Fråga om hyresgästinflytande vid ombyggnationer

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen, vilket innebär att man bl.a. drar tillbaka uppdraget att se över hyresgästinflytandet vid ombyggnationer. Man motiverar detta genom att säga att ”nuvarande lagstiftning innebär en lämplig balans mellan fastighetsägar- och hyresgästintressen”.
Med anledning av detta ställde jag en fråga till Mats Odell om hyresgästinflytande vid ombyggnationer. Mats Odell lämnade över frågan till Betarice Ask.


Enligt hyresgästföreningen visar ett 50-tal domar i olika ombyggnadsärenden att fastighetsägarna i princip alltid får rätt vid denna typ av tvister. Även i fall som har överklagats till hovrätten har domarna gått i samma riktning.
Sammanfattningsvis är det mycket svårt för hyresgäster att få rätt i dessa ärenden, och någon lämplig balans i nuvarande lagstiftning mellan fastighetsägar- och hyresgästintressen är svår att se.
Även exempelvis Kristdemokraterna har vid olika tillfällen påtalat behovet av att förstärka hyresgästernas möjligheter att påverka vid ombyggnationer. Sen 2002 har inga förbättringar skett på området och jag vill därför fråga statsrådet följande:
Vilka omständigheter och fakta har lett fram till slutsatsen att behovet av att se över hyresgästinflytandet vid ombyggnationer inte längre behövs?
Justitieminister Beatrice Asks svar:
Svar på fråga 2006/07:852 av Egon Frid (v) Hyresgästinflytande vid ombyggnationer
Egon Frid har frågat mig om vilka omständigheter och fakta som ligger till grund för slutsatsen att frågan om hyresgästinflytande vid ombygg¬nad inte behöver ses över.
Som Egon Frid framhåller i sin fråga har regeringen i tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen återkallat uppdraget att överväga frågor om hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändrings¬arbeten.
De aktuella reglerna sågs över så sent som år 2001. Enligt regeringens mening innebär nuvarande lagstiftning en lämplig balans mellan fastig¬hets¬ägar- och hyresgästintressen. Det finns visserligen uppgifter om att praxis inte har förändrats nämnvärt efter lagändringen. Av de uppgifter om hyresnämndens avgöranden som kommit fram bör man emellertid inte dra alltför långtgående slutsatser. Alla ombyggnadsärenden går inte till hyresnämnden och av de ärenden som går till nämnden görs många upp i godo.
Enligt nuvarande regler är det normalt inte den enskilde hyresgästens intresse som skall beaktas utan allmänt förekommande hyresgäst¬intressen. Denna ordning har goda skäl för sig eftersom en ombygg¬nads¬åtgärd kan beröra flera generationer av hyresgäster. Även om åtgärden inte framstår som motiverad för den enskilde hyresgästen, är det för efterföljande hyresgäster viktigt att lägenheten fortlöpande hålls i stånd.
Mot den nu beskrivna bakgrunden finns det enligt min bedömning inte tillräckliga skäl att än en gång se över bestämmelserna.
Jag följer givetvis utvecklingen av rättspraxis på området.
Stockholm den 21 mars 2007
Beatrice Ask

Dela med vänner!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.