilden på sidan 7 i Förslagshandling 2017 för Målbild Koll2035 om K2020. Basen är stomnätet inom GMG med den viktiga regiontågtrafiken. Inpendlingen och utpendlingen med tåg måste fungera och utvecklas i linje med utvecklingen inom Målbild Koll 2035. Det viktigaste är att ha fokus på kollektivtrafikresenären. Överst i pyramiden står Kombort. För oss i V handlar inte om de som vill flyga iväg utan om alla som kommit bort, flugit iväg eller gett upp i sin ambition att resa kollektiv. För att vi ska lyckas med våra stora planer måste resenärerna vara i fokus och inte komma bort i trafiken, planeringen och utvecklingen. Eller hur Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik.

Även papperslösa är 100 % människor!

Det finns tre etiska principer inom hälso- och sjukvården som kan överföras på hur kommuner bör agera i sitt stöd till utsatta människor.

Den övergripande och viktigaste är människovärdesprincipen att ”alla människor har lika värde och lika rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.”  Vård  och sociala insatser ska alltså inte prioriteras byggt på geografisk bakgrund eller andra kriterier.

De övriga två principerna handlar om kostnadseffektivitet samt behovs- och solidaritetsprincipen, att vård i första hand ska ges till de med störst behov. 

Papperslösa och asylsökande är en grupp med stort behov av vård. Utifrån dessa behov och utifrån barnperspektivet så är det rimligt med sociala insatser för dessa individer, barn, familjer och denna grupp. Särskilt då i syfte att förebygga att situationen för individer och familjer som är EU-migranter, papperslösa och asylsökanden inte än mer förvärras.

SD gör fortfarande stor sak av sin motion om frukt till alla barn i skolan i Vara kommun men beviset är tydligt, SD ser inte och verkar inte för att alla människor har samma värde och vill inte att alla barn ska få ta del av SD:s fruktskål!

För oss i Vänsterpartiet är principen om alla människors lika värde inget vi kompromissar med. Därför är det rimligt att alla som bor och vistas i Vara kommun får del av samma socialtjänstlag och de sociala insatser som efter behov ska erbjudas. Huvudprincipen är att vård som inte kan anstå ska erbjudas av för de som vistas i Sverige vilket bör överföras i att vård och sociala insatser som inte kan anstå för ges inom Socialtjänsten i Vara.

Motion i regionfullmäktige om att köra i egen regi!

Vi i Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige, föreslagit att Västtrafik AB ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi. Idag gör Västtrafik upphandling på all kollektivtrafik som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Det gäller tåg, bussar och båtar och trafiken utförs av ungefär 80 olika företag.

Det finns flera goda skäl att köra kollektivtrafik i egen regi. För det första har Västra Götalandsregionen då ansvar för arbetsmiljö och anställningsvillkor för de chaufförer som anställs.

Vi summerar i motionen totalt fem skäl att köra trafik i egen regi; att råda över personalpolitiken, att inte ge ut vinster av skattepengar, att upphandlingsjuridiken är komplicerad och försenar utvecklingen, att det är det mest klimatsmarta sättet att organisera trafiken och att vi just nu står inför spårvagnstrafik i egen regi för många år framåt. Vilket bör och kan tala för att vi även kan direkt tilldela busstrafik i egen regi.

Motionen här:

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

2018-04-09

Motion om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi

Vi i Vänsterpartiet föreslår att Västtrafik ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi.

Idag gör Västtrafik upphandling på all kollektivtrafik som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Det gäller tåg, bussar och båtar och trafiken utförs av ungefär 80 olika företag. Dagligen reser 400 000 personer med Västtrafik. Förarna är Västtrafiks ansikte utåt. Mötet mellan förare och resenär är en viktig del i en bra resa. Men då Västtrafik inte kör själva har de begränsad möjlighet att påverka det mötet.  

Det finns flera goda skäl att köra kollektivtrafik i egen regi.

För det första har Västra Götalandsregionen då ansvar för arbetsmiljö och anställningsvillkor för de chaufförer som anställs. Det ger trygghet i anställningarna för dem som jobbar och som inte längre behöver jobba i ett företag som kan förlora sitt trafikuppdrag. Det ger transparens och ansvarstagande för anställningsvillkoren och en möjlighet att vara en bra arbetsgivare. Det är särskilt angeläget i en bransch som bussbranschen som har rykte om sig att ha problem med delade turer, låga löner och hög personalomsättning.

Västra Götalandsregionen har ambitionen att vara ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare”. Det finns då all anledning att ta in även busschaufförerna under den devisen. Det är ett sätt att visa på sitt goda självförtroende som arbetsgivare.

Det är idag inte möjligt att kräva att entreprenörerna har kollektivavtal för sina anställda. Dock har långt och enträget politiskt och fackligt arbete lett till att vi kan kräva kollektivavtalsliknande villkor. Vi i Vänsterpartiet har motionerat om det, och fått motionen besvarad. Men att anställa själva är ändå en bättre lösning, då inga ursäkter då finns för att erbjuda dåliga arbetsvillkor.

Det andra skälet är att inte ge ut offentliga pengar som vinst till företag. All upphandling av trafik bygger idag på att entreprenörerna är vinstdrivande. Det betyder att Västtrafik betalar ett pris för trafiken som även inkluderar vinst till entreprenören. Vi tycker att det är bättre att behålla alla skatteintäkter inom den offentliga sektorn, inte betala ut dem som vinst.

Ett tredje skäl är att upphandling av trafik är juridiskt komplicerat och kräver mycket administration. Det kräver en stor administrativ apparat av Västtrafik idag, och ofta försenas avtal av genom att de överklagas av någon som anser sig förbigången. Den personal som ägnar sin tid åt upphandlingsjuridik kan med fördel användas till utvecklingsarbete inom trafikområdet istället.

Ett fjärde skäl är den fortsatt goda utvecklingen av klimatsmart trafik. Kollektivtrafiken i Västtrafik har utvecklats bra i klimathänseende. I egen regi skulle det kunna förbättras ytterligare. Vi får det fulla ansvaret för att köpa rätt fordon, köra på bästa bränslet osv. Det finns ingen entreprenör som måste snegla på hur lång avtalstid som är kvar, och ibland avstå från en klimatsmart investering för att avtalstiden närmar sig sitt slut. Det finns idag en risk att fordonsflottan har olämpliga, även trafikfarliga, fordon i osäker avvaktaneventuellt förnyade avtal.

Ett femte skäl: Det är läge nu när vi ändå ska köra spårvagnstrafik i egen regi. Västra Götalandsregionen har skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med Göteborgs Stad om framtiden för spårvagnstrafiken. Avsiktsförklaringen är något av ett trendbrott och ett nytt synsätt på hur trafiken kan utföras. Genom det avtal som ska tecknas kommer Västtrafik att i femton år köra kollektivtrafik i egen regi, och inte lägga ut trafiken på upphandling. Spårvagnstrafiken kommer att utföras inom bolaget Göteborgs Spårvägar AB där regionen genom Västtrafik är minoritetsdelägare och Göteborgs Stad är majoritetsdelägare. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att även GS Buss ingår i bolaget, eftersom de i dagen är en del av Göteborgs Spårvägar AB, och att GS Buss då kan få direkttilldelad trafik och få behålla en offentlig arbetsgivare. Kan man köra spårvagn i egen regi, så kan man köra buss i egen regi.

Så med ovanstående fem skäl föreslår vi att en utredning görs med inriktningen för hur Västtrafik kan börja övergången till att i framtiden köra kollektivtrafiken i egen regi.

Eva Olofsson

Jan Alexandersson Egon Frid Jessica Wetterling

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!
Vänsterpartiet i Vara vill inte falla in i den utvecklingsfientliga skaran som hörs i debatten utan ser positivt på en sund utveckling av kommunen! Utveckling är bra för Vara samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser kan ske!
Vi har under mandatperioden sett att majoritetens budget och ledning har varit det bästa alternativet för just en fortsatt god utveckling av Vara kommun och en förhållandevis god välfärd i kommunen.
Dock är inget så bra att det inte kan bli bättre! Vi har drivit på majoriteten om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på våra skolor i hela kommunen, att allmänkulturens viktiga roll bibehålls, att vi har bra kommunikationer, att vi får igång byggnaden av lägenheter/bostäder, att förebyggande insatser och arbete och sysselsättning skapas för utsatta grupper. Vara kommun ligger relativt bra till med jämförbara kommuner inom välfärdsverksamheterna men just för utsatta grupper, främst vuxna, har vi mindre resurser till dessa. Det kan som exempel gälla psykiskt funktionshindrade och personer med olika former av sociala problem. Vara kommun måste satsa mer resurser för dessa grupper genom generösare biståndsbedömning, mer sysselsättning och mer delaktighet från brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Ett exempel som planerats länge är en verksamhet på Vara Resecentrum som ger meningsfull sysselsättning samtidigt som tillsyn och service skapas för resenärerna.
Vi ser nu att för 2018 och i budgeten för 2019 så får vi gehör för flera av våra krav och främst att vi inte sparar på grupper och verksamheter som istället behöver satsningar. Kommunens förbättrade ekonomi ska fördelas resursmässigt rättvist, en god välfärd för alla och en rättvis fördelning är bärande i Vänsterpartiets politik på solidaritetens grund!
Satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och hela kommunens invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för nuvarande kommuninvånare och för dem som vi gärna ser flytta hit och bosätta sig i kommunen. Vara är bra men det finns inget som inte kan bli bättre. Ovanstående föreslagna satsningar vill Vänsterpartiet vara med och driva inom ett alliansfritt styre i Vara kommun även efter kommunvalet 2018!

Egon Frid (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige

Parkeringsavgifter bör ingå i sjukreserersättningen!

Motion om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor

Vi i Vänsterpartiet föreslår att parkeringsavgifterna vid sjukhusen inkluderas i systemet med ersättning för sjukresor

Det finns vissa patientgrupper och patienter som av olika anledningar måste välja egen bil för att komma till sitt sjukbesök på våra sjukhus i regionen. De får idag ersättning för det med 15 kr per mil minskat med en egenavgift på 60 kr per enkelresa. Många av dessa patienter har fått högre kostnader när vi infört parkeringsavgifter vid sjukhusen. Det kan handla om kostnader upp mot ca halva egenavgiften.

Ersättning för resa med egen bil måste särskilt motiveras med brist på alternativa resmöjligheter eller patientens speciella behov. Det finns ingen anledning att undanta just parkeringsavgiften som en del av sjukreseersättningen för dessa patienter som är beroende av egen bil för sin resa.

Jag föreslår att

Ersättning för parkeringsavgifter vid våra sjukhus ingår som en del av sjukreseersättningen.

Egon Frid (v)

Bra anslutningar för en bra arbetspendling


Enkel fråga till ordföranden i Västtrafiks styrelse Lars Holmin (m)
Kortad anslutningstid i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är inte alltid bra planerad för dem som behöver åka med inomregionala byten. För att en sträcka ska hänga ihop och benämnas anslutning ska bytestiden idag vara minst 10 minuter och då finns möjlighet att hålla kvar tåg/buss för att invänta försenad anslutning eller betala ersättning när resan inte går som planerat.
Vi måste då fråga oss hur Trafikverket planlägger sina avgångar i hop med Västtrafiks tidtabeller och synen på anslutningstider.

Ett exempel är anslutningar i Herrljunga mellan tåget från Skövde och tåget till Borås. Att anslutningarna fungerar är nödvändigt för bl a arbetspendlingen i regionen. De tvärgående förbindelserna måste fungera likväl som de ”raka” linjerna.

För resenärer jag har varit i kontakt med så har Trafikverket tydliggjort att 10 minuter är för dem nödvändig anslutningstid för att upprätthålla en anslutning vid förseningar. Västtrafik själva har en bytesmarginal på 5 minuter på de flesta linjer. Vi ser dessutom i nya tidtabellen från 9 december att bytestiderna minskas i t ex Herrljunga. Det ökar risken för att fler arbetspendlare och övriga resenärer kommer att missa sina anslutningar om Trafikverkets syn på bytestider och anslutningar får råda.

Med hänvisning till ovanstående så måste frågan ställas:

Är du som ordförande i styrelsen för Västtrafik beredd att gentemot Trafikverket påverka synen på anslutningstiderna, som idag Trafikverket tillämpar till minst 10 minuter, så att tiden minskas ?

Egon Frid (v)

Det finns en inneboende motsättning i Kollektivtrafikplanen i Skövde

Synpunkter till Skövde kollektivtrafikplan 2025, med utblick 2035 – lägesrapport

Det finns en inneboende motsättning i Kollektivtrafikplan Skövde.
Kollektivtrafiken och biltrafiken i Skövde är i konflikt med varandra. Den ökade befolkningen i Skövde och har lett till att biltrafiken har ökat så mycket att kollektivtrafiken har framkomlighets- och tillgänglighetsproblem i både stadstrafiken och regiontrafiken. Det är en del brister i utbyggnaden av kollektivtrafiken i Skövde som vi nu ser konsekvenserna av. Vi tycket att det är synd att fortsätta med samma inlåsningseffekter av kollektivtrafiken i Skövde in i framtiden.
I Skövde kollektivtrafikplan 2025, med utblick 2035 – lägesrapport, redogörs för problemet med den ökade biltrafiken och hur det inverkar på kollektivtrafiken på bland annat sidan 24 och sidan 26.
Problemet handlar hållbarhetsmål, trafikstrategi, framkomlighet, restider, långsiktig utveckling i tydliga stråk, separata körfält och samordning av trafikslag.
Det blir motsägelsefullt med fjärde stycket sid. 26 under rubriken ”Långsiktig utveckling i tydliga stråk”:
”Att ett stråk pekas ut behöver inte betyda att det ska finnas separata körfält överallt, om framkomligheten ändå är god. Här behövs samordning för en fortsatt utbyggnad om biltrafiken ökar.”
Meningen står i kostsamt till vad som uttrycks i andra delar av förslaget utifrån hållbarhetsmål och trafikstrategi.
Vi menar att Skövde kollektivtrafik 2025, med utblick 2035 – lägesrapport, bör tydligt och konkret poängtera att det behövs en samordning inom trafikstrategin så att kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras.
Stycket på sidan 24, ”Kvalitetsmålen för stadens struktur är:
• Kollektivtrafiken ska bidra till att skapa en tydlig struktur för framtidens Skövde tätort.
• Busstrafiken ska ha prioriterad framkomlighet i de prioriterade kollektiv- trafikstråken i de centrala delarna av Skövde tätort.
• Det hållbara resandet ska öka genom att stads- och kollektivtrafikutveckling ska ske samordnat.”
Här är det viktigt att poängtera att dessa kvalitetsmål inte bara rör tätorten utan även som till exempel infartsvägarna till Skövde tätort och centrum då vi ser redan nu köer från Våmb inemot centrum där regionbusstrafiken står i köerna och hindras i sin framkomlighet av bilköerna. Detta motiverar inte resenärerna att välja bort bilen. Vi bör planera och bygga kollektivtrafiken och kollektivtrafikstråk som gynnar bussen och motiverar resande att gå över till bussen och kollektiva resor.
Då Skövde Resentrum är en stor bytespunkt för både lokaltrafiken och regiontrafiken, med buss, till Västra Stabanan och tågtrafiken så är det extra viktigt att beakta framkomligheten för busstrafiken i Skövde.

Egon Frid (V), ledamot i Kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (V), ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Parkeringsavgiften bör ingå i egenavgiften vid sjukvårdsbesök

Egon Frid tycker att ersättning för parkeringsavgifter ska ingå som en del av sjukresorna, för den som måste ha egen bil. Det tycker inte moderaterna.

Publicerat av Vänsterpartiet Västra Götaland den 24 oktober 2017

Bra om alla skulle kunna åka kollektivt till sjukvården men många patienter behöver av olika skäl åka med privat bil till vårdbesöket. Alla med sjukresa betalar en egenavgift på 60 kr per enkelresa. (Taxi, specialtransport och sjuktransport kostar 150 kr enkel resa i egenavgift.) Nu börjar det bli kostsamt att parkera vid sjukhusen. Därför bör parkeringsavgifter ingå i reseersättningen vid sjukresa med privat/egen bil.

Fråga till servicenämndens ordförande:

”Vi har vissa patientgrupper och patienter som måste välja egen bil som sjukresa till sitt sjukbesök på våra sjukhus i regionen.
Dessa ersätts idag med 15 kr per mil minus egenavgiften på 60 kr. Flera personer/patienter som gör dessa egna resor har fått dyrare kostnader genom parkeringsavgifterna vid våra sjukhus. Det kan handla om kostnader upp mot ca halva egenavgiften på 60 kr.
För att se till de speciella behov som vissa patientgrupper, har och som motiverar de personer att åka sjukresa med egen bil, bör parkeringsavgifterna vara motiverade att ingå i ersättningen för sjukresor.

Vill därför fråga ordföranden för servicenämnden:
Med anledningen av införandet av parkeringsavgifter vid flera av våra sjukhus i regionen och höjningen av parkeringsavgifterna på en del sjukhus är du som ordförande beredd att titta på hur ersättningen av sjukresor med egen bil kan inkludera ersättning av parkeringsavgiften?”

Egon Frid (V)

Motion om service och inom- och utomhusmiljö vid på våra resecentrum

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Motion till Regionfullmäktige
Motion om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum

Vi i Vänsterpartiet föreslår att Västtrafik tar initiativ till att förbättra servicen och miljön inom- och utomhus vid våra resecentrum och stationer i Västra Götalandsregionen.

Som kollektivtrafikresenär och fullmäktigeledamöter är vi missnöjda med hur en del av våra resecentrum sköts. Servicen är dålig, inomhusmiljön är torftig och utomhusmiljön skräpig och nedklottrad.

Både SJ, Trafikverket, Västtrafik, kommunerna och andra fastighetsägare är ofta involverade i våra resecentrum och alla har ett ansvar att agera. Det finns risker för att frågan faller mellan stolarna medan aktörerna väntar in varandra. Fastighetsägarna sköter husen utvändigt, spår och perronger är Trafikverkets ansvar och det är Västtrafik som ansvarar för hållplatser, väderskydd och tillgänglighet till dem.

Det är rimligt att resenärerna får aktuell reseinformation i en ren och snygg väntsal med en display som ankommande och avgående tåg och bussar samt möjlighet att köpa biljett från en biljettautomat. Vi väljer Varas resecentrum som exempel på en torftig miljö med dålig service och vi väljer att exemplifiera den usla utomhusmiljön med klotter och smuts som finns i Hammarkullen. Stationen i Öxnered kan tjäna som exempel på hur en trasig display länge fick fortsätta vara trasig.

Vi och många andra jobbar för att få fler att åka kollektivt. Det är en nödvändig del i vår ambition att uppnå ett hållbart samhälle. Biljettpriser, turtäthet och linjedragningar är så klart viktiga, men miljön vid våra resecentrum och stationer är också en del i upplevelsen att resa kollektivt.

Förslag till beslut:
1. Västtrafik får i uppdrag att kartlägga service och miljö vid våra resecentrum

2. Västtrafik får i uppdrag att använda kartläggningen som underlag för åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar.

Datum 20170919

Egon Frid (v)
Jessica Wetterling (v)
José Romero (v)

Vara Resecentrum behöver lyftas!


Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Fråga till Lars Holmin (M) ordförande i styrelsen för Västtrafik från Egon Frid (V)

Vad har Västtrafik för planer för service och inomhusmiljö vid Vara resecentrum?

Vara Resecentrum behöver lyftas! Som kollektivtrafikresenär, ledamot i Kollektivtrafiknämnden och ledamot i regionfullmäktige blir jag besviken över nedmonteringen av servicen och den torftiga miljön i väntsalen på Vara Resecentrum.
Både SJ, Trafikverket, Västtrafik och Vara kommun är involverade i Vara resecentrum och har alla ett ansvar att agera. Det är rimligt att resenärerna får aktuell reseinformation inne i väntsalen med en display om ankommande och avgående tåg och bussar, samt möjlighet att köpa biljett från en biljettautomat. Vara Resecentrum är dessutom ett konstverk i sig. Det viktigt att underhålla husets fasad och trappor och det är fastighetsägarens uppgift. Ansvaret för spår och perronger ligger i huvudsak på Trafikverket. Västra Götalandsregionen och kommunerna har tillsammans ansvar för hållplatser, väderskydd och tillgänglighet till dem.
Jag är en av många som slåss för ökat resanden på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan och att tågen ska gå via Vara och Herrljunga till Göteborg och Stockholm som exempel. Vi vill att fler reser kollektivt och då är servicen och miljön viktiga för resan. Jag tycker därför att servicen och miljön i väntsalen på Vara Resecentrum behöver förbättras.

Så min fråga till Lars Holmin, ordförande i Västtrafik är:

Har Västtrafik några konkreta planer på att förbättra servicen och inomhusmiljön vid Vara resecentrum?

Egon Frid (V)