Tack och farväl till Ursand!

I helgen så tog jag/vi farväl av vår tidigare säsongsplats på Ursands Camping! Vi har haft en fantastisk plats på campingen nära Vänern där vi hållit till i 4 säsonger och innan det var vi campingen även sommaren 2014. Vår naturplats har år efter år blivit påverkad negativt av campingens expansion och utbyggnad. Sommaren i år blev det negativa så stark att det övervägde allt det positiva med att campa på Ursand. Därtill har flera av de senaste stora investeringarna som skett på campingen varit inriktade på att de s k rullgästerna och konferensgäster ska få sitt och att vi som längtar efter lugn och ro på en naturskön camping får stå tillbaka. Dessutom så påverkas i alla fall jag negativt av ett mer aktivt ägande av Bert Karlsson som gör att allt han gör påverkar campingen och mig som campinggäst genom att det ska förhållas både till honom som person och hans investeringar. En campingplats ska inte politiseras utan ska vara en plats för rekreation. Många är de gånger då jag har fått försvara att man campa på en camping som ägs av Bert Karlsson. Att skilja på sak och person, att skilja på att den finns en tjänst jag vill ha och vem ägaren är som äger företaget. Detta blev svårare och svårare med att ägaren drev både valkampanjer och en campingplats och annonserade ett större personligt engagemang i Ursand. Jag vill däremot ge en stor eloge till Daniel Plura Aronsson som platschef på Ursand som har stått för en enorm fin service tillsammans med sin personal. Det började med en dubbelbokning sommaren 2014 då Daniel och Isabella gjorde allt rätt för att fixa en plats åt oss. Sedan den dagen kände jag att Daniel med personal vill ge bästa möjliga service och så blev det, även det sista de fick hjälpa oss med, att få ner vår husvagn från den uppställda platsen var av bästa service. Men bästa service i världen rår inte på en alltför störd sommarvistelse och sommaren 2018 fick vi finna ron hemma i Vara när den inte infann sig på Ursand. Beslutet har med andra ord växt fram och det är naturligtvis med sorg och saknad som vi lämnar vår favoritplats vid Vänern. Hoppas våra timmar med stenbrytning, blomsterskötsel, värdpar för fåglar med en rödhakefamilj som personlig favorit får glädja några andra nu! Det är i naturen vi varit och det är naturminnen som jag tar med mig mest! Många trevliga personer och hundar har vi mött på våra promenader på och omkring Ursand och de som vi har haft mest kontakt med har jag/vi tackat personligen. Ni andra som vi känner från 5 år på Ursand vill jag/vi säga tack! Vi får nu vara lite mer fria med våra semestrar och vårt campande. Vi har bytt tillbaka till 5 meter igen och får se vart våra vägar bär! Tack från Egon, Christina och Ronja!

Så utvecklar vi Storgatan och Torggatan i Vara

Storgatan i Vara.

Så här tycker jag att vi  ska utveckla Storgatan och Torggatan i Vara!

Vi måste få säkra övergångsställen och passager för cyklar i korsningar i främst korsningen Torggatan Drottninggatan och Storgatan Sveagatan samt där många rör sig i samhället och på väg till skolorna. Dock tror jag inte på färre övergångsställen utan bättre och säkrare övergångställen med belysning och signaler där flest gående och cyklister passerar.

Vi måste ha träden kvar utefter gatorna och återplantera träd där de tagits bort och där de är dåliga. Träden behövs för klimatet och gatumiljö i Vara.

Gärna mer cykelbanor och trivsamma gator med en kombination av sten och asfalt och tillgänglighet med nedsänkta nivåer mellan gata och trottoarer/cykelbanor.

Hastigheten för bilar, 40 km, måste bli så också i verkligheten. Gatorna måste anpassas så det säker hastigheten för bilarna samtidigt som framkomligheten bibehålls. Tror på en kombination av träd, utemiljöer och bilparkering utefter gatorna. Utefter dessa gator är den inte utrymme för att bygga mer bostäder utan att centrum görs attraktivt för handel, restauranger, fritid och lockande promenader.

Totalt finns det ändå tillräckligt med parkeringsplatser för handeln i Vara centrum om en del sidogator som t ex Parkgatan används mera som jobbparkering och att en parkering för kommunens bilar anläggs på lämpligt ställe. Parkeringen på västra sidan av järnvägen är också möjligt att hänvisa till både som pendlarparkering och jobbparkering.

Sedan måste underhållet av vägar och gator rent generellt förbättras.

Trottoarerna behöver anpassas också så att det kan anläggas en uteservering samtidigt som tillgängligheten för gående/cyklar och funktionsnedsatta kan bibehållas.

Med vänlig hälsning!

Egon Frid

Boende, verksam i centrum och kommunpolitiker

 

Svar på frågor om Ryda SK och Almesåsen i Ryda.


Här kommer Vänsterpartiet i Varas svar till Er i Ryda SK angående motionsverksamhet, rekreation och motions/skidspår i vår kommun.

I grunden är Vänsterpartiet för att kommunen äger eller arrenderar för att säkerställa möjligheten till motionsverksamhet och rekreation. Detta ser vi dock inte som möjligt avseende Ryda SK då verksamheten bedrivs i skog och mark som ägs av privatpersoner och att expropriera marken ser vi som ett för stort ingrepp i äganderätten. Vänsterpartiet hoppas på en förhandlingslösning med positiv inriktning och lösning för Ryda SK:s fortsatta verksamhet vid Almesåsen.

Detta ser vi som viktigt och att kommunen medverkar till en lösning så Ryda SK:s och allmänhetens tillgång till skogen och spåren i Ryda kan fortsätta.

Vinteridrott: Rent generellt tycker Vänsterpartiet att de generella stöden till föreningslivet i kommunen ska öka och en skälig ersättning ges för ert specifika arbete att hålla spår i Ryda vintertid. Skälig ersättning ser vi vore betydligt och avsevärt mer än de 1500 kr ni erbjudits. Alternativt här är att kommunen tillhandahåller personella resurser och maskiner för att hålla spår i Ryda. Naturligtvis är det viktigt att det finns möjligheter att åka skidor i preparerade spår i Ryda.

I vårt kommunpolitiska program skriver vi att Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Här ser vi skogens betydelse för friskvård och rekreation där Almesåsen är en fantastiks pärla!

Avslutningsvis anser Vänsterpartiet att genom de ökade generella bidragen till föreningslivet och riktade bidrag till föreningar som håller anläggningar för allmänheten och sina medlemmar, så ska ersättningen motsvara kostnaderna för föreningen och den generella bidraget ska inkludera uppmuntran och motivation till att fortsätta satsa  på och bedriva sin verksamhet.

För Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid

En sund utveckling går hand i hand med en god välfärd! Svar till PRO och SPF i Vara!

 

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss- och tågtrafik, en god hälso- och sjukvård och en bra välfärd utan privata vinstintressen! Det är den enskilda medborgaren som utifrån sina behov ska göra personliga vinster av en god och trygg välfärd i Vara kommun och Västra Götaland!

Vänsterpartiet arbetar för och satsar på en bra välfärd där våra äldre får en god vård och omsorg, bra tillgång av platser på särskilda boende, trygghetsboende och korttidsplatser i så bra samarbete med regionens sjukvård som möjligt och då med Närhälsans primärvård i Vara i första hand.
Tryggheten ska finnas i vårdkedjan med sjukvård, korttidsvård, hemsjukvård och hemtjänst med god kvalité.

Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.
Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Dessa behov slutar inte för att man blir pensionär!

Här måste behoven hos den enskilda medborgaren få styra insatserna i större utsträckning än nu och att kommunen har en organisation med bra verksamheter, bra service och en god arbetsmiljö för personalen.

Vänsterpartiet är besviken över att vårdcentralen är borta i Kvänum och ser att en ort av Kvänums storlek borde ha en vårdcentral. Vänsterpartiet verkar starkt för en decentraliserad hälso- och sjukvård i regionfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att Vara kommun ihop med regionen satsar på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov. Detta gäller inte minst pensionärerna som med ett bra folkhälso- och förebyggande arbete kan få ett bättre och hälsosammare liv.

Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i att värna allmänkullturen och bland annat bibliotekets öppethållande i bland annat Kvänum.

En viktig samhällsservice är kollektivtrafiken där vi har medverkat till extra busslinje till Kvänum men där vi ser att Närtrafiken och den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mer på kvällarna och helgerna. En fråga som vi i Vänsterpartiet har drivit hårt i regionen.
Vänsterpartiet arbetar för ett bättre Vara med en bra kommunal service i hela kommunen! Vi stödjer också att kommunen utvecklas och fler kan flytta till oss för en god ekonomi och förstärkt välfärd!

Egon Frid
Åsa Heij Bengtegård

Vänsterpartiet Vara

Vänsterpartiet i Vara – kommunpolitiskt program 2018


Vara är bra men vissa saker måste bli bättre

Vara behöver utvecklas och växa men med en rättvis fördelning. Utveckling är bra för Vara då fler kan jobba och bo i kommunen samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser sker.

Vänsterpartiet ser positivt på en sund utveckling av kommunen genom ett aktivt bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafiken ihop med regionens buss och tågtrafik och en god välfärd utan privata vinstintressen!

Vara ska ha en god välfärd utan privata vinstintressen

Vi säger att Vara är bra men inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vänsterpartiet har drivit på om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på en bra välfärd, att vi satsar på våra skolor i hela kommunen, att våra äldre får en god vård och omsorg och att vi får igång byggandet av bostäder, främst lägenheter.

– Vänsterpartiet vill satsa på trygghetsboende, särskilda boenden och korttidsplatser så samarbetet med regionens vård blir så bra som möjligt och för den enskilde vårdtagarens trygghet inom äldreomsorgen och hemma.
– Vänsterpartiet vill att hemtjänst och hemsjukvård sker på vårdtagarens villkor och utifrån dess behov med större möjlighet att välja vård- och boendeform.

– Vänsterpartiet vill satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.

– Vänsterpartiet vill satsa på personer med olika former av sociala problem genom generösare biståndsbedömning, arbete och sysselsättning med mer delaktighet för brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad.

– Vänsterpartiet vill satsa på en verksamhet på Vara Resecentrum med meningsfull sysselsättning som samtidigt blir en bra tillsyn och service för allmänheten och resenärer med kollektivtrafiken.

– Vänsterpartiet vill satsa på att vi har landsbygdsskolorna kvar och att skolorna i hela kommunen renoveras så vi får bra skolmiljöer för elever och lärare.
– Vänsterpartiet vill satsa så vi har god tillgång till förskoleplatser i hela kommunen.

Vara ska värna allmänkulturen och en aktiv fritid

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram sommarlovssatsningar på fritidsaktivitet och sommarlovskort på Västtrafik. Detta är två stora viktiga satsningar som gäller över flera sommarlov där ungdomarnas sommarlov och fritid görs mer jämlika.

– Vänsterpartiet vill satsa på allmänkulturen och fritidssatsningar generellt och speciellt för barn och unga.

– Vänsterpartiet vill satsa på Kulturskolan som måste få goda möjligheter att utvecklas för att locka fler barn och ungdomar till kulturaktiviteter.

– Vänsterpartiet vill göra Kulturskolans verksamhet avgiftsfri för att fler unga ska kunna delta.

Vara måste se att förebyggande arbete är viktigt

Äntligen är en Familjecentral på gång att starta i Vara. En viktig förebyggande verksamhet för barnfamiljer där det finns en helhetssyn och ett samarbete mellan folkhälsoarbetet, stödet och omsorgsarbetet riktat till barnfamiljer. Vänsterpartiet har varit med och drivit på för kommunala familjecentraler ända sedan den första öppnades i Skaraborg. Detta arbetssätt att jobba med en helhetssyn och ett samarbete för invånarna bästa måste få bli vägledande i att kommunen har ett förebyggande arbete riktat till grupper och individer.

– Vänsterpartiet vill satsa på ett offensivt folkhälso- och förebyggande arbete med en helhetssyn på gruppers och individers behov.

Vara måste satsa på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste bli bättre i och inom Vara kommun. Fler reguljära busslinjer, utökad närtrafik på kvällar och helger samt fortsatt satsningar på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan med tågstopp i Håkantorp, St Levene, Vara och Vedum. Kollektivtrafiken måste vara pålitlig så resenärer och arbetspendlare vågar välja kollektivtrafiken före bilen. Sommarlovskortet som nu erbjuds till unga resenärer är ett exempel på hur vi jobbar för billig kollektivtrafik som en jämlikhets- och jämställdhetsfråga!

– Vänsterpartiet vill satsa på järnvägen, kollektivtrafiken och en förstärkt närtrafik för bra kollektiva resmöjligheter inom kommunen och till och från Vara.

Vara ska vara en föregångare på miljöområdet

Vara måste bli en föregångare på miljöområdet med mer Krav- och Fairtrade-producerade varor inom kommunens kök, bättre möjligheter för källsortering och återvinning av förpackningar och avfall. Fler cykelvägar och bättre kollektiva resmöjligheter. Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras så bilar, bussar och lastbilar kan tanka biogas även i Vara.

– Vänsterpartiet vill satsa på mer Krav- och Fairtrade-producerade varor i kommunens kök.

– Vänsterpartiet vill att en biogasstation etableras i Vara.

Vara ska vara en bra arbetsgivare med bra arbetsmiljö

Vara kommun måste bli en bättre arbetsgivare med inriktning på förbättrad arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider. Varas utveckling inom välfärdsverksamheterna är helt beroende av att vi kan rekrytera och behålla vår personal.

Ledningen och organisationen i Vara måste vara inriktad på att värna personalens förutsättningar att ge den goda service och de goda insatserna som kommuninvånarna är i behov av. Vänsterpartiet vill uppmuntra nya och bättre arbetsmodeller t ex inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Dessutom naturligtvis löneutrymme i budgeten så vi kan ha attraktiva löner för kommunens anställda.

– Vänsterpartiet vill satsa på en bättre arbetsmiljö, attraktivare löner och möjligheter till förkortade arbetstider.

Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus är viktiga för utvecklingen i Vara

I kommunens budget för 2019 har Vänsterpartiet fått gehör för att kommunens förbättrade ekonomi ska satsats i kommunala välfärden. En god välfärd är en av möjligheterna för kommunens utveckling som i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter till Vara kommun.

Investeringar i skolorna, i fritidsanläggningar, i byggande av bostäder och satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och dess invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för kommuninvånarna och för dem som vi gärna ser flytta hit och vill bosätta sig i kommunen.

Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030!

Vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetförslag!

Västra Götalandsregionen är en av flera aktörer som har ansvaret för att uppfylla våra miljömål! Västra Götalandsregionen kan också i praktiken stark bidra till att våra miljömål uppfylls. Viktigt också att slå fast att miljön och hälsan hör starkt samman. Både vi medborgare och miljön måste få vara friska!
Gränssnittet där miljöfrågorna, miljöarbetet och miljövården möter arbetsmarknadsåtgärder är hårfin. Här kan vi växla upp våra insatser inom t ex gröna jobb, jobb inom de gröna näringarna, naturvård och för vår ekologiska hållbarhet. Detta är viktiga miljöinsatser kopplat också till att spridningen av kemikalier och plaster ska begränsas och farliga kemikalier ska fasas ut.
Regionen bör på olika sätt understödja arbetet med att bättre återvinna avfall både till lands och till sjöss, rena våra utsläpp, värna vattendrag och våtmarker och att synliggöra miljöproblemen i inte minst vårt Västerhav.
Transportsektorns omställning till fossiloberoende har en stor utvecklingspotential där vi hoppas mycket på biogas ihop med andra miljövänliga drivmedel. Det är viktigt att regionen ger fortsatt stöd till utvecklingen av biogas och är en pådrivande aktör som givare och beställare! Sol vind och vatten är lika viktigt nu som när jag var med och gick Barsebäcksmarscherna!
Regionen kan ta fler initiativ till att transportslagen samarbetar, främst för att få gods på järnväg och inom sjöfarten på Göta Älv och Vänern! Naturligtvis är en förstärkt kollektivtrafik viktigt för miljön!
Vänsterpartiet vill säkerställa regionens arbete för fossiloberoende och att fortsättning på satsningen av biogas och andra miljövänliga drivmedel sker!
Avslutningsvis så ska Västra Götalandsregionen vara ett föredöme och en pådrivande kraft i den gröna omställningen och att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030 och ska uppnås genom aktiva miljöåtgärder.

Mer kollektivtrafik och mer stationer på järnvägen!

Vi måste fortsätta att satsa på kollektivtrafiken för att vi behöver bli fler som kan välja att åka kollektivt. Det är viktigt för miljön och vår strävan till en effektiv energiomställning. Det är viktigt för landsbygden och för möjligheten att resa och arbetspendla i hela regionen! Det är viktigt för en verklig jämställdhet, en verklig jämlikhet och en verklig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Kollektivtrafiken måste bli valbar både för oss som bor i våra städer så vi kan välja buss, tåg eller spårvagn och att det finns kollektivtrafik på mindre orter och på landsbygden i hela regionen! Därför föreslår vi att nästa satsning på Närtrafik tas genom Närtrafik även på helger.
Utvecklingen av kollektivtrafiken har stor betydelse ur många perspektiv! Ett hållbart transportsystem, energiomställning, trafiksäkerhet, folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och verklig tillgänglighet.
Vänsterpartiet fick på senaste Kollektivtrafiknämnd stöd för att regionen ska se positivt på att öppna fler stationer på våra järnvägar, fler stationer än de som finns med i den 9 punkter som nu föreslås i Västtågsutredningen och Målbild tåg 2035. För oss är Upphärad och Södra Ryd aktuella framtida stationer och innefattas här.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och det förutsätter också att biljettpriserna är låga! Därför föreslår Vänsterpartiet än en gång frysta biljettpriser för kollektivtrafiken i regionen!
Det är bara vi i Vänsterpartiet som står för en långsiktig finansiering av lägre biljettpriser i kollektivtrafiken. Hållbara satsningar kräver mod att avsätta pengar!
Vänsterpartiet tillför Kollektivtrafiknämnden mer pengar i vår budget de kommande 3 åren, frysta biljettpriser för låga taxor, ungdomsrabatt och ett utökad resande. Vänsterpartiet vill dessutom sänka priset på Regionen Runt till 1400 kr.
Jag som vänsterpartist är extra stolt för reformen om fritt Sommarlovskort för de ungdomsgrupper i regionen som nu får den möjligheten att åka fritt med Västtrafik till kompisen, kusinen, mor- och farföräldrar eller till badet. Jämlikt sommarlov som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen!
Egon Frid (V)

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Vänsterpartiet står bakom den nya zonstruktur som föreslås. Men vi kommer inte att stå bakom förslag om högre biljettpriser som hänvisar till den nya zonstrukturen. Vi kan inte acceptera att kollektivtrafiken blir dyrare för majoriteten av alla resenärer. Den ”indikativa” prisbild, som använts i framtagandet av zonstrukturen och bygger på att korta resor ska bli dyrare för att finansiera de längre resorna, står vi inte bakom. Högre priser kan öka bilresandet och motverkar miljö- och klimatmål, förvärrar trängseln och försvårar kollektivtrafikens framkomlighet. För att den nya zonstrukturen ska kunna genomföras anser Vänsterpartiet därför att den måste få en finansiering som gör att biljettpriser inte höjs.

Systemet med zoner ska utformas så att kommuner kan göra tillköp och kunna subventionera seniorer, skolelever och sina kommuninnevånare. Det är angeläget att den subvention som Göteborgs stad idag gör för att hålla nere biljettpriserna går att bibehålla och att biljettpriserna inte höjs till följd av den lösning som uppnås.

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och när ny zonstruktur införs bör man bevaka att inte gruppen färdtjänstberättigade diskrimineras utan att de också ska kunna resa över kommungränser inom de föreslagna zonerna.
(Protokollsanteckning på Kollektivtrafiknämnden 8 juni.)

Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030!

Vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för 2019!

Västra Götalandsregionen är en av flera aktörer som har ansvaret för att uppfylla våra miljömål! Västra Götalandsregionen kan också i praktiken stark bidra till att våra miljömål uppfylls. Viktigt också att slå fast att miljön och hälsan hör starkt samman. Både vi medborgare och miljön måste få vara friska!
Gränssnittet där miljöfrågorna, miljöarbetet och miljövården möter arbetsmarknadsåtgärder är hårfin. Här kan vi växla upp våra insatser inom t ex gröna jobb, jobb inom de gröna näringarna, naturvård och för vår ekologiska hållbarhet. Detta är viktiga miljöinsatser kopplat också till att spridningen av kemikalier och plaster ska begränsas och farliga kemikalier ska fasas ut.
Regionen bör på olika sätt understödja arbetet med att bättre återvinna avfall både till lands och till sjöss, rena våra utsläpp, värna vattendrag och våtmarker och att synliggöra miljöproblemen i inte minst vårt Västerhav.
Transportsektorns omställning till fossiloberoende har en stor utvecklingspotential där vi hoppas mycket på biogas ihop med andra miljövänliga drivmedel. Det är viktigt att regionen ger fortsatt stöd till utvecklingen av biogas och är en pådrivande aktör som givare och beställare! Sol vind och vatten är lika viktigt nu som när jag var med och gick Barsebäcksmarscherna!
Regionen kan ta fler initiativ till att transportslagen samarbetar, främst för att få gods på järnväg och inom sjöfarten på Göta Älv och Vänern! Naturligtvis är en förstärkt kollektivtrafik viktigt för miljön!
Vänsterpartiet vill säkerställa regionens arbete för fossiloberoende och att fortsättning på satsningen av biogas och andra miljövänliga drivmedel sker!
Avslutningsvis så ska Västra Götalandsregionen vara ett föredöme och en pådrivande kraft i den gröna omställningen och att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030 och ska uppnås genom aktiva miljöåtgärder.