Mer kollektivtrafik och mer stationer på järnvägen!

Vi måste fortsätta att satsa på kollektivtrafiken för att vi behöver bli fler som kan välja att åka kollektivt. Det är viktigt för miljön och vår strävan till en effektiv energiomställning. Det är viktigt för landsbygden och för möjligheten att resa och arbetspendla i hela regionen! Det är viktigt för en verklig jämställdhet, en verklig jämlikhet och en verklig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Kollektivtrafiken måste bli valbar både för oss som bor i våra städer så vi kan välja buss, tåg eller spårvagn och att det finns kollektivtrafik på mindre orter och på landsbygden i hela regionen! Därför föreslår vi att nästa satsning på Närtrafik tas genom Närtrafik även på helger.
Utvecklingen av kollektivtrafiken har stor betydelse ur många perspektiv! Ett hållbart transportsystem, energiomställning, trafiksäkerhet, folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och verklig tillgänglighet.
Vänsterpartiet fick på senaste Kollektivtrafiknämnd stöd för att regionen ska se positivt på att öppna fler stationer på våra järnvägar, fler stationer än de som finns med i den 9 punkter som nu föreslås i Västtågsutredningen och Målbild tåg 2035. För oss är Upphärad och Södra Ryd aktuella framtida stationer och innefattas här.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och det förutsätter också att biljettpriserna är låga! Därför föreslår Vänsterpartiet än en gång frysta biljettpriser för kollektivtrafiken i regionen!
Det är bara vi i Vänsterpartiet som står för en långsiktig finansiering av lägre biljettpriser i kollektivtrafiken. Hållbara satsningar kräver mod att avsätta pengar!
Vänsterpartiet tillför Kollektivtrafiknämnden mer pengar i vår budget de kommande 3 åren, frysta biljettpriser för låga taxor, ungdomsrabatt och ett utökad resande. Vänsterpartiet vill dessutom sänka priset på Regionen Runt till 1400 kr.
Jag som vänsterpartist är extra stolt för reformen om fritt Sommarlovskort för de ungdomsgrupper i regionen som nu får den möjligheten att åka fritt med Västtrafik till kompisen, kusinen, mor- och farföräldrar eller till badet. Jämlikt sommarlov som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen!
Egon Frid (V)

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Vänsterpartiet står bakom den nya zonstruktur som föreslås. Men vi kommer inte att stå bakom förslag om högre biljettpriser som hänvisar till den nya zonstrukturen. Vi kan inte acceptera att kollektivtrafiken blir dyrare för majoriteten av alla resenärer. Den ”indikativa” prisbild, som använts i framtagandet av zonstrukturen och bygger på att korta resor ska bli dyrare för att finansiera de längre resorna, står vi inte bakom. Högre priser kan öka bilresandet och motverkar miljö- och klimatmål, förvärrar trängseln och försvårar kollektivtrafikens framkomlighet. För att den nya zonstrukturen ska kunna genomföras anser Vänsterpartiet därför att den måste få en finansiering som gör att biljettpriser inte höjs.

Systemet med zoner ska utformas så att kommuner kan göra tillköp och kunna subventionera seniorer, skolelever och sina kommuninnevånare. Det är angeläget att den subvention som Göteborgs stad idag gör för att hålla nere biljettpriserna går att bibehålla och att biljettpriserna inte höjs till följd av den lösning som uppnås.

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och när ny zonstruktur införs bör man bevaka att inte gruppen färdtjänstberättigade diskrimineras utan att de också ska kunna resa över kommungränser inom de föreslagna zonerna.
(Protokollsanteckning på Kollektivtrafiknämnden 8 juni.)

Resenärerna måste få komma fram – inte komma bort!

Det viktigaste med Målbild Koll 2035 är hur vi ökar tillgängligheten till kollektivtrafikens alla delar och hur kollektivtrafiken fungerar och utvecklas i storstadsområdet Göteborg med omnejd! Framkomligheten inom kollektivtrafiken och framkomlighet för kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för att fler ska vilja välja spårvagnen, bussen, tåget, båten och den kommande linbanan. Orden för dagen är stomnät, Citybuss (stombuss) och Metrobuss, snabbare spårvägar och mer trafik runt centrum med mindre trängsel och köer för kollektivtrafiken i centrala Göteborg.
Ett observandum är bilden på sidan 7 i Förslagshandling 2017 för Målbild Koll2035 om K2020. Basen är stomnätet inom GMG med den viktiga regiontågtrafiken. Inpendlingen och utpendlingen med tåg måste fungera och utvecklas i linje med utvecklingen inom Målbild Koll 2035. Det viktigaste är att ha fokus på kollektivtrafikresenären. Överst i pyramiden står Kombort. För oss i V handlar inte om de som vill flyga iväg utan om alla som kommit bort, flugit iväg eller gett upp i sin ambition att resa kollektiv. För att vi ska lyckas med våra stora planer måste resenärerna vara i fokus och inte komma bort i trafiken, planeringen och utvecklingen. Eller hur Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik.

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!

Vara är bra men vissa saker måste bli bättre!
Vänsterpartiet i Vara vill inte falla in i den utvecklingsfientliga skaran som hörs i debatten utan ser positivt på en sund utveckling av kommunen! Utveckling är bra för Vara samtidigt som en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser kan ske!
Vi har under mandatperioden sett att majoritetens budget och ledning har varit det bästa alternativet för just en fortsatt god utveckling av Vara kommun och en förhållandevis god välfärd i kommunen.
Dock är inget så bra att det inte kan bli bättre! Vi har drivit på majoriteten om att vi måste värna hela kommunen och att mindre orter och landsbygden inkluderas i kommunens utveckling. Detta handlar om att vi måste satsa på våra skolor i hela kommunen, att allmänkulturens viktiga roll bibehålls, att vi har bra kommunikationer, att vi får igång byggnaden av lägenheter/bostäder, att förebyggande insatser och arbete och sysselsättning skapas för utsatta grupper. Vara kommun ligger relativt bra till med jämförbara kommuner inom välfärdsverksamheterna men just för utsatta grupper, främst vuxna, har vi mindre resurser till dessa. Det kan som exempel gälla psykiskt funktionshindrade och personer med olika former av sociala problem. Vara kommun måste satsa mer resurser för dessa grupper genom generösare biståndsbedömning, mer sysselsättning och mer delaktighet från brukarna själva i hur de vill få sin hjälp utformad. Ett exempel som planerats länge är en verksamhet på Vara Resecentrum som ger meningsfull sysselsättning samtidigt som tillsyn och service skapas för resenärerna.
Vi ser nu att för 2018 och i budgeten för 2019 så får vi gehör för flera av våra krav och främst att vi inte sparar på grupper och verksamheter som istället behöver satsningar. Kommunens förbättrade ekonomi ska fördelas resursmässigt rättvist, en god välfärd för alla och en rättvis fördelning är bärande i Vänsterpartiets politik på solidaritetens grund!
Satsningarna på Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ser vi i Vänsterpartiet som den sunda utveckling som gynnar hela kommunen och hela kommunens invånare. Detta i syfte att göra Vara än bättre för nuvarande kommuninvånare och för dem som vi gärna ser flytta hit och bosätta sig i kommunen. Vara är bra men det finns inget som inte kan bli bättre. Ovanstående föreslagna satsningar vill Vänsterpartiet vara med och driva inom ett alliansfritt styre i Vara kommun även efter kommunvalet 2018!

Egon Frid (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige

Parkeringsavgifter bör ingå i sjukreserersättningen!

Motion om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor

Vi i Vänsterpartiet föreslår att parkeringsavgifterna vid sjukhusen inkluderas i systemet med ersättning för sjukresor

Det finns vissa patientgrupper och patienter som av olika anledningar måste välja egen bil för att komma till sitt sjukbesök på våra sjukhus i regionen. De får idag ersättning för det med 15 kr per mil minskat med en egenavgift på 60 kr per enkelresa. Många av dessa patienter har fått högre kostnader när vi infört parkeringsavgifter vid sjukhusen. Det kan handla om kostnader upp mot ca halva egenavgiften.

Ersättning för resa med egen bil måste särskilt motiveras med brist på alternativa resmöjligheter eller patientens speciella behov. Det finns ingen anledning att undanta just parkeringsavgiften som en del av sjukreseersättningen för dessa patienter som är beroende av egen bil för sin resa.

Jag föreslår att

Ersättning för parkeringsavgifter vid våra sjukhus ingår som en del av sjukreseersättningen.

Egon Frid (v)

Bra anslutningar för en bra arbetspendling


Enkel fråga till ordföranden i Västtrafiks styrelse Lars Holmin (m)
Kortad anslutningstid i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är inte alltid bra planerad för dem som behöver åka med inomregionala byten. För att en sträcka ska hänga ihop och benämnas anslutning ska bytestiden idag vara minst 10 minuter och då finns möjlighet att hålla kvar tåg/buss för att invänta försenad anslutning eller betala ersättning när resan inte går som planerat.
Vi måste då fråga oss hur Trafikverket planlägger sina avgångar i hop med Västtrafiks tidtabeller och synen på anslutningstider.

Ett exempel är anslutningar i Herrljunga mellan tåget från Skövde och tåget till Borås. Att anslutningarna fungerar är nödvändigt för bl a arbetspendlingen i regionen. De tvärgående förbindelserna måste fungera likväl som de ”raka” linjerna.

För resenärer jag har varit i kontakt med så har Trafikverket tydliggjort att 10 minuter är för dem nödvändig anslutningstid för att upprätthålla en anslutning vid förseningar. Västtrafik själva har en bytesmarginal på 5 minuter på de flesta linjer. Vi ser dessutom i nya tidtabellen från 9 december att bytestiderna minskas i t ex Herrljunga. Det ökar risken för att fler arbetspendlare och övriga resenärer kommer att missa sina anslutningar om Trafikverkets syn på bytestider och anslutningar får råda.

Med hänvisning till ovanstående så måste frågan ställas:

Är du som ordförande i styrelsen för Västtrafik beredd att gentemot Trafikverket påverka synen på anslutningstiderna, som idag Trafikverket tillämpar till minst 10 minuter, så att tiden minskas ?

Egon Frid (v)

Det finns en inneboende motsättning i Kollektivtrafikplanen i Skövde

Synpunkter till Skövde kollektivtrafikplan 2025, med utblick 2035 – lägesrapport

Det finns en inneboende motsättning i Kollektivtrafikplan Skövde.
Kollektivtrafiken och biltrafiken i Skövde är i konflikt med varandra. Den ökade befolkningen i Skövde och har lett till att biltrafiken har ökat så mycket att kollektivtrafiken har framkomlighets- och tillgänglighetsproblem i både stadstrafiken och regiontrafiken. Det är en del brister i utbyggnaden av kollektivtrafiken i Skövde som vi nu ser konsekvenserna av. Vi tycket att det är synd att fortsätta med samma inlåsningseffekter av kollektivtrafiken i Skövde in i framtiden.
I Skövde kollektivtrafikplan 2025, med utblick 2035 – lägesrapport, redogörs för problemet med den ökade biltrafiken och hur det inverkar på kollektivtrafiken på bland annat sidan 24 och sidan 26.
Problemet handlar hållbarhetsmål, trafikstrategi, framkomlighet, restider, långsiktig utveckling i tydliga stråk, separata körfält och samordning av trafikslag.
Det blir motsägelsefullt med fjärde stycket sid. 26 under rubriken ”Långsiktig utveckling i tydliga stråk”:
”Att ett stråk pekas ut behöver inte betyda att det ska finnas separata körfält överallt, om framkomligheten ändå är god. Här behövs samordning för en fortsatt utbyggnad om biltrafiken ökar.”
Meningen står i kostsamt till vad som uttrycks i andra delar av förslaget utifrån hållbarhetsmål och trafikstrategi.
Vi menar att Skövde kollektivtrafik 2025, med utblick 2035 – lägesrapport, bör tydligt och konkret poängtera att det behövs en samordning inom trafikstrategin så att kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras.
Stycket på sidan 24, ”Kvalitetsmålen för stadens struktur är:
• Kollektivtrafiken ska bidra till att skapa en tydlig struktur för framtidens Skövde tätort.
• Busstrafiken ska ha prioriterad framkomlighet i de prioriterade kollektiv- trafikstråken i de centrala delarna av Skövde tätort.
• Det hållbara resandet ska öka genom att stads- och kollektivtrafikutveckling ska ske samordnat.”
Här är det viktigt att poängtera att dessa kvalitetsmål inte bara rör tätorten utan även som till exempel infartsvägarna till Skövde tätort och centrum då vi ser redan nu köer från Våmb inemot centrum där regionbusstrafiken står i köerna och hindras i sin framkomlighet av bilköerna. Detta motiverar inte resenärerna att välja bort bilen. Vi bör planera och bygga kollektivtrafiken och kollektivtrafikstråk som gynnar bussen och motiverar resande att gå över till bussen och kollektiva resor.
Då Skövde Resentrum är en stor bytespunkt för både lokaltrafiken och regiontrafiken, med buss, till Västra Stabanan och tågtrafiken så är det extra viktigt att beakta framkomligheten för busstrafiken i Skövde.

Egon Frid (V), ledamot i Kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (V), ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Parkeringsavgiften bör ingå i egenavgiften vid sjukvårdsbesök

Egon Frid tycker att ersättning för parkeringsavgifter ska ingå som en del av sjukresorna, för den som måste ha egen bil. Det tycker inte moderaterna.

Publicerat av Vänsterpartiet Västra Götaland den 24 oktober 2017

Bra om alla skulle kunna åka kollektivt till sjukvården men många patienter behöver av olika skäl åka med privat bil till vårdbesöket. Alla med sjukresa betalar en egenavgift på 60 kr per enkelresa. (Taxi, specialtransport och sjuktransport kostar 150 kr enkel resa i egenavgift.) Nu börjar det bli kostsamt att parkera vid sjukhusen. Därför bör parkeringsavgifter ingå i reseersättningen vid sjukresa med privat/egen bil.

Fråga till servicenämndens ordförande:

”Vi har vissa patientgrupper och patienter som måste välja egen bil som sjukresa till sitt sjukbesök på våra sjukhus i regionen.
Dessa ersätts idag med 15 kr per mil minus egenavgiften på 60 kr. Flera personer/patienter som gör dessa egna resor har fått dyrare kostnader genom parkeringsavgifterna vid våra sjukhus. Det kan handla om kostnader upp mot ca halva egenavgiften på 60 kr.
För att se till de speciella behov som vissa patientgrupper, har och som motiverar de personer att åka sjukresa med egen bil, bör parkeringsavgifterna vara motiverade att ingå i ersättningen för sjukresor.

Vill därför fråga ordföranden för servicenämnden:
Med anledningen av införandet av parkeringsavgifter vid flera av våra sjukhus i regionen och höjningen av parkeringsavgifterna på en del sjukhus är du som ordförande beredd att titta på hur ersättningen av sjukresor med egen bil kan inkludera ersättning av parkeringsavgiften?”

Egon Frid (V)

Motion om service och inom- och utomhusmiljö vid på våra resecentrum

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Motion till Regionfullmäktige
Motion om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum

Vi i Vänsterpartiet föreslår att Västtrafik tar initiativ till att förbättra servicen och miljön inom- och utomhus vid våra resecentrum och stationer i Västra Götalandsregionen.

Som kollektivtrafikresenär och fullmäktigeledamöter är vi missnöjda med hur en del av våra resecentrum sköts. Servicen är dålig, inomhusmiljön är torftig och utomhusmiljön skräpig och nedklottrad.

Både SJ, Trafikverket, Västtrafik, kommunerna och andra fastighetsägare är ofta involverade i våra resecentrum och alla har ett ansvar att agera. Det finns risker för att frågan faller mellan stolarna medan aktörerna väntar in varandra. Fastighetsägarna sköter husen utvändigt, spår och perronger är Trafikverkets ansvar och det är Västtrafik som ansvarar för hållplatser, väderskydd och tillgänglighet till dem.

Det är rimligt att resenärerna får aktuell reseinformation i en ren och snygg väntsal med en display som ankommande och avgående tåg och bussar samt möjlighet att köpa biljett från en biljettautomat. Vi väljer Varas resecentrum som exempel på en torftig miljö med dålig service och vi väljer att exemplifiera den usla utomhusmiljön med klotter och smuts som finns i Hammarkullen. Stationen i Öxnered kan tjäna som exempel på hur en trasig display länge fick fortsätta vara trasig.

Vi och många andra jobbar för att få fler att åka kollektivt. Det är en nödvändig del i vår ambition att uppnå ett hållbart samhälle. Biljettpriser, turtäthet och linjedragningar är så klart viktiga, men miljön vid våra resecentrum och stationer är också en del i upplevelsen att resa kollektivt.

Förslag till beslut:
1. Västtrafik får i uppdrag att kartlägga service och miljö vid våra resecentrum

2. Västtrafik får i uppdrag att använda kartläggningen som underlag för åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar.

Datum 20170919

Egon Frid (v)
Jessica Wetterling (v)
José Romero (v)

Vara Resecentrum behöver lyftas!


Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Fråga till Lars Holmin (M) ordförande i styrelsen för Västtrafik från Egon Frid (V)

Vad har Västtrafik för planer för service och inomhusmiljö vid Vara resecentrum?

Vara Resecentrum behöver lyftas! Som kollektivtrafikresenär, ledamot i Kollektivtrafiknämnden och ledamot i regionfullmäktige blir jag besviken över nedmonteringen av servicen och den torftiga miljön i väntsalen på Vara Resecentrum.
Både SJ, Trafikverket, Västtrafik och Vara kommun är involverade i Vara resecentrum och har alla ett ansvar att agera. Det är rimligt att resenärerna får aktuell reseinformation inne i väntsalen med en display om ankommande och avgående tåg och bussar, samt möjlighet att köpa biljett från en biljettautomat. Vara Resecentrum är dessutom ett konstverk i sig. Det viktigt att underhålla husets fasad och trappor och det är fastighetsägarens uppgift. Ansvaret för spår och perronger ligger i huvudsak på Trafikverket. Västra Götalandsregionen och kommunerna har tillsammans ansvar för hållplatser, väderskydd och tillgänglighet till dem.
Jag är en av många som slåss för ökat resanden på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan och att tågen ska gå via Vara och Herrljunga till Göteborg och Stockholm som exempel. Vi vill att fler reser kollektivt och då är servicen och miljön viktiga för resan. Jag tycker därför att servicen och miljön i väntsalen på Vara Resecentrum behöver förbättras.

Så min fråga till Lars Holmin, ordförande i Västtrafik är:

Har Västtrafik några konkreta planer på att förbättra servicen och inomhusmiljön vid Vara resecentrum?

Egon Frid (V)