Hela Vara kommun ska leva!

Hela Vara kommun ska leva, svar till Maritha Jacobson (L)


Bästa Maritha Jacobson (L)! Jag tror att det råder ett litet missförstånd om vad förslaget från Vänsterpartiet i Vara handlar om. Det handlar om att folk som vill hyra ut sin fastighet och att folk som vill hyra en bostad på landet ska kunna få hjälp med det, att tillgången och efterfrågan kan mötas. Många kommuner värnar om möjligheterna att hitta ett lantligt boende åt nyinflyttade och de som vill flytta ut på landet. Vi vill som du värna om valfriheten att få möjligheten att välja vart man vill bo även om man inte har råd eller möjlighet att köpa sitt boende. Därför menar vi att Vara kommun kan vara till hjälp och stöd med detta också. Ett nätverk av fastighetsägare eller en kontaktperson inom Samhällbyggnadsförvaltningen är ingen extra tjänst som kostar mycket pengar. Det handlar inte heller om någon reklamkampanj utan råd och stöd till fastighetsägare som har ett boende att hyra ut. Vi vill inte ta din bostad ifrån dig och vi vill inte att du ska få krav på dig att hyra ut din bostad! Att fler som vill kan få bo på landsbygden måste dock vara bra för att hela Vara kommun ska leva!

Egon Frid (V)

Vara

Årsmöte med Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Partiföreningen Vänsterpartiet Vara-Essunga-Grästorp valde för första gången en styrelse med representation från de ingående 3 kommunerna på sitt Corona-säkra årsmöte på Almesåsen i Ryda 29 april!
Årsmötesförhandlingarna varvades med grillad korv från grillarna som sköttes elegant av grillmästarna Claes Eriksson och Åsa Heij Bengtegård.
Ordförande Egon Frid hälsade välkomna och redogjorde för verksamheten för 2020. Ett år som varit annorlunda för alla föreningen och så också för vänstern. Under året har nya medlemmar tillkommit och medlemsantalet ligger på ca 50 medlemmar i partiföreningen.
Vänstern har varit aktiva i kommunfullmäktige och synts i debatten lokalt bland annat i frågor angående avgifter inom socialpsykiatrin och räddningstjänsten i Västra Skaraborg och motståndet mot utförsäljningen av allmännyttan i Kvänum.
Bland frågorna som vi drivit i kommunfullmäktige i Vara så kan nämnas en motion om pensionärsrabatt för 65+ inom VG-kommunerna, bostäder på landet i Vara samt interpellationer om utförsäljningarna av allmännyttan i Kvänum och de höjda egenavgifterna inom färdtjänsten. Utöver detta så har vi i Vänsterpartiet haft egna yrkanden och budgetförslag i kommunfullmäktige där vi motsatt oss effektiviseringskraven samt lagt förslag om utökad ram och mer resurser till Bildningsnämnden och Socialnämnden i Vara. 
Nämnas bör väl när vår redovisning av partistödet i Essunga kommun kom på villovägar som ledde till att vi först blev utan vårt partistöd. När vi sedan kunde bevisa att vi gjort den redovisning som krävs och lämnat in den i tid så beslutade Essunga kommun att tro på oss och ge oss det kommunala partistödet även 2020.
2020 blev ett annorlunda år på grund av Covid 19 och pandemin men vi hoppas att 2021 till slut leder oss till ett mer normalt samhälle att bedriva föreningsverksamhet i! Ett år som innebär förberedelser för valet 2022 då målet är att nå representation även i kommunfullmäktige i Grästorp!
Claes Erikson svingade inte bara grillgaffeln utan också årsmötesklubban och till styrelse för 2021 valdes: Egon Frid Vara, ordförande, Olof Berggren Essunga, vice ordförande, Rigmor Andersson Vara, kassör, Åsa Heij Bengtegård Vara, Britt-Marie Meng Grästorp, Solbritt Wallin Vara och Claes Eriksson Vara, ledamöter samt Jakob Johansson Essunga och Annelie Andersson Vara, ersättare i styrelsen.

Egon Frid

Fel att höja priserna, fler ska kunna åka kollektivt!

Kan vara en bild av utomhus
Bara Vänsterpartiet vill frysa priserna i kollektivtrafiken. Inför 2022 ville övriga partierna ge Västtrafik i uppdrag att planera för höjda biljettpriser med 2,6 % från januari. Helt orimligt när klimatkrisen gör att Västtrafik behöver vinna tillbaka resenärer efter pandemin. I underlaget beskrivs att ”att få tillbaka kunderna är det mest effektiva sättet att öka intäkterna” men ändå vill övriga partier istället både minska utbudet och göra det dyrare att resa.
Vårt yrkande i Kollektivtrafiknämnden idag: Vi i Vänsterpartiet vill att Västtrafik får i uppdrag att planera för frysta biljettpriser från januari 2022.
Det senaste året i kollektivtrafiken har inte liknat något annat år som vi varit med om. Pandemin har gjort att antalet resenärer har minskat drastiskt. Västtrafik har fått sätta in extra turer för att minska trängseln, trots att man inte på något sätt kunnat matcha det med biljettintäkter. Många har valt bilen framför kollektivtrafiken och det krävs nya tag för att kollektivtrafiken ska kunna ta tillbaka marknadsandelar. Vi har inte kunnat utvärdera resandet i det nya zonsystemet, eftersom pandemin ändra alla resmönster. Då är det inte läge att höja biljettpriserna. Vi behöver ge Västtrafik en bättre möjlighet att få tillbaka och locka nya resenärer.
Alla ska ha råd att resa kollektivt. Biljettpriset ska inte göra att man avstår. Ökat resande med kollektivtrafik är viktigt i omställningen till ett fossilfritt resande och vårt ansvar för att klara målen i Klimat 2030 och koldioxidbudgeten.
Vi väljer också att citera Västtrafik i underlaget till dagens sammanträde (överst på sidan 7 i underlaget): ” När restriktionerna släpper finns ett tydligt fönster för Västtrafik att bryta de nuvarande vanorna med ohållbara resor. För att kunna vara offensiva i det fönstret behöver budskapen vara tydliga och enhetliga. En prishöjning underlättar inte den uppgiften.”
Vi i Vänsterpartiet tycker att Kollektivtrafiknämnden ska ge Västtrafik möjligheten att vara offensiva.
Förslag till beslut:
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik
1. Att som inriktning planera för frysta biljettpriser i januari 2022.
2. Att ta fram förslag till en flexibel biljett som kan möta nya kundbehov.
3. Att ta fram förslag till turist- och sommarerbjudande för införande sommaren 2022.
Egon Frid (V)
Gertrud Ingelman (V)
Rolf Sörvik (V)

För ett tydligare jämställdhetsarbete!

På dagens Kollektivtrafiknämnd lämnade vi från Vänsterpartiet in ett initiativärende för ett tydligare jämställdhetsarbete!

 
Vi föreslår att det görs omtag i hur kollektivtrafiknämnden ser på jämställdhetsperspektivet i de projekt som vi deltar i eller delfinansierar.
Vi lever inte i ett jämställt samhälle. Kvinnor som grupp har lägre löner och mindre makt i relation till män som grupp. Det är orättvist. Men det är också företags- och samhällsekonomiskt olönsamt att inte ta tillvara människors fulla potential genom att låta oss begränsas av könsroller.
För att bidra till ett jämställt samhälle ska de olika nämnderna inom regional utveckling i Västra Götalandsregionen redovisa hur många kvinnor respektive män som blir berörda av projektet i projektbeskrivningarna. Allt för oftast är dessa kolumner inte ifyllda när de når nämnderna, och är de ifyllda används informationen sällan till något. Även i slutredovisningar och årsredovisningar saknar ofta uppgifter om jämställdhetsarbetet under projektet/perioden.
 
Målet har säkert ursprungligen varit att öka farten i jämställhetsarbetet genom att synliggöra för projektdeltagarna hur jämställdheten ser ut i respektive projekt och därmed påverka utfallet. Upplevelsen är dock att det många gånger bara upplevs vara ett administrativt merarbete som är svårt, eller till och med omöjligt, att redovisa. Vi behöver göra ett omtag i det här arbetet och föreslår att vår förvaltning får i uppdrag att komma med förslag om förnyelse av jämställdhetsperspektiv i projekten, gärna i samarbete med några av dem som är projektägare. Även årsredovisningarna från nämnden kan utvecklas i det här avseendet.
 
Förslag till beslut
 
-Förvaltningen får i uppdrag återkomma med förslag om hur vi kan utveckla jämställdhetsperspektivet i projekt och årsredovisning.
 
Egon Frid (v)
Gertrud Ingelman (v)
Rolf Sörvik (v)
 
Ps! Initiativärenden överlämnades till presidiet för beredning till nästa kollektivtrafiknämnd!

För att uppnå miljömålen och en god tillgänglighet behövs mer kollektivtrafik inte mindre!

Tåg, regiontåg.
Tåg med station.

Efter mycket arbete och tidigare protokollsanteckningar kring nytt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland så var dagen kommen då det var dags för beslut om nya programmet i Kollektivtrafiknämnden! Tyvärr är det ett passivt och defensivt förslag som grundar sig på tron att vi kan spara oss ur konsekvenserna av de uteblivna resorna och biljettintäkterna! S hade inget annat förslag och stöttar alltså borgarna i minskade målsättningar med 50 miljoner resor, lägre målsättning än innan pandemin! Hur ska vi då nå en tillgänglig kollektivtrafik och hur ska vi uppnå klimatmålen i regionen? Vänsterpartiet fortsätter att kämpa för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och tror på en fortsatt utökning av trafiken för att minska biltrafiken i våra städer! För miljön och för en tillgänglig kollektivtrafik i hela regionen!
Här är Vänsterpartiets yrkanden angående trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025, Hållbara resor i Västra Götaland:
 
Kollektivtrafiken har två viktiga syften; att göra det tillgängligt för invånarna i hela regionen att bo och leva och kunna transportera sig kollektivt, samt att hjälpa regionen och Sverige att uppnå målen i Klimat 2030. Vi i Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som det viktigaste verktyget som Västra Götalandsregion har för att nå målen i Klimat 2030 och att få fler att välja kollektivtrafik, istället för att resa med egen bil.
 
Vi anser därför att utöver Kollektivtrafiknämndens budget så behöver Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik kompenseras fullt ut från Regionstyrelsen för att vi ska uppnå målen och klara utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.
 
Pandemin har stora konsekvenser för Västtrafik ABs ekonomi. Vi vill inte att lösningen ska vara minskat trafikutbud och vi vill inte heller ha en sänkt ambitionsnivå i Trafikförsörjningsprogrammet. Med tanke på pandemin och det minskade totala resandet under 2020 och 2021, där bilismen igen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, är det ännu viktigare att satsa på mer utbud och mer trafik.
 
Vi måste gentemot regionledningen stå upp för att Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik får kraftigt ökade resurser för att ta igen förlorad trafik och samtidigt satsa vidare för en utbyggd kollektivtrafik med biljettpriser som resenärerna tycker är rimliga. Vi kan inte spara oss ur krisen och de uteblivna biljettintäkterna under pandemiåren 2020 och 2021. Regionen måste ställa krav på att regeringen täcker de uteblivna biljettintäkterna genom extra statsbidrag till kollektivtrafiken i Sverige.
 
Trafikförsörjningsprogram ligger till grund för Trafikplan/Uppdrag till Västtrafik för 2022 och framåt. Den föreslagna revideringen med neddragna målsättningar leder till minskad trafik och minskade resurser totalt till kollektivtrafiken. Redan idag görs besparingar och neddragningar inom trafiken som innebär färre avgångar med tåg och busslinjer som läggs ner. Vi har kontakt med kommunala företrädare och kommunerna är missnöjda med neddragningar av turer och linjer vilket försämrar möjligheterna för en bra kollektivtrafik för våra kollektivtrafikresenärer. Före pandemin fanns stora problem med trängsel på många spårvagns- och busslinjer och där skulle utökad trafik ha behövts. Ett annat exempel är neddragning av servicelinjerna i Trollhättan och liknande negativa förändringar som Västtrafik AB nu kommunicerar med många kommuner i Västra Götaland.
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
 
– Målbilden för antalet resor i kollektivtrafiken ska vara 380 miljoner resor per år målåret 2025, för att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken ska kunna ske.
 
– Detaljnivån i Trafikförsörjningsprogrammet ska bibehållas för att slå vakt om nuvarande trafiklösningar på landsbygden och mindre orter.
 
– Dubbleringsmålet ska ligga kvar som grunden för ökat resande och för att nå miljömålen i regionen.
 
– Det ska finnas en god geografisk tillgänglighet med ett gott utbud av kollektivtrafik och där ska Landsbygdsprogrammet vara ett golv för lägsta utbud, inte ett tak för vad som ska finnas.
 
 
Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden
Rolf Sörvik (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden

God samverkan krävs för utveckling av kollektivtrafiken i Västra Götaland!

I dag på Kollektivtrafiknämnden fattades beslut om reviderade samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland.
Vi i Vänsterpartiet har två ändringsförslag på de reviderade samverkansformerna.
För det första: I förslaget till reviderade samverkansformer uttrycks tydligt att ”Kollektivtrafiknämnden bereder ärenden inför beslut i fullmäktige samt fattar beslut inom nämndens ansvar och budget, till exempel om strategier och uppdrag till Västtrafik”.
Det blir då märkligt om BHU ges en överordnad roll i arbetet med till exempel trafikförsörjningsprogram. Det borde omformuleras så att BHU:s roll tydligare är rådgivande i förhållande till kollektivtrafiknämnden. Därför bör formuleringen i avsnitt 4.3 ändras till BHU ansvarar för att ta ställning till beslut gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor”. Det skulle då ersätta ”ställer sig bakom”.
För det andra: Vi vill att vi för de kommuner som inte ingår i Stadstrafikforum, så bör vi kunna finna liknande samarbetsformer som Stadstrafikforum har.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna det reviderade dokumentet med nedanstående förändringar.
2. Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland med förändringen att ”ställa sig bakom” byts ut mot ”ta ställning till” i avsnitt 4.3 ” BHU ansvarar för att ställa sig bakom förslag till beslut gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor”.
3. Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik AB utvecklar en samverkan med kommunerna, utöver de Stadstrafikforum som finns. Syftet är att utveckla samverkan med de mindre och medelstora kommunerna och i sin tur utveckla trafiken i och mellan dessa kommuner.
Egon Frid (V) ledamot i kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (V) ersättare i kollektivtrafiknämnden
Rolf Sörvik (V) ersättare i kollektivtrafiknämnden

Debatt om jäv i Vara kommun!

Vi har en underlig diskussion i Vara kommun om jäv och när kommunalt anställda är jäviga! Kommunen har gjort en rutin på tjänstemannanivå som är långtgående i ifrågasättandet av att kommunalt anställda kan vara jävliga! På grund av att detta rutin inte behandlades politiskt i kommunstyrelsen och på grund av rutinens innehåll skrev jag denna interpellation!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående jäv i allmänhet och för kommunalt anställda förtroendevalda i synnerhet.
Vi har haft en olycklig diskussion i kommunen sista tiden huruvida förtroendevalda som driver behovsfrågor för det allmänna är jäviga eller inte. Denna diskussion driver jävsfrågan i fel riktning! En förtroendevald som är anställd i Vara kommun kan inte och ska inte anses vara jävig. Jäv är när någon driver förslag och frågor som riskerar ge egen ekonomisk vinning för enskilda!
Nu senast har det skapats ett dokument, en rutin, i kommunen som jämställer jävsfrågan med sekretessfrågor.
Jag som representant för Vänsterpartiet och anställd i kommunen upplever frågan om jäv och den nya rutinen som ett dokument med pekpinnar och insinuationer mot kommunalt anställda då rutinen anger att chefen ska vid ledighetsansökan informera till den anställde, som ansöker om ledighet för förtroendeuppdrag, att den anställde behöver få information i jävs- och sekretessfrågor och få den informationen av kanslichef och kommunjurist.
Att koppla ihop ledighetsansökan med informationsansvar för chef angående jäv- och sekretessfrågor är att redan där ifrågasätta en anställds skäl för sitt förtroendeuppdrag och sin ledighet från jobbet.
Arbetsbelastningen för chefer och kommunkansli borde vara tillräckligt stort reda utan att dessa belastas med förtroendemannafrågor som bör kunna klaras ut i aktuell nämnd och styrelse där den förtroendevalde har sitt uppdrag. Dessutom är det ett stort ansvar som åligger partigrupperna.
Denna rutin har tillkommit efter en hemställan från Bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Det borde vara rimligt att ett ärende från en politisk nivå till en annan politisk nivå realbehandlas i kommunstyrelsen och inte bara blir till ett informationsärende i kommunstyrelsen.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Anser kommunstyrelsens ordförande att en anställning i Vara kommun ska ses som om man är jävig i sin roll som förtroendevald i Vara kommun?
Anser kommunstyrelsens ordförande att Allmänna bestämmelser § 31 ska gälla utan begränsningar?
Anser kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att en hemställan från en nämnd till kommunstyrelsen bör realbehandlas politiskt i kommunstyrelsen?
Egon Frid (V)
Kommunfullmäktigeledamot
Vara kommun

Mer fiber och bredband i Vara!

Hela Sverige ska leva heter det och att tillgången till bredband ska finnas i hela landet! Vem tar det ansvaret när bidragen är slut och den kommersiella aktörer har gömt sig? Är det inte då kommunen behöver träda in för att göra fiber och bredband tillgängliga för fler?

Interpellation till kommunalstyrelsens ordförande angående att en satsning behöver ske för att fortsätta att bygga ut bredband via fiber i Vara kommuns tätorter och landsbygd.
Vara kommun har haft en stor bredbandsutbyggnad på landsbygden och här är det en stor andel som har fiber via bredbands- och fiberföreningarna. Det som var drivet i detta var statliga och regionala bidrag till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.
För några år sedan så fanas det kommersiella aktörer som erbjöd fiber till privata fastighetsägare i tätorterna i Vara kommun. Detta skedde i två olika omgångar.
Idag har vi ingen kommersiell aktör som erbjuder tjänster där fastighetsägare kan ansluta sina fastigheter till fiber samtidigt som kopparnätet kräver stora underhållskostnader som drabbar abonnenter som behöver fiberanslutningar via kopparnätet. Detta nät som håller på att fasas ut på mindre tätorter och på landsbygden.
Vara kommun behöver en strategi för att driva på om en fortsatt fiberutbyggnad i Vara kommuns tätorter, både för kommersiella och privata fastighetsägare. Hur denna utveckling ska uppmuntras och genomföras behöver Vara kommun engagera sig i och planera för.
Dessutom behöver boende på orter och landsbygd där fiberföreningarna har byggt tillgången till bredband få incitament för att hjälpa fler och nya abonnenter att kunna ansluta. Idag ser vi inget uttalat intresse för en fortsatt fiberutbyggnad och ingen som driver frågan att bygga ut bredband och fiber än mer på landsbygden och i tätorterna inom Vara kommun.
Med anledning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Hur agerar Vara kommun för att en fortsatt fiber- och bredbandsutbyggnad kan ske inom Vara kommuns tätorter och genom de etablerade fiberföreningarna på landsbygden i kommun?
Vilket engagemang är Vara kommun beredda att ta för att bidra till en fortsatt fiber- och bredbandsutbyggnad inom Vara kommun geografiska område?
Egon Frid (V)
Kommunfullmäktigeledamot

Det behövs en cykelväg från Vara till Skarstad!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att bygga en cykelväg från Kungsgatan i Vara/väg 187 utmed gamla riksvägen till Skatofta och vidare till Skarstad Bygdegård.

En väg med många oskyddade trafikanter är vägen mellan Vara och Skatofta, den så kallade Skarstavägen, Vägsituationen och de oskyddade trafikanterna utsatthet gör att det stort behov av en GCM-väg på vägen mellan Kungsgatan i Vara och Skatofta korsväg vid väg 47. En GCM-väg (väg för gående, cyklister och mopedister) på denna sträcka skulle utgöra ett stort skydd för gående och cyklister främst men även för mopedister.

Uppenbart är det så att trafik flyttas över från E20 till gamla riksvägen som gör att det i dag kan ses som en väg med mycket trafik och då både bilar, lastbilar och bussar. Under skördesäsong är vägen extra belastad med trafik genom traktorer och lastbilar som fraktar säd.
I takt med att vägarbetena kommer att utökas på E20 vid och mellan trafikplatserna Vara/Heljeved och Åsen så kommer än fler biltrafikanter välja att åka gamla riksvägen utmot Skarstad och väg 47.
Under den mörka årstiden är det ett under som göra att det inte händer allvarliga olyckor på sträckan då oskyddade trafikanter som gångare och cyklister än mer utsätta på denna väg då det inte finns någon vägren att hålla sig till.

Idag finns det en GCM-väg från Skarstad Bygdegård till Jung som anlades när E20 byggdes om till en 2+1-väg med mitträcke. Om en GCM-väg kan anläggas utmed gamla riksvägen mellan Vara och Skarstad Bygdegård så skulle den ansluta till befintlig GCM-väg till Dönstorp och Jung. Ett viktigt cykelstråk kan då färdigställas. Dessutom ligger det i planen, för att bygga ut GCM-vägarna, med en GCM-väg mellan Jung och Kvänum

Det planeras för en trafikplats på väg 187/Östra ringleden vid Kungsgatan i Vara. När detta anläggs vore det bra att det är förberett för en GCM-väg vid trafikplatsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:

Att Vara kommun planerar för att en GCM-väg anläggs mellan Kungsgatan i Vara/trafikplats vid väg 187 till Skatofta, utefter gamla riksvägen.

Att Vara kommun planerar i nästa steg för en GCM-väg från Skatofta till Skarstad bygdegård.

Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid (V)