En god kollektivtrafik i hela regionen kräver ökade resurser!

Protokollsanteckning till beslutsärende 4, remissupplagan av Hållbara resor – Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021 – 2025

Övergripande mål bör vara en fortsätt satsning på ökad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet till kollektivtrafik i hela regionen. Målen ska också vara en attraktiv kollektivtrafik, att alla resenärsgrupper beaktas samt minskad miljöpåverkan. Satsningar och åtgärder behövs därför, för att utveckla kollektivtrafiken, för att bidra till klimatmålen och för ökad kundnöjdhet.

Viktigt att följa hur de nya zonerna kommer att påverka och utveckla resandet både på buss och regiontåg. Ett exempel är Älvsborgsbanan. Vänsterpartiet har uppfattningen att trafiken på Älvsborgsbanan är extra viktigt nu att utveckla med bättre turtäthet mellan Uddevalla och Borås/Varberg. Samt att linjen är sammanhållen utan väntetider i Herrljunga. Herrljunga kommer att behöva prioriteras som en knytpunkt för järnvägen igen. Det finns förslag som är i den riktningen och dessa förbättringar behöver införas så fort det bara går.

Vidare så är det dags för nästa steg i Närtrafiken, Närtrafik 2.0. Möjlighet behöver ges för att resa i hela regionen på utökade tider dagtid, på kvällar och helger.
Minsta nivå enligt Landsbygdsutredningen är inte tillräcklig för boende på landsbygden i många av regionens kommuner. Mer information om Närtrafik och anropsstyrd trafik till invånarna i de områden som har låg tillgång till kollektivtrafik behövs.

Servicen för resenärerna och arbetsmiljön för ombordpersonal, konduktörer och förare, behöver prioriteras i dagens prispressande upphandlingssystem. Detta är en viktig fråga och en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken. Det behöver vara mer personal på våra fordon som underlättar för resenärer att göra rätt på resan och som ökar tryggheten för resenärer och personal inom kollektivtrafiken.

En annan viktig del i hur kollektivtrafiken kan utvecklas är de olika korten för seniorer, unga och skolelever. Här bör samarbetet utvecklas för ett delat ansvar mellan regionen, Västtrafik, och kommunerna. Till exempel är det viktigt att alla elever som reser kollektivt har skolkort. Vänsterpartiet ser gärna också att regionen tillsammans med kommunerna hittar lösningar på sommarlovskort, seniorkort och fritidskorten. Det senare är särskilt viktig för att unga resenärer har giltigt färdbevis när de reser.

Dessa synpunkter önskar Vänsterpartiet få beaktade i Hållbara resor – Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021 – 2025 som ett led i ökad kollektivtrafik, mer resurser till kollektivtrafik och utökad kollektivtrafik i kommande uppdrag till Västtrafik.

Egon Frid (V)

Ledamot Kollektivtrafiknämnden

Reservation budget 2020 och plan 2021 – 2023 för Vara kommun.

Vänsterpartiet

Reservation angående budget 2020 och plan 2021 – 2013, Kommunfullmäktige i Vara 20191125.

Vara kommuns behöver öka resurserna till sociala- och psykosociala verksamheterna!
Vänsterpartiet vill att Vara kommun stärker de sociala ambitionerna och stärker verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena. Detta i syfte att ha en generösare biståndsbedömning till de med behov av sociala insatser och en generellt generösare förebyggande verksamheter i kommunen. Vänsterpartiet vill att Vara kommun genom detta förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnads-verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vänsterpartiet vill att vården och omsorgen stärks genom generösare insatser och mer förebyggande arbete. Att kommunen gör besparingar och försämrar dessa verksamheter på grund av ökande kostnader och ansvar för LSS slår mot grupper och individer i vår kommun som är i behov av socialpsykiatrins insatser. Vänsterpartiet vill att människor ska känna sig trygga med att stödet finns tillgängligt där man bor och när man behöver det. Vi vill också att den enskildes inflytande över innehållet i insatserna och vårdens planering stärks. 
Vara kommuns skolor behöver mer resurser!
För att bedriva en bra högstadieverksamhet i bra lokaler behöver Bildningsnämnden ökade resurser. Detta bland annat utifrån Vara kommuns samlade skolorganisation och det resursbehov som skolorna i Vara kommun behöver utifrån den decentraliserade skolorganisationen. En decentraliserad skolorganisation som alla partier i Vara kommun har ställt sig bakom. Detta driftsunderskott, resurser som saknas idag, beräknas ligga på minst 10 miljoner kronor och är den främsta orsaken till att Vara kommun redan låg lärartäthet totalt sett i kommunen och att personal har fått sluta.
Vänsterpartiet värnar allmänkulturen, kulturskolan, biblioteken, baden och skolan och anvisar mer medel för att vi slår vakt om allmänkulturen! Vänsterpartiet har även tidigare lagt förslag i kommunfullmäktige om utökad ram till Bildningsnämnden.
Kommunstyrelsens ansvar för Vara kommuns utveckling är stor!
Kommunstyrelsen har bland annat ett stort löneansvar för nämnderna och ansvarar samtidigt för viktiga verksamheter som möjliggör att Vara kommun fortsätter att utvecklas, hållbarhetsarbetet, folkhälsoarbetet, planarbetet, kollektivtrafik m m. Detta  motiverar att effektiviseringskravet läggs tillbaka till kommunstyrelsen för ökade driftskostnader.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet i Vara:
att 12 miljoner, motsvarande effektiviseringskraven 2019 och 2020 läggs tillbaka för driftskostnader. Genom att Bildningsnämnden ges 4 miljoner, Socialnämnden ges 4 miljoner och Kommunstyrelsen ges 4 miljoner utöver ram för att stärka upp behov i respektive nämnds driftsbudget för 2020.
att 10 miljoner stryks som effektiviseringskrav i plan för 2021.
att de ramhöjande 12 miljoner för 2020 i verksamheterna och 10 miljoner i effektiviseringskrav för 2021, finansieras genom kommunens ekonomiska överskott 2020 och 2021.

Egon Frid (V)

Satsa på ungdomarna och nyktra ungdomslokaler!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående UNF:s enkät Sveriges bästa kommun för unga.

Sedan 2012 har UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat är procentuellt sett en försämring mot föregående år. 105 kommuner blir inte godkända vilket självklart är en stor besvikelse. UNF konstaterar vidare att årets resultat i kommunrankningen är en besvikelse. Så länge UNF har gjort den här rankningen har resultatet alltid gått nedåt, nu utrycker UNF att något behöver hända och som nykterhetsorganisation för unga kräver de en förändring.
”UNF kräver att unga ska få de förutsättningarna som krävs för att de ska kunna leva ett fritt och rikt liv av kunskap, välstånd och alla möjligheter att få engagera sig och påverka sin omgivning. Vi tror att detta börjar hos er kommuner.”
223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 77%, en ökning från förra året. Betyg ges mellan 0-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på kultur och fritid i kommunen. Frågorna om självskattning och om kommunernas uppskattning av ungdomars upplevelse av inflytande betygsätts inte, men jämförs ibland med hur resultaten ser ut i kommunen. Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på minst tre av fem. Totalt är 97 kommuner (43 %) godkända. Av dem är 17 kommuner (7,6 % totalt) väl godkända med minst fyra poäng i snitt. 126 kommuner (56,5 %) är alltså underkända och har under tre poäng. Resultaten är procentuellt sett en försämring mot föregående år.
Under åren 2014, 2015 och 2016 har Vara kommun svarat på denna enkät men 2017, 2018 och 2019 är den inte besvarad av vår kommun. Att svara på denna enkät från UNF är ett sätta att sätta fokus på de kommunala satsningar på unga, nyktra aktiviteter och lokaler som UNF vill lyfta fram och att förbättringar sker. Vara kommun bör finna rutiner för att denna enkät och liknande enkäter besvaras.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Anser du att det är viktiga frågor för Vara kommun att jobba med som lyfts från i UNF:s enkät Sveriges bästa kommun för unga?

Kommer du att medverka till och jobba för att enkäten kommer att besvaras framöver för att stödja UNF:s arbete för satsningar på drogfritt föreningsliv och på kultur och fritid i kommunen.


Egon Frid (V)

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund

Yrkande budget 2020 och plan 2021 – 2023 för Vara.

Vänsterpartiets yrkande angående budget 2020 och plan 2021 – 2023

Vara kommuns behöver öka resurserna till sociala- och psykosociala verksamheterna!
Vänsterpartiet vill att Vara kommun stärker de sociala ambitionerna och stärker verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena. Detta i syfte att ha en generösare biståndsbedömning till de med behov av sociala insatser och en generellt generösare förebyggande verksamheter i kommunen. Vänsterpartiet vill att Vara kommun genom detta förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnads-verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vänsterpartiet vill att vården och omsorgen stärks genom generösare insatser och mer förebyggande arbete. Att kommunen gör besparingar och försämrar dessa verksamheter på grund av ökande kostnader och ansvar för LSS slår mot grupper och individer i vår kommun som är i behov av socialpsykiatrins insatser. Vänsterpartiet vill att människor ska känna sig trygga med att stödet finns tillgängligt där man bor och när man behöver det. Vi vill också att den enskildes inflytande över innehållet i insatserna och vårdens planering stärks. Ett exempel är kommunens riktlinje för brukare i kommunens fordon. Socialnämnden har beslutat att huvudregeln ska vara att inga transporter av brukare ska ske i kommunens leasingbilar/fordon. Alla som har erfarenhet av socialt arbete och sociala verksamheter vet att detta rigida förhållningssätt försvårar möjligheterna att hjälpa människor som behöver kommunens stöd och hjälp. Att forma en lämplig insats kräver oftast transporter av brukare och det är motiverande och rationellt att behandlare och brukare kan åka i samma fordon när insatserna ska planeras och genomföras. Vänsterpartiet ser det som naturligt att utifrån möjligheten att forma insatser, stöd och hjälp till enskilda personer i behov av stöd, ha en friare och generösare attityd till anställda och brukare angående hur insatsen planeras och genomförs. Den nuvarande rigida hållningen leder till att människor i behov av stöd och hjälp avsäger sig hjälpen och viktiga beteendeförändringar uteblir och den sociala isoleringen riskerar att fortgå.
Vi föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunen satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.
Att ge Socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna i syfte att göra generösare biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i hur stödet utformas.

Vara kommuns skolor behöver mer resurser!
Kommunens högstadieskolor, Nästegårdsskolan i Kvänum och Alléskolan i Vara, är båda i behov av omfattande renoveringar och ombyggnationer. För att bedriva en bra högstadieverksamhet i bra lokaler behöver Bildningsnämnden ökade resurser. Detta bland annat utifrån Vara kommuns samlade skolorganisation och det resursbehov som skolorna i Vara kommun behöver utifrån den decentraliserade skolorganisationen. En decentraliserad skolorganisation som alla partier i Vara kommun har ställt sig bakom.
Detta driftsunderskott, resurser som saknas idag, beräknas ligga på minst 10 miljoner kronor och är den främsta orsaken till att Vara kommun redan låg lärartäthet totalt sett i kommunen och att personal har fått sluta.
Vänsterpartiet kan redan nu utlova att vi kommer att fortsatt stödja att våra skolor i Vara kommun ska få vara kvar. Det gäller våra högstadieskolor i Kvänum och Vara, våra landsbygdsskolor och de skolor vi har inom skolorganisationen idag. Vänsterpartiets alternativ är att renoveringar och ombyggnationer sker inom de befintliga skolorna som Nästegårdsskolan och Alléskolan.
Vänsterpartiet kommer inte att stödja att en kommunal friskola ersätter högstadiet och Nästegårdsskolan i Kvänum, ej heller att Vara kommun bolagiserar skolfastigheterna. Vänsterpartiet anser att Vara Industrifastigheter AB och Vara Bostäder AB ska lägga energin på att bygga bostäder i Vara och inte till att bygga mer bolag.
På Bildningsnämnden yrkade Vänsterpartiet avslag på nämndens förslag angående besparingsåtgärder för att få budgeten i balans. Detta då Vänsterpartiet ser dessa förslag som besparingsförslag inom allmänkulturen, biblioteken, baden och skolan som vi inte ställer oss bakom. Vänsterpartiet har i kommunfullmäktige lagt förslag om utökad ram till Bildningsnämnden för att finansiera verksamheten.
Vänsterpartiet motsätter sig att biblioteksfilialerna stängs och/eller får andra driftsformer. Vänsterpartiet anser att biblioteksfilialerna utgör en viktig del av allmänkulturen inom Vara kommun och på de berörda orterna. Vänsterpartiet motsätter sig också att stänga badet i Kvänum då det utgör en viktig del av fritidsutbudet på orten.
Vänsterpartiet har inte medverkat till de genomförda och planerade besparingsåtgärder för Bildningsförvaltningen som bedöms leda till en besparing på ett stort antal tjänster med konsekvenser av att lärartätheten minskar, ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal samt risken att elevers måluppfyllelse påverkas negativt.
Vänsterpartiet har istället påvisat via sitt budgetförslag i kommunfullmäktige och ram till Bildningsnämnden att Bildningsnämnden behöver förstärkt ram för att klara av den skolorganisation och kultur- och fritidsverksamhet som nämnden ansvarade för.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett stort löneansvar för nämnderna och ansvarar samtidigt för viktiga verksamheter som motiverar att effektiviseringskravet läggs tillbaka för ökade driftskostnader.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet i Vara:

Att 12 miljoner, motsvarande effektiviseringskraven 2019 och 2020 läggs tillbaka för driftskostnader. Genom att Bildningsnämnden ges 4 miljoner, Socialnämnden ges 4 miljoner och Kommunstyrelsen ges 4 miljoner utöver ram för att stärka upp behov i respektive nämnds driftsbudget för 2020.

Att 10 miljoner stryks som effektiviseringskrav i plan för 2021.

Att de ramhöjande 12 miljoner för 2020 i verksamheterna och 10 miljoner i effektiviseringskrav för 2021, finansieras genom kommunens ekonomiska överskott 2020 och 2021.

Egon Frid (V)

Dags att stoppa prishöjningarna inom kollektivtrafiken!

Protokollsanteckning
2019-09-17/18
Dnr 2019-00041
Västtrafiks prisjustering för 2020
Vänsterpartiets budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2020 föreslår och finansierar att biljettpriserna för Västtrafik ska frysas på 2019 års nivå.
På Kollektivtrafiknämnden 2019-04-25 lade Vänsterpartiet genom Egon Frid följande yrkande:
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik:
1. att som inriktning planera för frysta priser vid prisjusteringen i januari 2020 för alla biljettyper och periodkort.
2. att planera för en samordning av ordinarie prisjustering i januari 2021 med införandet av ny zonstruktur under hösten 2020.
3. att avvakta med åtgärdsförslag avseende prisjusteringar till resultatet av införandet av nya zonstrukturen är känt.
Om Vänsterpartiets budgetförslag blivit regionfullmäktiges beslut och om Vänsterpartiets yrkande hade vunnit gehör på Kollektivtrafiknämnden den 25 april så hade jag yrkat på oförändrade biljettpriser. Nu gäller betslutat att godkänna
Västtrafiks förslag till prisjusteringar för 2020 och då väljer jag och Vänsterpartiet att inte delta i beslutet och lägger denna protokollsanteckning som förklaring.

Egon Frid (V)

En god kollektivtrafik i hela regionen för ett jämlikt och hållbart resande!

Uppdrag för Västtrafik AB 2020, 20190918

Reservation till förmån för mitt eget yrkande:
Min erfarenhet av kollektivtrafiknämnden sedan tidigare är att det funnit en ganska stor
samsyn över behovet av att utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland samt stärka
resenärernas nytta och nöje av att resa kollektivt, s k kundnöjdhet. Vi i Vänsterpartiet håller
fanan högt, men det är viktigt att vi tillsammans i kollektivtrafiknämnden använder våra
möjligheter till påverkan och att framhålla det stora behovet av att utveckla kollektivtrafiken i
hela regionen. Det verkar dock från alla andra att det ekonomiska ansvarstagande med tanke
på regionens finanser är det enda som gäller.
Är nu snudd på chockad över den snabba förändringen som sker, där nästan all fokus hos
ledamöterna, även hos socialdemokraterna, läggs på hur intäkten per resa kan ökas och hur vi
kan ”tvinga” resenärerna att avisera för att påvisa att biljetten är betald samt hur vi utvecklar
biljettkontrollen. Det har i det här ärendet tagit sig uttryck i att ekonomin och kontrollen satts
framför allt annat.
Jag delar inte den uppfattning och har därför lagt ett förslag på hur uppdraget till Västtrafik
AB 2020 kan ställas på ett annat sätt.
För Vänsterpartiet kommer det viktiga arbete som ombordpersonal gör på för tåg och bussar
högt på listan efter behovet av att utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland. Min
uppfattning är att det är utökat bemanning och fler ombordpersonal som vi ska satsa på i
stället för ökade kontroller och misstänkliggörande av resenärer! Ombordpersonalen utgör en
viktig del i servicen och informationen till resenärerna att få hjälp med att göra rätt på resan.
När jag inte fått gehör i Kollektivtrafiknämnden för min uppfattning väljer jag att reservera till förmån för eget förslag.

Egon Frid (V)

Utvecklad kollektivtrafik, bidra till att uppnå klimatmålen och nöjda resenärer

På Kollektivtrafiknämnden 17 och 18 september i Skövde så togs beslut om nämndens uppdrag till Västtrafik AB för 2020. Majoriteten i Kollektivtrafiknämnden inklusive S, föreslår att all fokus läggs på hur intäkten per resa kan ökas. För Vänsterpartiet ser vi det inte så utan lämnade ett eget yrkande som vill att fokus ska ligga på åtgärder för att utveckla trafiken, att bidra till klimatmålen och för att öka så att resenären är nöjd med sin resa. Dessutom motsätter vi oss de förslag som att trafiken trimmas, som vi tolkar att trafik med färre resenärer tas bort.

Jag yrkar på följande strecksatser under

3. Inriktning för uppdraget 2020

Åtgärder för att utveckla trafiken, bidra till klimatmålen och öka kundnöjdheten sätts högst
Åtgärder som ökar nyttjande av befintlig trafik samt åtgärder för ökad andel gång, cykel och samåkning och kombinerad mobilitet
Åtgärder som utvecklar trafiksystemet i riktning mot målen inom föreslagen ekonomisk ram.

Egon Frid (v)

 

Stärk de sociala- och psykosociala verksamheterna i Vara kommun

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att stärka de sociala- och
psykosociala verksamheterna inom Vara kommun
Vänsterpartiet vill att Vara kommun stärker de sociala ambitionerna och stärker
verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena. Detta i syfte att ha en
generösa biståndsbedömning till de med behov av sociala insatser och en generellt
generösare förebyggande verksamheter i kommunen. Vänsterpartiet vill att Vara
kommun genom detta förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnads-
verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vänsterpartiet vill att vården och
omsorgen stärks genom generösare insatser och mer förebyggande arbete. Att
kommunen gör besparingar och försämrar dessa verksamheter på grund av ökande
kostnader och ansvar för LSS slår mot grupper och individer i vår kommun som är i
behov av socialpsykiatrins insatser. Vänsterpartiet vill att människor ska känna sig
trygga med att stödet finns tillgängligt där man bor och när man behöver det. Vi vill
också att den enskildes inflytande över innehållet i insatserna och vårdens planering
stärks. Ett exempel är kommunens riktlinje för brukare i kommunens fordon.
Socialnämnden har beslutat att huvudregeln ska vara att inga transporter av brukare
ska ske i kommunens leasingbilar/fordon. Alla som har erfarenhet av sociala arbete
och sociala verksamheter vet att detta rigida förhållningssätt försvårar möjligheterna
att hjälpa människor som behöver kommunens stöd och hjälp. Att forma en lämplig
insats kräver oftast transporter av brukare och det är motiverande och rationellt att
behandlare och brukare kan åka i samma fordon när insatserna ska planeras och
genomföras. Vänsterpartiet ser det som naturligt att utifrån möjligheten att forma
insatser, stöd och hjälp till enskilda personer i behov av stöd, ha en friare och
generösare attityd till anställda och brukare angående hur insatsen planeras och
genomförs. Den nuvarande rigida hållningen leder till att människor i behov av stöd
och hjälp avsäger sig hjälpen och viktiga beteendeförändringar uteblir och den
sociala isoleringen riskerar att fortgå.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta:

Att kommunen satsar extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för
personer med psykiska funktionshinder.
Att ge Socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna i syfte att göra generösare
biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i hur stödet utformas.

Egon Frid 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Vi behöver skapa förutsättningar för boende på landet!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att utreda hur Vara kommun
kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till
hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd.
Vara kommun är en decentraliserad trakt, en kommun med mycket bostäder på
landsbygden, där befolkningen av tradition, till merparten funnits och bott och bor, i
kommunen. Samtidigt ser vi ett generationsskifte med att fler och äldre boende flyttar
in till samhällena i kommunen och i många fall lämnar sina fastigheter tomma på
landsbygden.
Den stora frågan är då hur vi kan göra dessa bostäder mer tillgängliga för uthyrning
och boende. För en fortsatt levande landsbygd och med liv på gårdarna.
En bärande tes är att uppfattningen hos många privata fastighetsägare på
landsbygden är att det är svårt och riskfyllt att vara hyresvärd och att hyra ut sin
bostad.
Hur kan vi då minska dessa svårigheter och samtidigt göra bostäderna och se
fastigheter på landsbygden som en resurs för uthyrning och boende?
Vi som motionärer ser det som värdefullt att utreda vilka möjligheter som finna och
titta på hur det kan lösas och organiseras. En tanke är att Vara kommun genom Vara
Bostäder AB alternativt genom Vara Industrifastigheter AB hyr fastigheten av den
privata fastighetsägaren, iordningställer boendet för uthyrning och sedan hyr ut
bostaden till presumtiva hyresgäster. En annan tanke är att det kanske går att
organisera via något som liknar självkostnadsersättning mellan fastighetsägaren och
Vara Bostäder, Vara Industrifastigheter AB eller annan huvudman för att sköta
uthyrningen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen kan bidra med att göra
bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet.

Egon Frid (V)
Fredrik Nelander (S)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är V-logga-960x675.jpgInterpellation till Tekniska nämndens ordförande Erik Lindström angående träden och de nedtagna träden utmed gatorna i Vara

Ett och annat träd tas ned utmed gatorna i Vara och har inte återplanteras av nya träd. Sammanlagt har det blivit ett ganska stort antal träd som tagits ned.
Detta väcker funderingar kring hur Vara kommun och Tekniska nämnden tänker och planerar kring trädens vara eller icke vara utmed gatorna i Vara.
För något år sedan startades ett arbete kring hur centrum i Vara kan förbättras avseende gatumiljön m m. Här berördes frågan om att plantera nya träd där de är skadade av olika orsaker.
Vi som kämpar för klimatet inser att träden är viktiga då de tar upp koldioxid och därmed förbättrar luftkvalitén, de ger skugga och sänker temperaturen när det är varmt och dämpar ljudet från trafik och annat buller. Träden behövs för klimatet och gatumiljön i Vara.
Där träden tas ner blir de snabbt en bilparkering, vilket vi totalt har tillräckligt med för handeln, besökare och boende ändå.

Vill därför fråga Tekniska nämndens ordförande Erik Lindström hur planerna är för träden utmed gatorna i Vara:

Avser kommunen att återplantera de nedtagna träden med nya träd?
Hur långt har planerna kommit angående att förbättra gatumiljön i centrala Vara?

Egon Frid (V)