Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Årsmöte med Vänsterpartiet i Vara-Essunga


Vänsterpartiet i Vara-Essunga höll sitt årsmöte den 23 mars på Park i Vara. Vänsterpartiet Skaraborgs nyvalda distriktsordförande Jessica Thunander gästade årsmötet och presenterade sig själv och frågor som hon vill driva och som är angelägna att föra fram från Vänsterpartiet. Den främsta frågan att driva och driva vidare är en välfärd utan privata vinstintressen och mer pengar till välfärden i våra kommuner och landsting/regioner. En god välfärd och vård efter behov är grunden i ett solidariskt, rättvist och jämställt samhälle framförde Jessica Thunander. Vänsterpartiet i Vara är en del av den politiska majoriteten i Vara och har under 2016 aktivt drivit frågan om mer resurser till välfärden i Vara som mer pengar till socialnämnden och till skolans verksamheter. detta resulterade bland annat i den nödvändiga skattehöjningen på 50 öre 2017 som till största del tillfaller socialnämnden. Under årsmötesförhandlingar kunde konstateras att medlemsantalet fortsätter öka även hos oss som i Vänsterpartiet nationellt och att Vänsterpartiet i Vara-Essunga även vill bli en partiförening för medlemmar i Grästorp. Vi kommer Vänsterpartiet därför arbeta för ett namnbyte av partiföreningen till Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp. Till ny styrelse för partiföreningen valdes: Egon Frid ordförande, Claes Eriksson vice ordförande, Rigmor Andersson kassör, Åsa Heij Bengtegård sekreterare, Christina Hagberg, Jacob Johansson och Solbritt Wallin ledamöter och Daniel Westin, Asima Velic och Roger Strömberg ersättare i styrelsen. Ulla Bengtegård lämnade styrelsen efter lång tid som ordförande och ledamot. Mötet avslutades med en god smörgåstårta och diskussion om årets politiska arbete för Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp

Egon Frid (V)

Ordförande i Vänsterpartiet i Vara-Essunga-Grästorp

Trafiksäkerheten för gångare och cyklister framför allt!

Yttrande från Vänsterpartiet i Vara angående remiss avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort:

Vänsterpartiet i Vara är positiva till att hastigheterna generellt kan sänkas på gatorna i Vara tätort. Många av gatorna har högerregel som gällande vägvisare vilket motiverar en sänkt hastighet för att undvika olyckor. Dessutom finns det korsningar där högerregeln inte gäller av hävd och då är det än mer befogat att sänka hastigheten och arbeta bort hävdsregler och göra högerregeln till gällande praxis där korsningen inte har lämna företräde markerat.
Det kan vara ett stort mål att uppnå 30 km/h på våra lokala gator i tätorten och om det blir gällande hastighet också svårt att efterleva och kontrollera men kan ändå ge en sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet främst för gångare och cyklister.
Vi tror att det behövs 40 km/h på genomfartsgatorna som Storgatan, Kungsgatan (fram till Smedjegatan) och Torggatan. Här vill vi framföra att hela Torggatan kan få ha 40 km/h om man i stället utför trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställena på Torggatan vid Drottninggatan, Teatergatan och Hotellgatan. Denna lösning förordar vi före att försöka uppnå 30 km/h på Torggatan mellan Rönngatan och Lilla Torget/Storgatan.
I övrigt tillstyrker Vänsterpartiet i Vara förslaget avseende sänkt tillåten hastighet i Vara tätort med stöd för att de mest oskyddade trafikanterna som gångare och cyklister, som främst är barn, skyddas före bilisterna rätt att köra i de hastigheter som gäller nu.

För Vänsterpartiet i Vara 

Egon Frid
Gruppledare (V)
070 636 58 41
egon.frid@vara.seDiv vinter 0910 044

Beslut om Trafikförsörjningsprogrammet i RF!

Tågbild
Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsen förslag till beslut och därmed också Kollektivtrafiknämndens förslag till Trafikförsörjningsprogram!
Jag som ledamot i KTN har aktivt arbetat i nämnden för att utveckla programmet i den riktning som är i linje med Vänsterpartiets syn på hur kollektivtrafiken i region bör utvecklas. Jag är stolt men inte nöjd men det tar vi om 4 år i nästa revidering!
Att möjliggöra för fler att åka kollektivt är så oerhört viktigt för ett hållbart samhälle, för fortsatt energiomställning, en ödesfråga för landsbygden och för att resa och arbetspendla i hela regionen. Vi vet att många fler vill åka kollektivt, utan att idag ha möjlighet till det, dels utifrån avsaknaden av just kollektiva färdmedel dels utifrån att det är ännu för svårt och dyrt att resa kollektivt idag!
En sak i programmet som jag är extra stolt över och som jag känner att jag har påverkat är stråket med Kinnekullebanan till Herrljunga har lyfts fram igen och stärker stråken efter vår regionala banor i sin helhet. Herrljunga behöver lyftas fram som fortsatt knut för kollektivtrafiken med tåg som en central ort i regionen för Älvsborgsbanan och Västra Stambanan.
Programmet visar vägen för hur kollektivtrafiken kan bli valbar både för oss som bor i städer så vi kan välja buss, tåg eller spårvagn och att det finns kollektivtrafik på mindre orter och på landsbygden i hela regionen!
Programmet visar också målen för hur resandet kan stimuleras så resandeökningen inom kollektivtrafiken kan ha en positiv utveckling igen. Mål som styr mot fördubblingsmålet och mål som styr över även de längre resorna till kollektiva resor genom att även mäta per personkilometer. Vikten är då också att vi har så få zongränser som möjligt för att göra enkelresorna billigare och så även periodkorten.
Vi måste också ta vara på Landsbygdsutredningen och dess delar som finns med i programmet för att utveckla den lokala busstrafiken på landsbygden i hela regionen. Vi har de stora stråken med de snabba tågen och busslinjerna och den lokala trafiken som ska utvecklas vidare med Trafikförsörningsprogrammet i gott samarbete med våra utförare och då främst Västtrafik!

Budgetbeslut med bättre välfärd!

Egon Frid Vara kfJag vill börja med för Vänsterpartiet i Varas räkning att yrka bifall till kommunstyrelsen förslag till budget för 2017 och plan för 2018 – 20! Tackar för att oppositionen tycker att budgetförslaget är progressiv! Det Gabriella kallar vargen visar sig vara en Sibirien Husky! Att kalla Vara kommun för en gammal öststatsbyggnad är magstarkt! Det är välfärdsbygget som pågår och fortsätter!
Vi vill se en fortsatt förbättring av välfärden i Vara! Detta kännetecknas av de s k välfärdsmiljarderna i samarbetet med regeringen som i Vara blir de s k 10 välfärdsmiljonerna per år från 2016. Dessa satsningar räcker dock inte och vi har varit inne på ytterligare förstärkningar genom en höjning av skatten. Detta blev majoritetens slutsats också vilken är bra för en fortsatt förstärkning av välfärdens verksamheter i Vara. Detta kommer att ge en ytterligare förstärkning på ca 15 miljoner och en resursförstärkning med 15 miljoner till socialnämnden och 5 miljoner till bildningsnämnden samt lite övriga förstärkningar till övriga sektorer. Till detta hör naturligtvis också en god arbetsmiljö och en bra personalförsörjning!
Vara behöver bli en bra kommun att bo och leva i för alla människor, stora som små. Jag tycker själv att Vara en en bra och trivsam plats att bo på och hoppas att alla ska få uppleva det samma.
Vi måste ha ett driv i att utveckla kommunen samtidigt som vi tar ansvar för de utsatta, människor med stora behov men med små eller inga medel.
Våra verksamheter och vår service ska vara kompensatorisk och vara till ett stort stöd och hjälp för kommuninvånarna som har behov av detta.
Jag och Vänsterpartiet känner mycket för det att det förebyggande arbetet. Ett exempel på detta hörde vi här inledningsvis på KF när Samordningsförbundet Västra Skaraborg presenterade sig och den samverkan som sker gentemot Vara kommun och våra verksamheter.
Ett annat exempel med samverkan inom regionen och där fler viktig samverkan sker är, som Fredrik sa, inom kollektivtrafiken och Kinnekullebanan och inom sjukvården som exempelvis Närsjukvård inom västra Skaraborg som nu är permanent.
Jag och Vänsterpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet och det förebyggande hälsoarbetet gör en kommun bättre och att människor behöver kunna få hjälp genom olika verksamheter i ett tidigt stadium. Att välfärden och hur vi tar hand om människor med olika typer av funktionshinder är avgörande för hur en kommun och dess invånare mår.
Vänsterpartiet anser att alla är lika mycket värda som kommuninvånare utifrån sina behov och möjligheter att leva ett gott liv i Vara.
Detta gäller då inte bara socialnämndens område utan även inom utbildningsområdet, kulturen, kollektivtrafiken, bostadsbyggandet och en hållbar utveckling!

Bostadsförsörjningsprogram för Vara kommun

FITTJA
Vi i Vara kommun har stora mål med våra Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017 – 2020. Jag hoppas att bostadsbyggandet inom Vara kommun blir lika bra som vårt bostadsförsörjningsprogrammet. För att lyckas behöver vi god framförhållning med detaljplaner, marknadsanvisning- och exploateringsavtal. Dessutom behövs en god kommunal finansiering så Vara Bostäder AB kan ha och ta ledartröjan i byggandet av hyreslägenheter i Vara! Vi ska gå från att ha byggt 11 hyresrätter per år de senaste 4 åren till att planera för att bygga 60 hyresrätter per år de kommande 4 åren. Äganderätten är 78 % i Vara vilket är omvänt mot situationen i många kommunerna.
Behov och efterfrågan efter boende är stor och därför behöver vi vara generösa med inkluderingsboenden. Inkluderingsboenden är viktiga för integrationen för alla grupper som har extra stort behov av boende. Att ha med inkluderingsboenden i exploateringsavtalen är positivt och gör så vi kan undvika kategoriboenden.
Hemlösa är ingen homogen grupp men det som förenar är att de saknar ett eget hem. Att avhjälpa hemlöshet sker bäst genom att bygga fler lägenheter. För gruppen hemlösa så är det för 40 % av dem det enda problemet att de saknar en bostad och för övriga 60 % så krävs det någon form av stöd för att klara ett eget boende.
Stycket om markanvisning och exploateringsavtal är relativ liten i programmet och vilket bevisar behovet av att förstärka arbetet med att just markanvisning och exploateringsavtal i kommunen för att ha bättre framförhållning i planarbetet.
Avslutningsvis vill jag ta upp en vision som jag har, att Vara Bostäder AB eller Vara Fastigheter AB ges i uppdrag att köpa in lediga hus på landsbygden inom Vara kommun och rustar upp dessa för uthyrning till boende/familjer som vill bo och kan bo på landet. Detta skulle också skapa möjligheter för de boende att odla en plätt också! 
 

För kultur och utbildning i balans – både Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus ska lyftas!

image

Jag vill för Vänsterpartiet i Varas räkning yrka bifall till kommunstyrelsens för slag. Investeringsplanerna inom området Sprinten är ett stort ärende med stora investeringar dock ej så stor denna gång så vi inte, som kommun, ska klara av det ekonomiskt nu och framåt.
Vi från V har varit med och påverkat ärendet så mycket vi har kunnat. Vårt mål är och har varit att vårt gymnasium, Lagmansgymnasiet, ska gynnas av beslutet och investeringen på samma nivå som Vara Konserthus. Vårt mål är att Lagmansgymnasiet har lokaler av god kvalité att verka och utvecklas i för både elever, lärare och övrig skolpersonal. Vårt mål är att Vara kommun ska satsa på kultur och utbildning i balans inom denna stora framtidssatsning. Ett annat område som vi också måste utveckla och ”återta” på ett bra sätt är vuxenutbildningen och bra utbildningslokaler för deras verksamhet. Här hoppas vi att vi i samarbete med Lidköpings kommun kan lösa lokaler på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och avlasta Campus Lidköping och ha utbildningen i stor utsträckning i Vara för de vuxenstuderandes bästa.
Stora investeringar och växande verksamhet har vi stor respekt för och naturligtvis kommer vi att följa kostnadssidan ihop med att investeringarna genomförs. Vara Konserthus utökade lokaler och driftskostnader för dessa måste särskilt beaktas. Här måste vi hoppas på att besöksnäringen med konferenser och evenemang stärker intäkterna för Vara Konserthus, Lagmansgymnasiet och Vara kommun.
Sedan när det gäller den principiella frågan att bygga utbildningslokaler för 50 miljoner till AMB, Academy of Music and Business så kanske en del höjer på ögonbrynen att Vänsterpartiet i Vara kan vara med på detta. Vi vill du framföra att AMB är en nationell friskola och som vi ser det inte påverkan gymnasiesamarbetet i Skaraborg och inte heller påverkar gymnasierna och eleverna negativt. Vi kan inte heller se att det negativt påverkar Lagmansgymnasiet eller dess ekonomi. AMB är ingen privat kommunal gymnasieskola och det är svårt att säga nej till en verksamhet som kommer till kommunen och vill hyra utbildningslokaler för 50 elever.

Miljö och hälsa hör starkt samman, både medborgare och vår miljö ska bli och vara friska!

Inlägg på regionfullmäktige angående Miljöplanen 2017 – 2000

Ordförande, fullmäktige och åhörare!vattenkran

Vill börja med att yrka bifall till föreliggande förslag till Miljöplan 2017 – 2000. Västra Götalandsregionen är en av flera aktörer som har ansvaret för att uppfylla miljömålen! Västra Götalandsregionen kan också i praktiken stark bidra till att våra miljömål uppfylls. Miljöplanen är ett medel i detta.
Gränssnittet där miljöfrågorna, miljöarbetet och miljövården möter arbetsmarknadsåtgärder är hårfin. Här kan vi växla upp våra insatser inom t ex gröna jobb, jobb inom de gröna näringarna, naturvård och för vår ekologiska hållbarhet. Detta är viktiga miljöinsatser kopplat också till att spridningen av kemikalier ska begränsas och farliga kemikalier ska fasas ut.
Regionen bör på olika sätt understödja arbetet med att bättre rena våra utsläpp, värna vattendrag och våtmarker och att synliggöra miljöproblemen i inte minst vårt Västerhav.
Transportsektorns omställning till fossiloberoende har en stor utvecklingspotential där vi hoppas mycket på biogas ihop med andra miljövänliga drivmedel. Biogas går att utvinna ur såväl skogsråvara som gödsel och matavfall. Det är viktigt att regionen ger fortsatt stöd till utvecklingen av biogas och är en pådrivande aktör som givare och beställare!
Regionen kan ta fler initiativ till att transportslagen samarbetar, främst för att få gods på järnväg och inom sjöfarten på Göta Älv och Vänern! Naturligtvis är en förstärkt kollektivtrafik viktigt för miljön!
Vänsterpartiet vill säkerställa regionens arbete för fossiloberoende och att fortsättning på satsningen av biogas och andra miljövänliga drivmedel sker!
Avslutningsvis ställer vi oss naturligtvis bakom att miljö och hälsa stark hör samman och målet är att både medborgarna och vår miljö ska vara och bli friska!

Fråga i regionfullmäktige om kollektivtrafikresor för asylboende

Enkel fråga till ordföranden i Västtrafiks styrelse Lars Holmin (M)

Kollektivtrafikresor för asylboende

Många som bor på asylboenden på olika håll i Västra Götaland skulle ha stor nytta och glädje av att kunna åka kollektivt till jobb/praktik, utbildning, vård eller fritidsaktiviteter.
Ibland finns ingen busslinje tillräckligt nära ett boende, ibland blir det resor av för att de boende inte har råd att köpa biljett. Både Migrationsverket och kommunerna är involverade, tillsammans med våra kollektivtrafik.
För att lösa frågan har kollektivtrafiknämnden fått 2 Mkr 2016 och 2 Mkr 2017, av det extra statsbidrag som fördelats av regionstyrelsen. Västtrafik har, som utförare, fått uppdrag att lösa frågan.
Det finns många asylboenden och de har funnits en tid nu. Det här är en fråga som lämpar sig illa för långbänk.

Så därav min fråga till Lars Holmin (M) ordförande i Västtrafiks styrelse:

– Kommer det snart ett konkret förslag om att förbättra de asylboenden möjligheter att resa kollektivt?

 

Egon Frid (V)

Beställar- utförarmodellen kritiseras på Regionfullmäktige av revisorerna, jag och V delar kritiken

Inledningsvis vill jag framföra respekt till revisorerna och respekt för revisorernas kritik av beställar- utförarmodellen. Dessutom naturligtivs visa frågan den ödmjukhet den är värd för hur komplex frågan och problemet är!
Skälet för att revisorerna vill aktualisera hur beställar-utförarmodellen fungerar är dels bristerna i beställar- utförarmodellen och de ökade svårigheterna att tillämpa modellen, dels svårigheterna för regionfullmäktiges möjligheter att ansvarspröva nämnder och styrelser.
Regionfullmäktige är befolkningens representanter men det finns ändå skäl att påpeka att HAR regionfullmäktige svårt att med vår ansvarsprövning så är det än svårare för befolkningen för sin del att utkräva ansvar för fattade beslut på olika nivåer i beställar- utförarmodellen.
Vi måste ha i beaktande att den lokala decentraliserade modell med medborgarföreträdare är och ska vara fundament i den politiska organisationen. En sak att beakta ytterligare inför en ännu större region som verkar vara i faggorna.
Önskar att regionstyrelsen tar problemet på större ansvar än förslaget till beslut från regionstyrelsen, jag har inget annat yrkande men vill medskicka att det krävs mer av revisorernas kritik än att notera kritiken och ”gömma” frågan i nästa politikergrupp.

Egon Frid
regionfullmäktigeledamot (V)

Hyresgästföreningens stämma i Trollhättan!

Egon-Frid

Hyresgästföreningen har sin förbundsstämma i Trollhättan 17 – 19 juli. Det är på ”hemmaplan” då det är inom min region Bohus/Älvsborg-Skaraborg. För 2 år sedan lämnade jag förbundsstyrelsen efter 4 spännade år. Jag lämnade också regionstyrelsen efter 6 spännande år där. För att vara förtroendevald i förbunds- eller regionstyrelse för Hyresgästföreningen anser jag att man ska bo i hyresrätt, för att trovärdigt representera medlemmarna. Efter min flytt från Skövde till Vara så bytte jag upplåtelseform. Därför tackade jag för mig men är naturligtvis fortfarande medlem. Kul att hälsa på på årets stämma och träffa gamla vänner från Hyresgästföreningen.