Vara kommun måste ha fokus på välfärden och varabornas bästa!

Året började tufft för oss i Vänsterpartiet i Vara genom ett effektiviseringskrav på 1 % som en del av förutsättningarna för budgetarbetet inför 2018. Vad gör man i det läget som representant för Vänsterpartiet?
Ställer sig bredvid och tjoar i ett hörn, eller i talarstolen eller påverkar vidare för att vi ska få en fortsatt god välfärd i Vara kommun?
När jag skulle flytta till Vara fick jag ett medskick av en centerpartist i förskingringen: Åk hem och se till att de sociala- och psykosociala verksamheterna förbättras och ser till människornas behov!
Vi i Vänsterpartiet har därför valt att så lång det är och varit möjligt att vara med och påverka för att stärka välfärden i Vara och välfärdens verksamheter, såväl obligatoriska som frivilliga kommunala verksamheter.
Våra samarbetspartners i majoriteten har varit tillmötesgående i hur vi ser på välfärden i kommunen och hur vi ska styra politiskt med vår ekonomi och budget. Detta hoppas jag vi för fortsatta konstruktiva diskussioner kring.
För oss har det handlat om att effektiviseringskravet inte får leda till besparingar i våra välfärdsverksamheter eller sänkt kvalité inom desamma. Genom detta har vi fått löfte om att det av Bildningsnämndens föreslagna detaljsparförlag inte ska behöva verkställas!
Vi accepterar därmed effektiviseringskravet, dock motvilligt, men har fått garantier för att ramarna för nämnder och styrelser ska gälla för att kunna planera verksamheterna för utveckling istället för besparingar och att vi får ta ett gemensamt ansvar för ekonomin i kommunen kommande år.
Vi menar att hela den kommunala verksamheten måste ses som en helhet när vi jobbar med en rambudget och få samma ansvar för att utvecklas och bli mer effektiva för att uppnå våra verksamhets- och ekonomiska mål.
Vi har också bevakat att balansen mellan investeringar och driftskostnader för framför allt Bildningsnämnden och även balansen inom Sprinten, Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus.
För oss i V är den generella välfärden helt avgörande för hur en kommun mår. Vi värnar därför de frivilliga verksamheterna inom Kultur och Fritid, inom våra sociala verksamheter, på AME och grädde på moset för våra äldre.
Det handlar om att möta den psykiska ohälsan, vårt förebyggande arbete med barn och unga, att satsa på miljöåtgärder, bostadsbyggandet, sysselsättningar för unga och arbetslösa, förbättra kollektivtrafiken ihop med Västtrafik.
Majoriteten höjde skatten inför 2017 med 50 öre som stärkte välfärden i Vara med 15 miljoner. Nu har vi ökningar i resurstilldelningen som ska bidra till att välfärdsverksamheterna får stabiliseras och utvecklas för kommuninvånarnas bästa. Fokus på utveckling med andra ord istället för besparingarna.
Vi förväntar också fortsatt hjälp till kommunen från riksdag och regering med fler välfärdsmiljarder som blir välfärdsmiljoner i Vara.
Vill också välkomna moderaterna till klubben vi som gillar skattehöjningar då moderaterna med denna budget och sitt budgetförslag accepterat förra året skattehöjning på 50 öre och 15 miljoner till våra verksamheter.

 

 

Synpunkter på detaljplan för Kyrkan 1 m fl i Vara tätort, Vara kommun

Vara kyrka

Jag tycker att det finns skäl att vara kritisk på en del punkter angående förslaget. Dels läget i sig, dels hur det planerade Kyrkans Hus påverkar trafik, cykeltrafik och gångtrafikanter runt kyrkan och områdena runt kyrkan, dels hur miljön runt kyrkan påverkas.
Rent allmänt kan jag fundera över planerna att bygga Kyrkans Hus på den planerade platsen men det är väl utanför vad jag kan yttra mig över men jag tycker att det finns bra och lämplig mark till Kyrkans Hus norr om nuvarande församlingshem. Jag förstår vitsen med att kunna docka Kyrkans Hus med kyrkan men man lämnar ett område där det finns mark att bebygga som blir svår att använda till annat än föreningsbyggnader med parkeringar.
Mina största invändningar är kring trafiken runt kyrkan. Jag bor på Barnegatan och rör mig mycket på gator, gång- och cykelvägar runt kyrkan.
Korsningen Sveagatan/Kyrkogatan-Västergatan är en problematisk korsning redan idag. Trafiken är oreglerad med högerregel med den dominerande trafiken som svänger norr ut på Västergatan alternativt svänger vänster från Västergatan in på Sveagatan mot centrum. Att i denna korsning flytta ut all cykel- och gångtrafik som i dag färdas öster och norr om kyrkan på nuvarande cykel- och gångvägar tycker jag vore olyckligt och trafikosäkert.
Att lösa detta genom att ta 1,5 meter av marken söder om kyrkan för att anlägga en ny cykelväg riskerar att påverka miljön runt kyrkan de fina bokarna sydöst om kyrkan samt tar en oproportionerlig stor del av det gräsyta som är söder om kyrkan. Kommunen har avverkat allén på Kyrkogatan och det vore olycklig om bokarna inte skulle få stå kvar.
Sedan så tycker jag att det planerade Kyrkans Hus, på det planerade området skulle ge en hård exploatering av markområdet tillsammans med parkeringarna i området. Vi kan se på bilderna i detaljplanen att det är ett stort och högt hus som planeras och som blir dominerande stort i området norr om kyrkan.
Jag tycker det är tveksamt att bebygga detta grönområde. Men min största invändning är att all cykel och gångtrafik tvingas söder om kyrkan och bryter nuvarande cykel- och gångväg som kommer väster och norr ifrån, från Kullenområdet, som går mellan Kyrkogatan och HSB-området på Västergatan, korsar Västergatan nordväst om kyrkan och går norr och öster om kyrkan och mynnar ut vid järnvägsövergången. Denna trafikföring av cykel- och gångtrafik är att föredra än den som planeras om Kyrkans Hus byggs som planen anger. En alternativ lösning för cykel- och gångtrafikanter är att den planerade dockningen mellan Kyrkans Hus och kyrkan görs öppen så en cykel- och gångväg kan fortsatt rymmas norr om kyrkan. Jag lämnar dessa synpunkter utifrån ett allmänt intresse som närboende och varabo.
Men en god miljö och en fridfull trafiksäkerhet för ögonen så lämnar jag dessa synpunkter på detaljplanen för Kyrkan 1 m. fl. i Vara tätort, Vara kommun.

Egon Frid
Barnegatan 13
534 30 Vara
egon.frid@telia.com

Landsbygdsutredningen, Närtrafik och stationsservice!

Synpunkter till det fortsatta arbetet med Landsbygdsutredningen lämnade på sammanträdet med Kollektivtrafiknämnden 2 juni:

När det gäller Landsbygdsutredningen är det Närtrafiken och dess roll för att stå för kollektivtrafiken på landsbygden som behöver tittas mer på. Är det ett rimligt basutbud idag av linjelagd trafik och hur räknas detta basutbud fram. Idag räknas turer in som kan gå över kommungränser men Närtrafiken får bara gå inom kommungränsen.
En Närtrafik som är kommungränsöverskridande vore en viktig utveckling.
Vidare hur stor grad som Regionen/Västtrafik ska stå för av linjelagda turer och kommunernas kollektivtrafik där idag kommunerna måste medfinansiera orimlig stor del av kostnaderna för trafiken och/eller där individer är ”utlämnad” åt Närtrafiken.
Närtrafiken måste få en generösare omfattning än det grundutbud som idag gäller generellt. De försämringar vissa kommuner fått göra när grundutbudet införts visar att generösare regler för Närtrafiken bör tas fram. Det gäller också möjligheterna att åka Närtrafik på helgerna och helgdagar. Det är en viktigt fråga ur jämställdhetssynpunkt så t ex kvinnor boende på landet utan bil ska kunna använda Närtrafiken hela veckan.
Sedan så är ett nytt kärt ämne hållplatser, perronger, resecentrum, servicen till resenärer på stationer m m. Service i samband med att ha tillgång till kollektivtrafik är en viktig aspekt för landsbygdens folk och Landsbygdsutredningen. Här krävs ett tätt och bra samarbete mellan kommunerna, Trafikverket, Västtrafik och regionen/KTN.
Här kan det arbete som gjorts och görs på Herrljunga Station stå som förebild för vilken service till resande som kan vara norm. Biljettmaskin, service för funktionshindrade, resandeinformation på digitala skärmar och tillgängliga toaletter bl an.

Vänsterpartiet i Kollektivtrafiknämnden
Egon Frid

Vara Resecentrum behöver lyftas inomhus i väntsalen!


Som kollektivtrafikresenär och som ledamot i Kollektivtrafiknämnden så blir jag besviken över nedmonteringen av servicen i väntsalen på Vara Resecentrum och över den torftiga miljö som väntsalen bjuder på.

SJ, Trafikverket, Västtrafik och Vara kommun bör agera samfällt för att skapa en modern väntsal på Vara Resecentrum. Som resenärer har vi rätt att kräva att det finns aktuell reseinformation inne i väntsalen med en display som ankommande och avgående tåg och bussar samt möjlighet att köpa biljett från en biljettautomat.

Vara kommun planerar för en ökad tillsyn av Vara Resecentrum och vi har olika verksamheter i fastigheten. Då Vara Resecentrum är ett konstverk i sig är det viktigt att underhålla husets fasad och trappor som bör ligga på fastighetsägaren. Ansvaret för spår och perronger ligger i huvudsak på Trafikverket. Västra Götalandsregionen och kommunerna har tillsammans ansvar för hållplatser, väderskydd och tillgängligheten till desamma.

De resecentrum som finns i regionen är en viktig service för resenärerna som reser med kollektivtrafiken. Bra information och möjligheter att köpa SJ-biljetter bör finnas i en bra och trivsam miljö. Den externa miljön på Vara Resecentrum, perronger och spårområden är också viktig. Med detta som bakgrund tycker jag att SJ, Trafikverket, Västtrafik och Vara kommun tillsammans lyfter och förbättrar servicen och miljön i väntsalen på Vara Resecentrum.

Vi är många som slåss för ökat resanden på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan och att tågen ska åka via Vara och Herrljunga till Göteborg och Stockholm som exempel. Vara kommun har också gjort en överenskommelse med Herrljunga kommun om att stärka järnvägen genom våra kommuner och de tågstopp som vi behöver. Vi vill att fler reser kollektivt och då är servicen och miljön viktiga för resan. Lyft därför servicen och miljön i väntsalen på Vara Resecentrum!

Egon Frid (V) Kollektivtrafiknämnden i VGR

Frys Västtrafiks biljettpriser under nästa år!

Resenärerna kommer att tycka om att biljettpriserna för Västtrafiks tjänster fryses nästa år till samma pris som i år, skriver Vänsterpartiet i VG-regionen.

För att rädda jordklotet är det nödvändigt att vi minskar vår klimatpåverkan. En viktig del är att minska bilåkandet. Fler måste ställa sina bilar och istället ta tåget eller bussen. Att nå dit kräver långsiktiga politiska beslut och vi tror att det är en dålig idé att fortsätta höja biljettpriserna.
I Västra Götalandsregionen går det relativt bra med målet att få fler människor att resa kollektivt. Alla partier har ställt upp på målet att nå en dubbling av kollektivtrafikresandet mellan 2006 och 2025. Biljettpriserna har ibland höjts för mycket så att resandet har minskat. Människor är priskänsliga, och när tåget och bussen blir dyrare leder det till att vissa inte har råd att åka och andra kör egen bil.
Minskningar i resandet är en varningssignal vi i Vänsterpartiet tar på allvar. Redan 2015 pekade vi på att de alltför höga höjningarna av biljettpriserna med 5 procent borde halveras till mer rimliga 2,5 procent för 2016. Det tog ett år innan allianspartierna och Miljöpartiet drog samma slutsats som vi. 2017 kopierade de vårt förslag och lade höjningen i nivå med människors löneökningar. Av bara farten lånade de vårt förslag om att sänka priset på Regionen Runt 30 dagar. De sänkte inte lika mycket som vi ville, men vi säger ändå: Klokt tänkt!
Nu tar vi nästa steg och hoppas att den blågröna politiska ledningen återigen är kloka nog att kopiera vår politik. I vår budget för 2018 föreslår vi att vi slutar höja biljettpriserna för kollektivtrafiken och 2017 års priser får gälla. Vi vill sänka priset på Regionen Runt 30 dagar ytterligare till 1 400 kronor i månaden, från dagens 1 695 kronor, och återinföra ungdomsrabatten för 20-25-åringar. Biljettsystemet är inne i en förändrings- och förenklingsprocess. Resandet har börjat öka igen. Det är klokt att inte äventyra detta genom att åter höja priset och skrämma bort resenärerna. Nu måste vi behålla de resenärer Västtrafik har och locka nya att ta tåget och bussen.
Att frysa biljettpriserna är ett förslag utan risker. Resenärerna kommer att tycka om det. Om det blir en succé och resenärerna strömmar till kommer biljettintäkterna att öka. Om intäkterna minskar får vi söka andra strategier, men ändå ha klimatmålet i sikte.
Att göra det billigt att resa kollektivt är en viktig markering. Om alla levde som oss i västvärlden skulle det krävas fyra jordklot.  Vi behöver göra en hållbar omställning och ta vår del av ansvaret. Minskad bilism är en av flera faktorer för att nå dit. 

Jan Alexandersson (V) Ledamot i regionutvecklingsnämnden

Jessica Wetterling (V) Ledamot i Västtrafiks styrelse

Egon Frid (V) Ledamot i kollektivtrafiknämnden

Gertrud Ingelman (V) Ersättare i kollektivtrafiknämnden

Varför kan inte sjukvården hålla koll på vårt frikort?

Vi som är patienter i Västra Götalandsregionen ska själva hålla ordning på våra papperskvitton från vården för att bevisa att vi samlat ihop till ett frikort. Måste vi verkligen ha det så?
När vi under ett år betalat 1100 kronor för sjukvårdsbesök får vi frikort. Det kan vara besök hos tex distriktssköterska eller läkare. Frikortet gör att vi inte behöver betala för de kommande besöken fram till dess ett år har gått från första besöket. Frikortet är bra. Det skulle annars  kunna bli en väldigt hög kostnad under ett år för den som till exempel har en kronisk sjukdom.  Med det är faktiskt alldeles obegripligt varför var och en av oss måste samla ihop och hålla koll på de där kvittona och själva meddela vården att vi kommit upp i 1100 kronor.
Självklart är det sånt vi ska ha datorer till. ICA och Konsum kan hålla ordning på vad vi har handlat på  kundkortet. De vet när vi har handlat, räknar ihop våra bonuspoäng och erbjuder rabatter. Men när det kommer till det som faktiskt är viktigare; att vi har ett trygghetssystem som gör att vi inte ska behöva betala för mycket för den vård vi behöver; Ja, då finns det inte datasystem som klarar av det i hela stora Västra Götalandsregionen med 1,7 miljoner invånare, över 50.000 anställda och en budget på över 50 miljarder kronor. Dessutom med en IT-organisation med 550 anställda!
Vi i Vänsterpartiet har även tidigare frågat när det här ska lösas. Svaret har varit att det ska lösas om ett halvår. Nu passade vi på att fråga på regionfullmäktige i februari och fick då faktiskt svaret  av ledningen att det ju inte går att lösa inom det närmaste halvåret, men nån annan gång i framtiden. Kanske…..
Det är faktiskt skandalöst och obegripligt att vi inte har löst det här i Västra Götaland. Det fungerar på andra håll i landet. I Värmland har de klarat det här i tre år och det fungerar i Stockholm.  Det här borde inte vara varken dyrt eller svårt att lösa.

Vänsterpartiet i Västra Götaland/Regionfullmäktigegruppen

Årsmöte med Vänsterpartiet i Vara-Essunga


Vänsterpartiet i Vara-Essunga höll sitt årsmöte den 23 mars på Park i Vara. Vänsterpartiet Skaraborgs nyvalda distriktsordförande Jessica Thunander gästade årsmötet och presenterade sig själv och frågor som hon vill driva och som är angelägna att föra fram från Vänsterpartiet. Den främsta frågan att driva och driva vidare är en välfärd utan privata vinstintressen och mer pengar till välfärden i våra kommuner och landsting/regioner. En god välfärd och vård efter behov är grunden i ett solidariskt, rättvist och jämställt samhälle framförde Jessica Thunander. Vänsterpartiet i Vara är en del av den politiska majoriteten i Vara och har under 2016 aktivt drivit frågan om mer resurser till välfärden i Vara som mer pengar till socialnämnden och till skolans verksamheter. detta resulterade bland annat i den nödvändiga skattehöjningen på 50 öre 2017 som till största del tillfaller socialnämnden. Under årsmötesförhandlingar kunde konstateras att medlemsantalet fortsätter öka även hos oss som i Vänsterpartiet nationellt och att Vänsterpartiet i Vara-Essunga även vill bli en partiförening för medlemmar i Grästorp. Vi kommer Vänsterpartiet därför arbeta för ett namnbyte av partiföreningen till Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp. Till ny styrelse för partiföreningen valdes: Egon Frid ordförande, Claes Eriksson vice ordförande, Rigmor Andersson kassör, Åsa Heij Bengtegård sekreterare, Christina Hagberg, Jacob Johansson och Solbritt Wallin ledamöter och Daniel Westin, Asima Velic och Roger Strömberg ersättare i styrelsen. Ulla Bengtegård lämnade styrelsen efter lång tid som ordförande och ledamot. Mötet avslutades med en god smörgåstårta och diskussion om årets politiska arbete för Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp

Egon Frid (V)

Ordförande i Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp

Trafiksäkerheten för gångare och cyklister framför allt!

Yttrande från Vänsterpartiet i Vara angående remiss avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort:

Vänsterpartiet i Vara är positiva till att hastigheterna generellt kan sänkas på gatorna i Vara tätort. Många av gatorna har högerregel som gällande vägvisare vilket motiverar en sänkt hastighet för att undvika olyckor. Dessutom finns det korsningar där högerregeln inte gäller av hävd och då är det än mer befogat att sänka hastigheten och arbeta bort hävdsregler och göra högerregeln till gällande praxis där korsningen inte har lämna företräde markerat.
Det kan vara ett stort mål att uppnå 30 km/h på våra lokala gator i tätorten och om det blir gällande hastighet också svårt att efterleva och kontrollera men kan ändå ge en sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet främst för gångare och cyklister.
Vi tror att det behövs 40 km/h på genomfartsgatorna som Storgatan, Kungsgatan (fram till Smedjegatan) och Torggatan. Här vill vi framföra att hela Torggatan kan få ha 40 km/h om man i stället utför trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställena på Torggatan vid Drottninggatan, Teatergatan och Hotellgatan. Denna lösning förordar vi före att försöka uppnå 30 km/h på Torggatan mellan Rönngatan och Lilla Torget/Storgatan.
I övrigt tillstyrker Vänsterpartiet i Vara förslaget avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort med stöd för att de mest oskyddade trafikanterna som gångare och cyklister, som främst är barn, skyddas före bilisterna rätt att köra i de hastigheter som gäller nu.

För Vänsterpartiet i Vara 

Egon Frid
Gruppledare (V)
070 636 58 41
egon.frid@vara.seDiv vinter 0910 044

Beslut om Trafikförsörjningsprogrammet i RF!

Tågbild
Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsen förslag till beslut och därmed också Kollektivtrafiknämndens förslag till Trafikförsörjningsprogram!
Jag som ledamot i KTN har aktivt arbetat i nämnden för att utveckla programmet i den riktning som är i linje med Vänsterpartiets syn på hur kollektivtrafiken i region bör utvecklas. Jag är stolt men inte nöjd men det tar vi om 4 år i nästa revidering!
Att möjliggöra för fler att åka kollektivt är så oerhört viktigt för ett hållbart samhälle, för fortsatt energiomställning, en ödesfråga för landsbygden och för att resa och arbetspendla i hela regionen. Vi vet att många fler vill åka kollektivt, utan att idag ha möjlighet till det, dels utifrån avsaknaden av just kollektiva färdmedel dels utifrån att det är ännu för svårt och dyrt att resa kollektivt idag!
En sak i programmet som jag är extra stolt över och som jag känner att jag har påverkat är stråket med Kinnekullebanan till Herrljunga har lyfts fram igen och stärker stråken efter vår regionala banor i sin helhet. Herrljunga behöver lyftas fram som fortsatt knut för kollektivtrafiken med tåg som en central ort i regionen för Älvsborgsbanan och Västra Stambanan.
Programmet visar vägen för hur kollektivtrafiken kan bli valbar både för oss som bor i städer så vi kan välja buss, tåg eller spårvagn och att det finns kollektivtrafik på mindre orter och på landsbygden i hela regionen!
Programmet visar också målen för hur resandet kan stimuleras så resandeökningen inom kollektivtrafiken kan ha en positiv utveckling igen. Mål som styr mot fördubblingsmålet och mål som styr över även de längre resorna till kollektiva resor genom att även mäta per personkilometer. Vikten är då också att vi har så få zongränser som möjligt för att göra enkelresorna billigare och så även periodkorten.
Vi måste också ta vara på Landsbygdsutredningen och dess delar som finns med i programmet för att utveckla den lokala busstrafiken på landsbygden i hela regionen. Vi har de stora stråken med de snabba tågen och busslinjerna och den lokala trafiken som ska utvecklas vidare med Trafikförsörningsprogrammet i gott samarbete med våra utförare och då främst Västtrafik!

Budgetbeslut med bättre välfärd!

Egon Frid Vara kfJag vill börja med för Vänsterpartiet i Varas räkning att yrka bifall till kommunstyrelsen förslag till budget för 2017 och plan för 2018 – 20! Tackar för att oppositionen tycker att budgetförslaget är progressiv! Det Gabriella kallar vargen visar sig vara en Sibirien Husky! Att kalla Vara kommun för en gammal öststatsbyggnad är magstarkt! Det är välfärdsbygget som pågår och fortsätter!
Vi vill se en fortsatt förbättring av välfärden i Vara! Detta kännetecknas av de s k välfärdsmiljarderna i samarbetet med regeringen som i Vara blir de s k 10 välfärdsmiljonerna per år från 2016. Dessa satsningar räcker dock inte och vi har varit inne på ytterligare förstärkningar genom en höjning av skatten. Detta blev majoritetens slutsats också vilken är bra för en fortsatt förstärkning av välfärdens verksamheter i Vara. Detta kommer att ge en ytterligare förstärkning på ca 15 miljoner och en resursförstärkning med 15 miljoner till socialnämnden och 5 miljoner till bildningsnämnden samt lite övriga förstärkningar till övriga sektorer. Till detta hör naturligtvis också en god arbetsmiljö och en bra personalförsörjning!
Vara behöver bli en bra kommun att bo och leva i för alla människor, stora som små. Jag tycker själv att Vara en en bra och trivsam plats att bo på och hoppas att alla ska få uppleva det samma.
Vi måste ha ett driv i att utveckla kommunen samtidigt som vi tar ansvar för de utsatta, människor med stora behov men med små eller inga medel.
Våra verksamheter och vår service ska vara kompensatorisk och vara till ett stort stöd och hjälp för kommuninvånarna som har behov av detta.
Jag och Vänsterpartiet känner mycket för det att det förebyggande arbetet. Ett exempel på detta hörde vi här inledningsvis på KF när Samordningsförbundet Västra Skaraborg presenterade sig och den samverkan som sker gentemot Vara kommun och våra verksamheter.
Ett annat exempel med samverkan inom regionen och där fler viktig samverkan sker är, som Fredrik sa, inom kollektivtrafiken och Kinnekullebanan och inom sjukvården som exempelvis Närsjukvård inom västra Skaraborg som nu är permanent.
Jag och Vänsterpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet och det förebyggande hälsoarbetet gör en kommun bättre och att människor behöver kunna få hjälp genom olika verksamheter i ett tidigt stadium. Att välfärden och hur vi tar hand om människor med olika typer av funktionshinder är avgörande för hur en kommun och dess invånare mår.
Vänsterpartiet anser att alla är lika mycket värda som kommuninvånare utifrån sina behov och möjligheter att leva ett gott liv i Vara.
Detta gäller då inte bara socialnämndens område utan även inom utbildningsområdet, kulturen, kollektivtrafiken, bostadsbyggandet och en hållbar utveckling!