Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Jag är Vänsterpartist och nykterist! Har varit kommunpolitiker i Skövde för Vänsterpartiet sedan 1983. Mellan 1999 och 2006 var jag hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Från 2006 till 2010 var jag riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Skaraborg. Från 2014 till 2018 var jag ledamot i regionfullmäktige och ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Nu är jag kommunpolitiker i Vara sedan valet 2014. Civilt så är jag socionom, född 1957, har två vuxna barn och fyra barnbarn, är gift med Christina Hagberg och bor i Vara. Har jobbat tio år som socionom och enhetschef inom socialtjänsten. Innan jobbade jag inom Konsum. Mina intressen är föreningsliv, friluftsliv och MC. Jag är bland annat aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO på Park Bio i Vara. Jag skriver på bloggen/hemsidan som vänsterpartist och privatperson. Åsikterna är mina egna och inte nödvändigtvis partiets.

Kollektivtrafiken måste prioriteras ekonomiskt!

Detaljbudget för kollektivtrafiknämnden för 2021, protokollsanteckning 20201105.
Detaljbudgeten för Kollektivtrafiknämnden ligger bland annat till grund för den trafikplan som Västtrafik beslutat om för 2021. Vi i Vänsterpartiet menar att kollektivtrafiken måste vara prioriterad för att regionen ska kunna fortsätta att bygga ut det kollektiva resandet. Särskilt prioriterad bör landsbygdstrafiken vara utifrån att möjliggöra en väl utbyggd kollektivtrafik i hela Västra Götalandsregionen. Därför har Vänsterpartiet i vårt förslag till budget för 2021 föreslagit 150 miljoner mer än den blågröna ledningen till landsbygdstrafik och en bättre utbyggd kollektivtrafik i på landsbygden.
Förslaget till Trafikplan/Uppdrag till Västtrafik för 2021 leder till minskad trafik och minskade resurser totalt till kollektivtrafiken. Vad vi också hör från många kommuner i Västra Götalandsregionen är att det görs besparingar och neddragningar inom trafiken som innebär färre avgångar med tåg och busslinjer som läggs ner. Kommunerna är både missnöjda med neddragningar av turer och linjer vilket försämrar möjligheterna för en bra kollektivtrafik för våra kollektivtrafikresenärer.
Angående pandemins konsekvenser och den ekonomiska situationen för Västtrafik AB vill vi framhålla att lösningen inte får vara neddragning på trafikutbudet. Med tanke på pandemin och det minskade resandet under 2020, där bilismen igen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, så är det ännu viktigare att satsa på mer utbud och mer trafik. Vi måste gentemot regionledningen stå upp för att Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden får kraftigt ökade resurser för att ta igen förlorad trafik och samtidigt satsa vidare för en utbyggd kollektivtrafik med biljettpriser som resenärerna tycker är rimliga. Vi kan inte spara oss ur krisen och de uteblivna biljettintäkterna under 2020. Regionen måste ställa krav på att regeringen täcker de uteblivna biljettintäkterna genom extra statsbidrag till kollektivtrafiken i Sverige.
Kollektivtrafiken har två viktiga syften, att göra det tillgängligt för invånarna i hela regionen att bo och leva och kunna transportera sig kollektivt samt att hjälpa regionen och Sverige att uppnå målen i Klimat 2030. Vi i Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som det viktigaste verktyget som Västra Götalandsregion har för att nå målen i Klimat 2030 och att få fler att välja kollektivtrafik istället för att resa med egen bil. Vi i Vänsterpartiet anser därför att utöver Kollektivtrafiknämndens budget och ramen för Västtrafik för 2021 så behöver Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik kompenserar genom full kompensation från regionstyrelsen för att vi ska uppnå målen och klara utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.

Egon Frid (v)     
Gertrud Ingelman (v)          
Rolf Sörvik (v)

 

Behov av utökade och extra statsbidrag till kollektivtrafiken!

Kollektivtrafiknämndens detaljbudget för 2021, tilläggsyrkande
Angående behovet av utökade extra statsbidrag till kollektivtrafiken.
Vi i Vänsterpartiet ser att Västra Götalandsregionen drabbas hårt av förslaget till Trafikplan för Västtrafik för 2021. Det kommer att leda till minskade resurser totalt till kollektivtrafiken med besparingar och neddragningar som följd. Vi konstaterar att regionen inte kommer att kunna klara mål för miljö- och klimat när kollektivtrafiken försämras eftersom fossila utsläpp från biltrafiken spelar en avgörande roll. Försämrad kollektivtrafik kommer också att öka trängseln för resenärerna. Bilköer och trängsel på vägarna kan också öka om kollektivtrafiken vilket skapar problem för näringsliv och nyttotrafik, eftersom försämrad kollektivtrafik kan få fler att välja privatbil. Med tanke på pandemin och det minskade resandet under 2020, där bilismen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, så är det ännu viktigare att satsa på ökat utbud och mer trafik.
Vi föreslår därför att kollektivtrafiknämnden hemställer till regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen för att kunna täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar. Detta för att Västtrafik ska kunna revidera sin trafikplan så att den bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål för Västra Götaland.
Förslag till beslut:
-Kollektivtrafiknämnden hemställer till regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen uppvaktar regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar.
-Om inte statsbidragen täcker de uteblivna biljettintäkterna är det angeläget att regionstyrelsen tar ett ekonomiskt ansvar för att kollektivtrafiknämndens ska kunna uppfylla miljö- och klimatmålen.

Egon Frid (v)
Gertrud Ingelman (v)
Rolf Sörvik (v)

 

 

Protokollsanteckning angående Uppdrag för Västtrafik 2021

 

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafiknämnden
2020-09-25

Protokollsanteckning​​​Dnr KTN 2020-00124

Uppdrag för Västtrafik AB 2021

Uppdraget för Västtrafik ligger till grund för den trafikplan som Västtrafik beslutat om för 2021. Vi i Vänsterpartiet menar att kollektivtrafiken måste vara prioriterad för att regionen ska kunna fortsätta att bygga ut det kollektiva resandet.
Förslaget till Trafikplan/Uppdrag till Västtrafik för 2021 leder till minskad trafik och minskade resurser totalt till kollektivtrafiken. Vad vi också hör från många kommuner i Västra Götalandsregionen är att det görs besparingar och neddragningar inom trafiken som innebär färre avgångar med tåg, och busslinjer som läggs ner. Kommunerna är både missnöjda med neddragningar av turer och linjer och även att det varit brister i dialogen kring Trafikplanen/Uppdrag till Västtrafik för 2021.
Uppdraget och den ekonomiska ramen uppfattar vi som att det inte finns några andra planer, från den blågröna ledningen, än att dra ner på trafikutbudet. Med tanke på pandemin och det minskade resandet under 2020, där bilismen igen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, så är det ännu viktigare att satsa på mer utbud och mer trafik. Vi måste gentemot regionledningen stå upp för att kollektivtrafiken och Kollektivtrafiknämnden får kraftigt ökade resurser för att ta igen förlorad trafik och samtidigt satsa vidare för en utbyggd kollektivtrafik med taxor som resenärerna tycker är rimliga. Vi kan inte spara oss ur krisen och de uteblivna biljettintäkterna under 2020. Regionen måste ställa krav på att regeringentäcker de uteblivna biljettintäkterna genom de extra statsbidragen till kollektivtrafiken i Sverige.
Kollektivtrafiken har två viktiga syften, att göra det tillgängligt för invånarna i hela regionen att bo och leva och kunna transportera sig kollektivt samt att hjälpa regionen och Sverige att uppnå målen i Klimat 2030. Miljönämnden har till regionstyrelsen föreslagit en regional koldioxidbudget och det viktigaste verktyget som Västra Götalandsregion har för att nå målen i Klimat 2030 är att få fler att välja kollektivtrafik istället för att resa med egen bil. Vi i Vänsterpartiet konstaterar att Västtrafik inte kommer att kunna klara målet för koldioxidbudgeten med det uppdrag de får av kollektivtrafiknämnden idag. Därför väljer Vänsterpartiet att inte delta i beslutet angående Uppdrag till Västtrafik för 2021.

Egon Frid (V)

Gertrud Ingelman (V)

Rolf Sörvik (V)

 

 

 

Sälj inte ut allmännyttan i Kvänum

2020-05-23
Vara kommuns politiker har en överenskommelse om att hålla igång den demokratiska processen inom kommunpolitiken, trots corona-pandemin, men med reducerade antal ledamöter på mötena. I denna överenskommelse ingår också att inte genomdriva några kontroversiella politiska frågor och att använda den minskade representativa demokratin mot de som har fått en minskad representation!
Vad sker då i Vara? Jo, Vara Bostäder AB förhandlar genom deras ledning med affärssekretess igenom en affär som innebär att Vara Bostäder AB ska sälja hela sitt allmännyttiga bostadsbestånd i Kvänum på 93 lägenheter. Utöver affärssekretessen är det också munkavle på styrelsen för Vara Bostäder AB tills moderbolaget Vara koncern informeras. Då informeras partigrupperna, förutom V och undertecknad som får läsa det på vara.se och i NLT. Försäljningen av lägenheterna har enligt avtalet skett med tillträde 1 juli av köparen. När försäljningen blir offentligt har fortfarande denna utförsäljning av allmännyttan i Kvänum inte börjats behandlas inom de beslutande församlingarna i Vara kommun som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige! När jag frågar hur man tänker lösa detta så kommer det fram att försäljningen är under förutsättning att affären godkänns av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, om frågan behöver komma dit!
I en tid när det ska vara försiktigt med politiska mötet, många förtroendevalda kan inte vara med på grund av åldersgränsen på 70 år så ska kommunledningen driva igen denna, för oss i Vänsterpartiet, kontroversiella försäljning och utförsäljning av 93 lägenheter i Kvänum! Det är orimligt hanterat och Vänsterpartiet motsätter oss denna affär som gör att Vara Bostäder AB lämnar Kvänum, där bostadsbolaget har gjort och gör en viktig insats för att finnas som en viktig aktör och del av Vara kommun som är verksam och stödjande för Kvänum.
Hanteringen av affären är att beteckna som skendemokrati när en redan klar affär ska tryckas igen det kommunala beslutsfattandet. När kommunala tillgångar föreslås avyttras bör det ske med öppenhet för alla, för bästa möjliga insyn för alla parter och naturligtvis med en politisk beredning som är demokratisk.
Efter att ha hört VD:n för Vara Bostäder AB på en kommunstyrelsens dialogdagar, vill jag som representant för Vänsterpartiet, fråga företrädare för den moderatstyrda ledningen i Vara kommun vem som styr och vad som är ledningens ambitioner med Vara Bostäder AB och vad som är VD:s egna åsikter. VD:n för Vara Bostäder AB menar att bolaget inte ska bygga fler lägenheter efter de 68 lägenheter som uppförs nu i Brinkeskogen i Vara. Dessa 68 lägenheter har det levts länge på som det stora bostadsbyggandet och utvecklingsprojektet för Vara kommun. Det byggs mer i Vara nu då det finns ett eftersatt behov av nya lägenheter och när dessa är klara motsvarar det den brist som funnits. Det är märkligt att Vara Bostäder AB inte ska bygga mer utan bara vara ett förvaltande bostadsbolag, som VD:n uttryckte på dialogdagen i december. Nu verkar det som om bolaget inte vill vara förvaltande heller åtminstone inte i Kvänum där bolaget vill sälja sina lägenheter. Vi från Vänsterpartiet måste få ställa frågan vem som styr är det före detta moderata kommunalrådet, tillika VD för bostadsbolaget som genomdriver sin moderat politik och säljer ut allmännyttan i Vara eller är det sittande moderata kommunalråd uttrycker att Vara Bostäder AB ska fortsätta att utveckla Vara kommun? I så fall borde Vara kommuns ägande av lägenheterna i Kvänum vara ett exempel på hur Vara Bostäder AB utvecklar bygden och kommunen!

Egon Frid (V)
gruppledare Vara

Räddningsnämnden i Västra Skaraborg måste värnas!

Jag har varit med om mycket under mina år inom politiken men inget som hur anmärkningsvärt räddningsnämnden och Räddningstjänsten leds politiskt idag. Det är många stora och mindre bränder som måste släckas och när bränderna är släckta måste en ansvarsfull ledning och styrning till. Samtidigt måste vi värna nuvarande verksamhet inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg!
Detta inlägg handlar inte om att kasta in mer pinnar i brasan angående hur räddningschefen har skött ledningen av räddningstjänsten även om det har betydelse också. Detta inlägg handlar om när 4 kommuner har en gemensam nämnd, att Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner har en gemensam räddningsnämnd. Räddningsnämnden ingår i Lidköpings kommuns nämndsorganisation och avtal med Vara, Grästorp och Essunga kommuner. Detta avtal bör naturligtvis de 4 kommuner stå bakom och ta ansvar för genom en gemensam finansiering som är procentuell utifrån antal kommuninvånare. Ett avtal som också tar ansvar för räddningstjänsten i våra 4 kommuner med brandstationer, material och personal. Kommunledningarna måste komma överens och ge räddningsnämnden och räddningstjänsten förutsättningar för att leda verksamheten. Idag har räddningsnämnden hängslen och livremmar i form av mullrande kommunalråd i en del av kommunerna och som hetsar på ledamöterna i räddningsnämnden om hur man ska agera och besluta. Detta är otidsenligt och måste få en förändring så arbetet mellan kommunerna, mellan kommunerna och räddningsnämnden och mellan kommunerna och Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
Vi har en verksamhet som består av räddningstjänster i Lidköping, Vara, Grästorp, Essunga, Kvänum och Järpås. Dessa stationer med sin personal måste värnas. Det finns uppgifter om att Räddningstjänsten i vårt område är effektiv och rationell. Ingen vill bli utan utryckning av brandkåren när det brinner, ingen vill vara utan räddningstjänsten när det är olyckor. Vill några kommuner ifrågasätta Järpås brandstation så är det snart någon annan som ifrågasätter Kvänums brandstation. Ska det sparas på deltidsbrandmän så kan det bli heltidsbrandmän i Vara och då hotas Essungas och Kvänums brandstationer. Låt oss värna och slå vakt om nuvarande organisation och verksamhet inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg och skapa förutsättningar för att skapa ett tillitsbaserat arbetssätt framåt.
Nu finns det sparförslag på 1.2 miljoner för 2020 som återremitterades på räddningsnämnden 2 april och det finns en underfinansierad budget som antogs på samma räddningsnämnd. Beslutet blev:
1. Godkänna underlag till beredning av strategisk plan och budget 2021-2023
2. Föreslå kommunfullmäktige i Lidköping att fastställa investeringsbudgeten för 2021-2023.
Samtidigt föreslås följande åtgärder som stöd för bifall till förslaget:
– Göra en översyn av hela inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg på alla nivåer.
– Att en bedömning görs för att se hur räddningstjänsten påverkas organisatoriskt och ekonomiskt på grund av coronaviruset.
– Få till ett arbetssätt i Räddningsnämnden med en beredning av ärenden och förslag till beslut genom presidiet, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande tillsammans med räddningschefen. Dessutom se hur en bättre administration kan organiseras kring ledningen av nämnden.
– I möjligaste mån försvara och bevara beredskap, räddningstjänster och brandstationer, alltså den operativa verksamheten.
– Arbeta för ett tillitsfullt arbetssätt mellan räddningschef, räddningsledning, heltider och deltider samt med berörda kommuner.
– Att använda tiden för bytet av räddningschef till att genomlysa organisation och ekonomi i syfte att uppnå budget i balans.

Egon Frid (V)
Vara
tjänstgörande ledamot på räddningsnämnden 2 april 2020

 

 

En god kollektivtrafik i hela regionen kräver ökade resurser!

Protokollsanteckning till beslutsärende 4, remissupplagan av Hållbara resor – Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021 – 2025

Övergripande mål bör vara en fortsätt satsning på ökad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet till kollektivtrafik i hela regionen. Målen ska också vara en attraktiv kollektivtrafik, att alla resenärsgrupper beaktas samt minskad miljöpåverkan. Satsningar och åtgärder behövs därför, för att utveckla kollektivtrafiken, för att bidra till klimatmålen och för ökad kundnöjdhet.

Viktigt att följa hur de nya zonerna kommer att påverka och utveckla resandet både på buss och regiontåg. Ett exempel är Älvsborgsbanan. Vänsterpartiet har uppfattningen att trafiken på Älvsborgsbanan är extra viktigt nu att utveckla med bättre turtäthet mellan Uddevalla och Borås/Varberg. Samt att linjen är sammanhållen utan väntetider i Herrljunga. Herrljunga kommer att behöva prioriteras som en knytpunkt för järnvägen igen. Det finns förslag som är i den riktningen och dessa förbättringar behöver införas så fort det bara går.

Vidare så är det dags för nästa steg i Närtrafiken, Närtrafik 2.0. Möjlighet behöver ges för att resa i hela regionen på utökade tider dagtid, på kvällar och helger.
Minsta nivå enligt Landsbygdsutredningen är inte tillräcklig för boende på landsbygden i många av regionens kommuner. Mer information om Närtrafik och anropsstyrd trafik till invånarna i de områden som har låg tillgång till kollektivtrafik behövs.

Servicen för resenärerna och arbetsmiljön för ombordpersonal, konduktörer och förare, behöver prioriteras i dagens prispressande upphandlingssystem. Detta är en viktig fråga och en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken. Det behöver vara mer personal på våra fordon som underlättar för resenärer att göra rätt på resan och som ökar tryggheten för resenärer och personal inom kollektivtrafiken.

En annan viktig del i hur kollektivtrafiken kan utvecklas är de olika korten för seniorer, unga och skolelever. Här bör samarbetet utvecklas för ett delat ansvar mellan regionen, Västtrafik, och kommunerna. Till exempel är det viktigt att alla elever som reser kollektivt har skolkort. Vänsterpartiet ser gärna också att regionen tillsammans med kommunerna hittar lösningar på sommarlovskort, seniorkort och fritidskorten. Det senare är särskilt viktig för att unga resenärer har giltigt färdbevis när de reser.

Dessa synpunkter önskar Vänsterpartiet få beaktade i Hållbara resor – Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021 – 2025 som ett led i ökad kollektivtrafik, mer resurser till kollektivtrafik och utökad kollektivtrafik i kommande uppdrag till Västtrafik.

Egon Frid (V)

Ledamot Kollektivtrafiknämnden

Reservation budget 2020 och plan 2021 – 2023 för Vara kommun.

Vänsterpartiet

Reservation angående budget 2020 och plan 2021 – 2013, Kommunfullmäktige i Vara 20191125.

Vara kommuns behöver öka resurserna till sociala- och psykosociala verksamheterna!
Vänsterpartiet vill att Vara kommun stärker de sociala ambitionerna och stärker verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena. Detta i syfte att ha en generösare biståndsbedömning till de med behov av sociala insatser och en generellt generösare förebyggande verksamheter i kommunen. Vänsterpartiet vill att Vara kommun genom detta förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnads-verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vänsterpartiet vill att vården och omsorgen stärks genom generösare insatser och mer förebyggande arbete. Att kommunen gör besparingar och försämrar dessa verksamheter på grund av ökande kostnader och ansvar för LSS slår mot grupper och individer i vår kommun som är i behov av socialpsykiatrins insatser. Vänsterpartiet vill att människor ska känna sig trygga med att stödet finns tillgängligt där man bor och när man behöver det. Vi vill också att den enskildes inflytande över innehållet i insatserna och vårdens planering stärks. 
Vara kommuns skolor behöver mer resurser!
För att bedriva en bra högstadieverksamhet i bra lokaler behöver Bildningsnämnden ökade resurser. Detta bland annat utifrån Vara kommuns samlade skolorganisation och det resursbehov som skolorna i Vara kommun behöver utifrån den decentraliserade skolorganisationen. En decentraliserad skolorganisation som alla partier i Vara kommun har ställt sig bakom. Detta driftsunderskott, resurser som saknas idag, beräknas ligga på minst 10 miljoner kronor och är den främsta orsaken till att Vara kommun redan låg lärartäthet totalt sett i kommunen och att personal har fått sluta.
Vänsterpartiet värnar allmänkulturen, kulturskolan, biblioteken, baden och skolan och anvisar mer medel för att vi slår vakt om allmänkulturen! Vänsterpartiet har även tidigare lagt förslag i kommunfullmäktige om utökad ram till Bildningsnämnden.
Kommunstyrelsens ansvar för Vara kommuns utveckling är stor!
Kommunstyrelsen har bland annat ett stort löneansvar för nämnderna och ansvarar samtidigt för viktiga verksamheter som möjliggör att Vara kommun fortsätter att utvecklas, hållbarhetsarbetet, folkhälsoarbetet, planarbetet, kollektivtrafik m m. Detta  motiverar att effektiviseringskravet läggs tillbaka till kommunstyrelsen för ökade driftskostnader.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet i Vara:
att 12 miljoner, motsvarande effektiviseringskraven 2019 och 2020 läggs tillbaka för driftskostnader. Genom att Bildningsnämnden ges 4 miljoner, Socialnämnden ges 4 miljoner och Kommunstyrelsen ges 4 miljoner utöver ram för att stärka upp behov i respektive nämnds driftsbudget för 2020.
att 10 miljoner stryks som effektiviseringskrav i plan för 2021.
att de ramhöjande 12 miljoner för 2020 i verksamheterna och 10 miljoner i effektiviseringskrav för 2021, finansieras genom kommunens ekonomiska överskott 2020 och 2021.

Egon Frid (V)

Satsa på ungdomarna och nyktra ungdomslokaler!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående UNF:s enkät Sveriges bästa kommun för unga.

Sedan 2012 har UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat är procentuellt sett en försämring mot föregående år. 105 kommuner blir inte godkända vilket självklart är en stor besvikelse. UNF konstaterar vidare att årets resultat i kommunrankningen är en besvikelse. Så länge UNF har gjort den här rankningen har resultatet alltid gått nedåt, nu utrycker UNF att något behöver hända och som nykterhetsorganisation för unga kräver de en förändring.
”UNF kräver att unga ska få de förutsättningarna som krävs för att de ska kunna leva ett fritt och rikt liv av kunskap, välstånd och alla möjligheter att få engagera sig och påverka sin omgivning. Vi tror att detta börjar hos er kommuner.”
223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 77%, en ökning från förra året. Betyg ges mellan 0-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på kultur och fritid i kommunen. Frågorna om självskattning och om kommunernas uppskattning av ungdomars upplevelse av inflytande betygsätts inte, men jämförs ibland med hur resultaten ser ut i kommunen. Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på minst tre av fem. Totalt är 97 kommuner (43 %) godkända. Av dem är 17 kommuner (7,6 % totalt) väl godkända med minst fyra poäng i snitt. 126 kommuner (56,5 %) är alltså underkända och har under tre poäng. Resultaten är procentuellt sett en försämring mot föregående år.
Under åren 2014, 2015 och 2016 har Vara kommun svarat på denna enkät men 2017, 2018 och 2019 är den inte besvarad av vår kommun. Att svara på denna enkät från UNF är ett sätta att sätta fokus på de kommunala satsningar på unga, nyktra aktiviteter och lokaler som UNF vill lyfta fram och att förbättringar sker. Vara kommun bör finna rutiner för att denna enkät och liknande enkäter besvaras.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Anser du att det är viktiga frågor för Vara kommun att jobba med som lyfts från i UNF:s enkät Sveriges bästa kommun för unga?

Kommer du att medverka till och jobba för att enkäten kommer att besvaras framöver för att stödja UNF:s arbete för satsningar på drogfritt föreningsliv och på kultur och fritid i kommunen.


Egon Frid (V)

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund

Yrkande budget 2020 och plan 2021 – 2023 för Vara.

Vänsterpartiets yrkande angående budget 2020 och plan 2021 – 2023

Vara kommuns behöver öka resurserna till sociala- och psykosociala verksamheterna!
Vänsterpartiet vill att Vara kommun stärker de sociala ambitionerna och stärker verksamheterna inom de sociala- och psykosociala områdena. Detta i syfte att ha en generösare biståndsbedömning till de med behov av sociala insatser och en generellt generösare förebyggande verksamheter i kommunen. Vänsterpartiet vill att Vara kommun genom detta förstärker välfärden inom socialpsykiatrin, omvårdnads-verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vänsterpartiet vill att vården och omsorgen stärks genom generösare insatser och mer förebyggande arbete. Att kommunen gör besparingar och försämrar dessa verksamheter på grund av ökande kostnader och ansvar för LSS slår mot grupper och individer i vår kommun som är i behov av socialpsykiatrins insatser. Vänsterpartiet vill att människor ska känna sig trygga med att stödet finns tillgängligt där man bor och när man behöver det. Vi vill också att den enskildes inflytande över innehållet i insatserna och vårdens planering stärks. Ett exempel är kommunens riktlinje för brukare i kommunens fordon. Socialnämnden har beslutat att huvudregeln ska vara att inga transporter av brukare ska ske i kommunens leasingbilar/fordon. Alla som har erfarenhet av socialt arbete och sociala verksamheter vet att detta rigida förhållningssätt försvårar möjligheterna att hjälpa människor som behöver kommunens stöd och hjälp. Att forma en lämplig insats kräver oftast transporter av brukare och det är motiverande och rationellt att behandlare och brukare kan åka i samma fordon när insatserna ska planeras och genomföras. Vänsterpartiet ser det som naturligt att utifrån möjligheten att forma insatser, stöd och hjälp till enskilda personer i behov av stöd, ha en friare och generösare attityd till anställda och brukare angående hur insatsen planeras och genomförs. Den nuvarande rigida hållningen leder till att människor i behov av stöd och hjälp avsäger sig hjälpen och viktiga beteendeförändringar uteblir och den sociala isoleringen riskerar att fortgå.
Vi föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunen satsa extra för utsatta grupper inom socialpsykiatrin och stöd för personer med psykiska funktionshinder.
Att ge Socialnämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna i syfte att göra generösare biståndsbedömningar och insatser med mer delaktighet för brukarna i hur stödet utformas.

Vara kommuns skolor behöver mer resurser!
Kommunens högstadieskolor, Nästegårdsskolan i Kvänum och Alléskolan i Vara, är båda i behov av omfattande renoveringar och ombyggnationer. För att bedriva en bra högstadieverksamhet i bra lokaler behöver Bildningsnämnden ökade resurser. Detta bland annat utifrån Vara kommuns samlade skolorganisation och det resursbehov som skolorna i Vara kommun behöver utifrån den decentraliserade skolorganisationen. En decentraliserad skolorganisation som alla partier i Vara kommun har ställt sig bakom.
Detta driftsunderskott, resurser som saknas idag, beräknas ligga på minst 10 miljoner kronor och är den främsta orsaken till att Vara kommun redan låg lärartäthet totalt sett i kommunen och att personal har fått sluta.
Vänsterpartiet kan redan nu utlova att vi kommer att fortsatt stödja att våra skolor i Vara kommun ska få vara kvar. Det gäller våra högstadieskolor i Kvänum och Vara, våra landsbygdsskolor och de skolor vi har inom skolorganisationen idag. Vänsterpartiets alternativ är att renoveringar och ombyggnationer sker inom de befintliga skolorna som Nästegårdsskolan och Alléskolan.
Vänsterpartiet kommer inte att stödja att en kommunal friskola ersätter högstadiet och Nästegårdsskolan i Kvänum, ej heller att Vara kommun bolagiserar skolfastigheterna. Vänsterpartiet anser att Vara Industrifastigheter AB och Vara Bostäder AB ska lägga energin på att bygga bostäder i Vara och inte till att bygga mer bolag.
På Bildningsnämnden yrkade Vänsterpartiet avslag på nämndens förslag angående besparingsåtgärder för att få budgeten i balans. Detta då Vänsterpartiet ser dessa förslag som besparingsförslag inom allmänkulturen, biblioteken, baden och skolan som vi inte ställer oss bakom. Vänsterpartiet har i kommunfullmäktige lagt förslag om utökad ram till Bildningsnämnden för att finansiera verksamheten.
Vänsterpartiet motsätter sig att biblioteksfilialerna stängs och/eller får andra driftsformer. Vänsterpartiet anser att biblioteksfilialerna utgör en viktig del av allmänkulturen inom Vara kommun och på de berörda orterna. Vänsterpartiet motsätter sig också att stänga badet i Kvänum då det utgör en viktig del av fritidsutbudet på orten.
Vänsterpartiet har inte medverkat till de genomförda och planerade besparingsåtgärder för Bildningsförvaltningen som bedöms leda till en besparing på ett stort antal tjänster med konsekvenser av att lärartätheten minskar, ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal samt risken att elevers måluppfyllelse påverkas negativt.
Vänsterpartiet har istället påvisat via sitt budgetförslag i kommunfullmäktige och ram till Bildningsnämnden att Bildningsnämnden behöver förstärkt ram för att klara av den skolorganisation och kultur- och fritidsverksamhet som nämnden ansvarade för.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett stort löneansvar för nämnderna och ansvarar samtidigt för viktiga verksamheter som motiverar att effektiviseringskravet läggs tillbaka för ökade driftskostnader.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet i Vara:

Att 12 miljoner, motsvarande effektiviseringskraven 2019 och 2020 läggs tillbaka för driftskostnader. Genom att Bildningsnämnden ges 4 miljoner, Socialnämnden ges 4 miljoner och Kommunstyrelsen ges 4 miljoner utöver ram för att stärka upp behov i respektive nämnds driftsbudget för 2020.

Att 10 miljoner stryks som effektiviseringskrav i plan för 2021.

Att de ramhöjande 12 miljoner för 2020 i verksamheterna och 10 miljoner i effektiviseringskrav för 2021, finansieras genom kommunens ekonomiska överskott 2020 och 2021.

Egon Frid (V)