Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Motion om att påverka bankernas kontanthantering

image

Vi föreslår att Västra Götalandsregionen tar ansvar för att genom regionutvecklingsnämnden bevaka och påverka utvecklingen av bankernas kontanthantering i regionen, främst på landsbygden.
Ny teknologi har gett nya sätt att hantera betalningar. Bankernas betaltjänster via nätet och möjligheterna att betala snart sagt överallt med betalkort har ersatt en stor del av samhällets kontanthantering. Det kräver i sin tur infrastruktur i form av mobiltäckning och bredband.
Vi har nyligen introducerat nya sedlar i Sverige och vi kommer även framöver att fortsätta hantera kontanter i samhället, och då måste det finnas en infrastruktur som stöder det. Alla privatpersoner kan eller vill inte hantera betaltjänster. Det kan vara de som är äldre. PRO har en namninsamling på temat ” Kontanter behövs – kontanter för ett fungerande samhälle ” och hänvisar både till behoven för föreningarna och för varje medlem. Det har också visat sig att behovet av kontanthantering ökar i små orter som tagit emot många asylsökande. Småföretag och föreningar hanterar kontanter och behöver ha möjlighet att hantera dagskassor, växla pengar osv. En förening som arrangerar lottförsäljning eller bingo behöver ha tillgång till kontanthantering, utan att det kräver stor tidsåtgång eller kostnad. Det är idag inte självklart att det finns banker i varje ort som löser det. Det kan vara långt till en bank som tar emot, och mtovilligt tar de emot mot höga avgifter. Det kan göra att pengar återgår till att hanteras via ”madrassen” i bildlig mening, med de risker som det skulle innebära. Vi börjar också få långt mellan bankomaterna på en del håll. Det är en landsbygdsfråga och det är en fråga om att vi vill ha en levande landsbygd.
Länsstyrelserna i Sverige sammanställer årligen hur kontanthanteringen fungerar i länet. I sammanställningen för 2015 säger länsstyrelsen i Västra Götaland att det finns problem med kontanthantering främst i norra Bohuslän och Dalsland, i Göteborgs södra skärgård samt i norra Västergötland och att behoven snabbt kan förändras. De ger även i rapporten exempel på både hur problem kan uppstå och lösas, hämtade från Töreboda, Håverud och Hedekas. (Länsstyrelserna; ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015” s 102-105)
Vi är medvetna om att det är staten, via länsstyrelserna, som äger frågan om att bevaka kontanthanteringen på samhällsnivå, och att det är marknaden som ska lösa frågorna i normalfallet. I Region Värmland har dock regionen genom ett fullmäktigebeslut tagit på sig ansvaret driva frågan om kontanter på fler banker. Västra Götalandsregionen är en viktig samhällsaktör och frågan om stängda eller kontantfria banker eller nedmonterade bankomater är en fråga som berör och upprör många av våra invånare. Det är en fråga om landsbygdens utveckling och faller därmed inom ramen för regionutvecklingsuppdraget i Västra Götaland.
Vi yrkar därför att
• Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att värna kontanthanteringen på landsbygden och vara en aktiv samarbetspartner till länsstyrelsen i att bevaka och påverka frågan.

Vänsterpartiet Västra Götand
Egon Frid (V) m fl

Åtgärder behövs för ökat resande!

Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020
Arbetet med revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017-2020 har skett efter ett brett remissförfarande. Det är övergripande positiva synpunkter som inkommit om programmet. Vissa justeringar har också gjorts efter de synpunkter som kommit fram. Dock anser vi att det saknas tydlighet när det gäller behovet av utbyggd infrastruktur, framkomlighet för regiontågen och närtrafiken. Vi oroas, precis som DKR GR och Västtrafik m fl, över utmaningarna som den kommande byggperioden i Göteborg står inför. Dessa utmaningar behöver lyftas fram och större vikt måste läggas vid lösningar för att förbättra framkomligheten. Det är också viktigt att lyfta vilka möjligheter som nu finns att påverka resebeteenden. Vi noterar också avsaknad av resonemang och lösningar kring framkomligheten i Västtrafiks rapport kring resandemål i trafikförsörjningen.
Vi hade velat se ett betydligt tydligare initiativ kring och markering av behovet av investeringar i banor och underhåll för tågen. Det behövs rejäla krafttag och fler insatser för ökad framkomlighet för såväl spårvagnar som bussar i Göteborgsområdet. Vi utgår från att kollektivtrafiknämnden i sitt framtida arbete och under trafikförsörjningsprogram 2017-2020 kommer att prioritera framkomlighet och aktivt arbetar för förbättringar på ovan beskrivna problemområden.

Lena Malm (S)
Andre vice ordförande
Kollektivtrafiknämnden
Egon Frid (V)
Gruppledare
Kollektivtrrafiknämnden

Svar till miljöpartisterna Ulrika Frick, Birgitta Losman och Göran Larsson i NLT 27 maj!

egon-frid_140903

Både vi och miljöpartiet vill följa den regionala trafikförsörjningsplan som i sig innebär en utveckling av kollektivtrafiken. Det är vi överens om, liksom investeringarna i de regionala järnvägarna och det är bra. Där finns tex målet om fördubbling av antalet resenärer till 2025. Vi tar resandeutvecklingen på allvar, men det gör inte den moderatledda ledningen inklusive Miljöpartiet. Det senaste året ser vi hur vi inte längre ökar antalet resenärer, och vår uppfattning är att det är de relativt höga höjningarna av biljettpriserna som förklarar att inte fler reser. Att höja med 5% årligen,  när löneutvecklingen i samhället är cirka 3% per år, gör  att biljetterna uppfattas bli  alltför dyra, även med utbyggd trafik. När dessutom kostnaderna för att äga, köra och tanka en bil haft en relativt låg prisutveckling, så måste vi göra något för att få fler att välja kollektivtrafik.  Vi vill alltså börja med att sänka priset på Regionen runt-kortet ordentligt med 365 kronor i månaden, till 1400 kronor och begränsa höjningen av övriga biljettpriser till 2,5%.
Miljöpartisterna vill också veta varifrån vi fått uppgiften om att de vill höja priserna med 5%. Det har vi hämtat ur den blågröna ledningens budgetförslag för 2017 där de i punkt 11 föreslår att ”Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att justera taxorna inom kollektivtrafiken med i genomsnitt max 5 procent för 2017.”
Vi tror egentligen att Miljöpartiet vill värna miljön och förstår sambandet mellan kollektivtrafikens resandeutveckling och vårt gemensamma miljömål om en fossiloberoende region 2030. Men de sitter i en moderatledda ledning, där de blå partierna inte lyssnar på dem.

Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden

Marie Lindén (v) ledamot i Västtrafiks styrelse

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vara kommun 2016 – 2020

Remissvar angående Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vara kommun 2016 – 2020 från Vänsterpartiet i Vara.

Inledningsvis vill vi framföra att förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet är i stort sett bra och ändamålsenligt skrivet och framtaget.

De avgörande faktorerna för ett ökat byggande av hyreslägenheter i kommunen är bra framförhållning av detaljplaner, markanvisningsavtal och exploateringsavtal. En aktiv upphandling av byggnationen hos byggherrar och en kommunal finansiering av byggnationen där kommunens bolag Vara Bostäder AB är ansvariga för byggandet.

Vill här framföra några förslag till förändringar och synpunkter angående förslag till programmet.

Kommunen ska ha ett bostadsförsörjningsprogram och det ska gälla för 4 år och revideras var fjärde år. Föreslår att programmet ska gälla för 2017 – 2020 då programmet fastställs i höst och kommer därmed ha lite bäring för 2016 som program för försörjning av bostäder.

Dialog behövs inom olika delregioner om bostadsförsörjningen. Arbetsmarknadsregionen är en del men angränsande kommuner är en annan del. Föreslår att angränsande kommuner bör finnas med att ha dialog med. Då tillkommer Herrljunga, Grästorp, Skara och Falköping utöver Essunga, Lidköping och Götene som redan finns med i vår arbetsmarknadsregion.

Förklaring av begreppet T-samhälle (Tjänstesamhället?). T-samhälle är ingen allmänt känt begrepp och behöver skrivas ut/förklaras.

Vara kommuns vision, mål och policy för planering och bostadsbyggande ger stöd för att skruva upp tempot rejält för att nå 60 nya lägenheter per år. Handlingsplanen anger i punkt 3 att det är genom samverkan med Vara Bostäder AB som kommunen kan påverka produktionen av lägenheter. Från att byggt 11 lägenheter i kommunen per år de senaste 4 åren så krävs stora satsningar på byggandet av hyresrätter. Denna stora ökning måste vi förväntas klara av genom kommunens bostadsbolag. Finansieringsfrågan föreslås lösas genom en upplåning av Vara Bostäder AB direkt hos banker och låneinstitut.

Varas struktur på bostadsbeståndet är omvänt mot vad många kommuner har då äganderätten utgör 73 %. Detta talar också för att vi måste bygga hyresrätter i stor/större omfattning i kommunen.

Vara i regionen, här är vi beroende av vad kommunerna gör i regionen och boendefrågan är regional men det finns ingen regional bostadsförsörjning eller bostadsplanering. Vi kan bara ha en bra dialog inom vår delregion men vi måste själva ta ansvar för vår planering och vårt byggande i vår kommun annars säger vi till våra invånare att bosätt er i grannkommunerna.

Behov och efterfrågan är stor när det gäller bostadsbyggande och hyreslägenheter av enskilda individer och olika grupper med särskilt stora behov av en bostad. Dessa grupper behöver hjälp med att komma in på bostadsmarknaden. Det förslag som finns om att i markanvisningsavtalen skriva in att 20 % av lägenheterna i flerbostadshus ska vara reserverade för inkluderingsboenden är mycket bra. Inkluderingsboenden som begrepp behöver inte vara svårare att förstå än att det är ett stöd för de som är exkluderade i samhället och på bostadsmarknaden idag.

Dock är andra stycket under Ungdomar beskrivande av en situation som var 2015 och gruppen ensamkommande flyktingbarns behov borde generaliseras mera ihop med övriga nyanländas behov av bostäder i Vara kommun. Behovet av särskilda boendeformer för äldre beräknas att öka i kommunen och vi bör planera för en utbyggnad av dessa platser. Seniorbostäder och trygghetsboende är andra boendeformer för äldre som kommunen behöver satsa på och bygga genom Vara Bostäder.

Hemlösa är ingen homogen grupp med det som förenar dem är att de saknar ett eget hem. Att avhjälpa hemlöshet sker bäst genom att bygga fler hyreslägenheter. Studier visar att det främsta problemet för de som är hemlösa är att de saknar en bostad, 40 % beräknas det vara. Övriga 60 % beräknas behöva någon form av stöd för att klara av ett eget boende. För de som står i närheten av bostadsmarknaden kan den kommunala hyresgarantin vara en möjlighet. För de som står långt från bostadsmarknaden så krävs sociala insatser som t ex boendestöd och inkluderingsboenden. I flera kommuner finns det bosamordnare som hjälper hyresgäst och hyresvärd vid olika typer av problem. En sådan funktion bör kunna inrättas i kommunen eller hos Vara Bostäder AB.

Kooperativ hyresrätt är ingen stor del av bostadsmarknaden och så inte heller i Vara. Känns därför som avsnittet om kooperativ hyresrätt har ett oproportionerligt stort utrymme i programmet. Bostadsrätten är vanligtvis mer förekommande som ett alternativ till villor och egna hem och programmet utvecklas med vilka planer HSB och Riksbyggen har för Vara kommun.

Däremot har stycket om Markanvisning och exploateringsavtal en oproportionerlig liten plats i programmet. Markanvisning och exploateringsavtal är kopplade till arbetet med detaljplaner. Hur aktiv kommunen är avseende dessa planer och avtal är avgörande för bostadsbyggandet och därför borde detta stycke utvecklas vidare då dessa faktorer är en viktiga för bostadsförsörjningen.

Vara kommun är unikt, tillsammans med t ex Falköping, i att ha en större andel av befolkningen utanför centralorten än i centralorten.

Bostadsförsörjningsprogrammet borde ha en del som belyser möjligheterna att bo på landsbygden, att bygga i bysamhällena och hur kommunen tillsammans med bostadsbolaget kan köpa och förvalta upp gårdar på landet och hyra ut dem till familjer och andra typer av boende som vill bo så och dessutom vara lite mer självförsörjande. Kollektivtrafiken är en brist för att bosätta sig utan för tätorterna men med klok planering och bra Närtrafik så borde ändå vara goda möjligheter för att värna landsbygden och boendet där.

Planerad bostadsbyggnation ligger på möjliga 380 lägenheter i kommunen. Problemet är att kommunen ligger efter med detaljplanearbetet för områden för lägenhetsbyggandet. Detta arbete måste påskyndas och mer planer arbetas fram. Här måste kommunen ligga i framkant då det tar tid från plan till byggande av naturliga skäl.

En fråga som bör beaktas i bostadsförsörjningsprogrammet är parkeringsfrågan. Kommunens parkeringspolicy anger krav på boendeparkering. Boendeparkering får anordnas i undantagsfall på lokalgator under förutsättning att parkeringstillstånd inhämtas från tekniska förvaltningen, kan inte detta lösas inom rimligt avstånd till bostaden ska parkeringsanläggningar, främst garage på kvartersmark anordnas. Utifrån Varas struktur och relativt goda tillgång på mark och parkeringar så bör denna fråga bedömas liberalt samt att parkeringsnormen vid byggande av lägenheter sätts så lågt som möjligt och gärna runt 0,75. I riktlinjerna för bostadsförsörjning (2016)2017-2020 så lyfts fram att vi ska bygga där det finns kommunikationer och service. Vilket är helt rätt i sig, men vi ska också bygga för att få bättre kommunikationer. Ökad byggnation ger större underlag till kollektivtrafiken och servicen. Vi ska bygga till största delen i Vara tätort/småstad men det är viktigt att vi möjliggör byggnation i hela kommunen och är positiva till det. Den decentraliserade kommunen Vara bör ha en decentraliserad syn på bostadsplanering och bostadsförsörjning.

Ps! Kartorna i programmet är informativa och bra.

Egon Frid gruppledare (V) i Vara

Grönblå satsning på kollektivtrafik blir bara en tummetott!

Miljöpartisterna i den blågröna ledningen i Västra Götalandsregionen slår sig för bröstet för sina kollektivtrafiksatsningar i SLA. De sänker visserligen priset på Regionenruntkortet nästa år, som vi föreslog redan ifjol, men de gör det med ynka 70 kronor i månaden. Vänsterpartiet föreslår en sänkning med 365 kronor i månaden; från dagens 1765 kronor till 1400 kronor. Det gör skillnad och får fler att välja kollektivtrafik. Vi föreslår också att andra biljettpriser höjs med 2,5 %, inte 5% som Miljöpartiet vill. 5% är så högt att vi tappar resenärer och fler väljer egen bil då bränslepriserna har en mycket lägre prisutveckling. Det leder i sin tur till att vi inte når våra klimatmål, vilket inte tycks bekymra Miljöpartiet. Vi vill dessutom ha tillbaka den ungdomsrabatt för 20-25 åringar som de blågröna tagit bort. Investeringar i regionala järnvägar är vi överens om.

Vi har självklart finansierat kollektivtrafiksatsningarna i vårt budgetförslag för 2017. Vi föreslår höjd skatt med 10 öre, för solidarisk fördelning av ökade behov inom kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården.

Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden

Marie Lindén (v) ledamot i Västtrafiks styrelse

Det är Vänsterpartiet som är det rödgröna ”miljöpartiet”!

Miljöpartiet har i dagarna kongress i Karlstad. De hoppas nog kunna förmedla framgångar i miljöfrågor. Av flera skäl tror vi inte att de lyckas. Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen har allierat sig med de borgerliga partierna under moderaternas ledning, och styr idag regionen.  De gör försök att få gehör för sina gröna frågor, men misslyckas ständigt. I den blågröna ledningens förslag till budget för 2017 får de visserligen sänka priset på Regionenruntkortet, det månadskort som används av många av dem som pendlar långt inom regionen. Men då får de till en sänkning som knappt märks. Kortpriset sänks bara med 70 kronor i månaden nästa år. Istället satsar de blågröna på förenklade biljettsystem inom ramen för 25 miljoner kronor. Den blågröna ledningen väljer att prioritera ned målet om att få fler resenärer till Västtrafik i sitt budgetförslag.
Miljöpartiet har kopierat vårt förslag om sänkt pris på Regionenruntkort sedan ifjol, men når ingenstans. Vi i Vänsterpartiet vill sänka priset så att det verkligen märks, från dagens 1765 kronor till 1400 kronor i månaden och sedan frysa priset där. Det skulle göra att fler väljer att ställa bilen, och det skulle göra att fler har råd att resa överhuvudtaget.
Vi har under flera år haft biljettprishöjningar på 5% om året för resor med Västtrafik. Det är mer än vad de flesta människors inkomster har höjts. Då uppfattas biljettpriserna som alltför höga.  Det har också blivit relativt billigare att välja bilen, särskilt som vi under några år haft låga bränslepriser. Det gör att vi inte längre får fler resenärer hos Västtrafik. Det i sin tur leder till att vi riskerar att inte klara klimatmålet om att vara en fossiloberoende region 2030. Det räcker inte att skriva ner fina kilmatmålsättningar. Vi behöver också ha en praktisk politik som leder år rätt håll. Därför har vi i vårt budgetförslag för 2017 föreslagit att biljettprishöjningen, på andra biljetter än Regionenruntkortet, stannar på 2,5 %, för att åtminstone inte bli högre än inkomsthöjningarna.
Den blågröna ledningen och vi har varit överens om att införa rabatt på biljettpriserna för studenter och för de som får sin försörjning från försäkringskassan. Men de blågröna valde att finansiera det genom att ta bort ungdomsrabatten för dem mellan 20 och 25 år. Det drabbar många unga som är arbetslösa eller har tillfälliga och lågavlönade jobb. Självklart har vi finansierat rabatt till alla 20-25åringar i vårt budgetförslag för 2017. Ett ställningstagande för att minska klyftorna i samhället.
Det är Vänsterpartiet som är ”miljöpartiet” i Västra Götalandsregionen. Vi kombinerar gröna miljöperspektiv med röda rättvise- och fördelningspolitik. För en utvecklad kollektivtrafik som alla ska ha råd att resa med.

Välfärden måste stärkas genom mer resurser och mer personal!

Förslag och synpunkter från Vänsterpartiet i Vara angående det pågående budgetarbetet i Vara kommun:

Vi vill att det säkerställs att nuvarande resursfördelningsmodell inte slår negativt ekonomiskt och verksamhetsmässigt inom Socialnämndens verksamheter.

Vi vill att det säkerställs att Socialnämnden får de resurser som nämnden går back/riskerar gå back utifrån de ökade kostnaderna nämnden har för IFO:s verksamhet och som nämndens ordförande säger tas från äldreomsorgen.

Vi vill att det säkerställs att Socialnämnden kan göra satsningar för bättre arbetsmiljö för hemtjänstens personal och därmed bättre hemtjänstinsatser för vårdtagarna.

Vi vill att det säkerställs att Bildningsnämnden kan fortsätta att driva sin skolverksamhet på nuvarande nivå i hela kommunen.

Vi vill att det säkerställs att Vara kommun och majoriteten i kommunen använder kommunens del av ”välfärdsmiljonerna” till fler anställda inom välfärdsverksamheterna och därmed utökad vård för behövande invånare.

Vi vill att det säkerställs att där Konserthusets och Lagmansgymnasiets intressen står mot varandra ska Lagmansgymnasiets intressen prioriteras.

Vi vill att de sociala verksamheterna för människor med olika former av funktionshinder utökas rejält genom en generösare biståndsbedömning och fler öppenvårdsinsatser.

(Som exempel erbjuds idag vissa grupper endast aktiviteter en gång per månad.)

Vi vill att kommunen ökar takten i planeringen avseende detaljplaner, markanvisningsavtal och exploateringsavtal i syfte att påskynda byggandet av hyresrätter i Vara kommun.

Vi vill att kommunen bereder ett ärende som syftar till att utreda Vara kommuns möjligheter att etablera ett tankställe för biogas i Vara.

Vi vill att Vara kommun fortsätter arbetet med att uppfylla det grundläggande utbudet av kollektivtrafik inom Vara kommun.

(Enligt Landsbygdsprogrammet i VGR så finns det 8 orter i VGR som inte uppfyller ett grundläggande utbud av kollektivtrafik, varav Kvänum och Ullervad i Skaraborg.)

Grundläggande utbud av kollektivtrafik för Kvänums del, enligt Landsbygdsutredningen, bör vara:

Syfte med resorna

Arbets- och studiependling kan utföras i flera tidslägen. Goda anslutningar till det prioriterade nätet.

Grundläggande utbud

Ett minsta grundläggande utbud om tio dubbelturer per vardag och tre dubbelturer per helg.

Trafikslag 

Linjelagd trafik enligt fast tidtabell. Anropsstyrda turer kan tillämpas vid lågt resande.

(På vardagar kan dessa resor samordnas med skolskjutsar.)

Egon Frid (V)

20 år som socionom 10 januari 2016!

Egon Frid bild 2Idag är det 20 år sedan som jag började jobba som socionom efter min examen i januari 1996. 20 år, en lång tid! Jag har fått vara med om mycket i socionomyrket under denna tid, som socialsekreterare och mellanchef inom socialtjänsten. Det jag minns mest och kommer ihåg starkast är alla vård- och behandlingsärenden på socialtjänsten där människor med olika former av drogberoende och missbruk sökte hjälp och motiverades till vård som gav dem friheten från drogerna och möjligheten att leva ett liv fritt från missbruk. Tack till alla er som jag fick känna och arbeta med, där flera än idag skickar små hälsningar som tack för min arbetsinsats.
Idag är det ett annat socionomyrke som gäller, som konsumentsekreterare med konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Även där ett jobb som socionom där jag kan vara med och göra skillnad och stötta människor som drabbas av oseriösa telefonförsäljare/företag med mera! Ha det fortsatt gått, se nyktert på tillvaron och Konsumtionsfrid på Er!

Tack för denna tiden i riksdagen!

Kära vänner och kamrater!

Tack för denna tiden i riksdagen!

Efter Vänsterpartiets tillbakagång i valet i september, från 5,8 till 5.6 %, med tre färre mandat, är jag tyvärr inte längre ledamot av Sveriges riksdag för Skaraborg och för Vänsterpartiet i Skaraborg.

Det har varit en tung månad för mig sedan valet men nu och faktiskt tack vare bra lokala vänstermöten så har jag återvänt och landat i Skaraborg igen. Hoppas vi ses i kampen för framtida segrar och större inflytande för det som vi vet är den bästa politiken. Det var inget större fel på vår politik i valet i år heller men det handlar om hur den paketeras, framförs och hur förutsättningarna är för ett gott mottagande, tillika med att väljarna röstar på oss. Vi lever i en tid av extrema högervindar och med en regering som gjort all politik till plånboksfrågor och med sin orättfärdiga politik skapat klyftor i samhället, mycket värre än tidigare klyftor, som SD har kunnat göra till en valframgång för sig och sin främlingsfientliga politik. Det rödgröna samarbetet kan säkert analyseras ur många vinklar också och ni har sett och läst att samarbetet är på väg att ta en paus, det senaste (sista) blev en gemensam rödgrön budgetmotion för 2011.

En framtidskommission har beslutats om av Vänsterpartiets partistyrelse och som leds av Ida Gabrielsson, Ung Vänsters ordförande. Den ska vara med och diskutera framtiden och analysera valet med mera. En hemsida har tagit fram för detta och den hittar ni på:

http://framtiden.vansterpartiet.se/

Vi i Vänsterpartiet ökade något i antal röster i Skaraborg i riksdagsvalet, i våra kommuner i Skaraborg gick vi +-0 när det gäller kommunala mandat och vi behöll vårt mandat i regionen. Tyvärr tappade vi mandatet i Skaraborg vilket var ett utjämningsmandat och även våra mandat i Södermanland och Jönköping (Alice Åström) försvann. Skaraborgsmandatet var det 22 mandatet av 22 i valet 2006. (På grund av att det blev åtta partier i riksdagen nu så hade vi behövt få 6.6 % i riksdagsvalet för att fått behålla 22 mandat.) Tyvärr tappade V i regionen som helhet vilket ledde till ett mindre mandat i regionfullmäktige, från 10 till 9.

På Skaraborgsbänken är det nu 10 skaraborgare, 4 S, 3 M, 1 C, 1 FP och 1 KD. (SD tog ingen riksdagsplats i Skaraborg men skövdebon Josef Fransson sitter för SD i riksdagen för Malmö kommun.) Som ni kanske vet så höll MP på att få en riksdagsplats för Skaraborg men Helene blev av med ”sin” plats till Västmanland under slutsammanräkningen.

Nu är det som det är. väljarna har valt, resultatet är klart och det är bara att komma igen eller rättare sagt, bara att fortsätta kämpa och jobba på. Det är bara ännu mera uppenbart att vi måste även arbeta aktivt för att bemöta SD och deras rasistiska och främlingsfientliga åsikter och politik.

Det är med stor tacksamhet kan jag se tillbaka på fyra fantastiska år i riksdagen och för förtroendet att få företräda er och våra väljare i Skaraborg och runt om i landet, och inte minst det parti, Vänsterpartiet, jag lagt ned min själ och mitt hjärta för till stöd för solidaritet och rättvisa, socialism och feminism, våra mest grundläggande värden.

Nu ber jag att – för fortsatta uppskattade kontakter – få hänvisa till egon.frid@telia.com och på 070-6365841. Ska fortsätta att skriva en del också på min blogg http://egonfrid.v-blog.se och på http://skaraborg.vansterpartiet.se

Kontakten med Er välkomnar jag verkligen! Allt gott till Er och vi ses i kampen mot rasism och främlingsfientlighet, i kampen för solidaritet och rättvisa och i kampen för jämlikhet och jämställdhet!

Med vänlig hälsning

Egon Frid, (V) Skaraborg

egon.frid@telia.com

070 636 58 41

http://www.vansterpartiet.se/

Valåret 2010 – gott rött år till Er alla!

Vill önska en God Jul och gott Rött år till alla
Hoppas att regeringen i valet 2010 kommer att falla
Vila upp er och ha ett riktigt Gott Nytt År
Arbete för solidaritet och rättvisa vi kommer att få
Låt julens fredsbudskap också klimatet gälla
Och att fler nu till vänstern vill sig sälla!

Vi lever i en orolig tid på många sätt och vis. Det är med stor oro som vi kan ta del av de fruktansvärda beslut som alliansregeringen genomdriver, nu senast igen inom sjukförsäkringen. Tänk att behöva riskera fyra år till med denna högerregering. Risken finns även att riksdagen om ett år kan innebära en riksdag som kan ha inslag av rasistiska och odemokratiska värderingar. Bara dessa tankar bör ge oss energi och kraft att mobilisera oss för det kommande valåret.

Det är med stor oro vi kan följa klimatmötet i Köpenhamn. Utifrån de stora förväntningarna på konkreta resultat och reella förändringar, för att minska koldioxidutsläppen, som är svåruppnåeliga, trots att det borde finnas politiskt utrymmer för detta, så ser resultatet ut att bli magert med fortsatt stor oro för klimatet och global orättvisa. Vi känner nog också samma oro att de stora förväntningarna på att minska den globala uppvärmningen, för att hindra glaciärer och polarnas isar att smälta, som viktiga exempel, kommer att finnas kvar även efter COP15. Det är också med stor oro vi ser den hårda konfrontativa hållningen från polisens sida mot demonstranterna, samt att när så många vill demonstrera för klimatförändringar och global rättvisa så sker det ändå med inslag av våld som förminskar det goda syftet.

En oro kan vi även känna politiskt då vi från Vänsterpartiets sida med stora förhoppningar gick in i det rödgröna samarbetet inför riksdagsvalet 2010, men i nuläget står stadigt men för lågt i opinionen. Vänstervinden måste återfå ny styrka. Det är denna styrka vi måste orka samla ihop inför valet 2010. Alla som sympatiserade med vänstern tidigare och var för ett närmare samarbete och att vi var en kraft att räkna med i realpolitiken måste få känna och se att nu är vi närmare att påverka politiken än någonsin. Detta måste vi få ut i valrörelsen 2010. Vänstern påverkar reellt den eventuellt kommande regeringspolitiken inom många områden. Vänstern gör skillnad och med större stöd kan vi göra ännu större skillnad. Vänstern är viktigt och i många avseenden nödvändig för en ökad jämlikhet, en ökad rättvisa, ett solidariskt samhälle. Den generella välfärden, en aktiv social bostadspolitik, en stark A-kassa, en värdig socialförsäkring, bara några exempel där vi är med och påverkar för en radikal och vänsterinriktad politik.

Oron vi känner hoppas jag kan vändas till en motivation till fortsatt kamp för allas lika värde, solidaritet och rättvisa, en god generell välfärd utan vinstintresse i vården, en social bostadspolitik, en energi- och klimatpolitik som ger ett hållbart samhälle, lokalt som globalt, en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och där folk inte profiterar på varandra och tror att en ohämmad konsumtion är lösningen på allt.

Det är jobbigt men oerhört spännande och många gånger inspirerande att få vara er representant i riksdagen. Jag vill tack för ert stöd och att ni hör av er och ger mig stöd i mitt uppdrag. Jag vill också tacka för ert förtroende att låta mig företräda er i valrörelsen till riksdagsvalet 2010. Det ska bli en stor utmaning och verkligen inspirerande att få göra en valrörelse som riksdagsledamot och de fördelar som detta innebär i form av tid och möjligheter att var på gator och torg och på möten med väljare och er i partiföreningarna. Vi är på alla nivåer i Vänsterpartiet värda en framgång i kommande val och att vår politik når ut till väljarna då folkflertalet gynnas på alla sätt av vänsterpartiets rödgröna politik!

En fridfull jul och ett rött 2010 till er alla.
Egon Frid