En skam för demokratin att NMR inte stoppas i Almedalen!

Av princip kommer jag inte att gilla ett enda Facebook-inlägg eller Instagram-foto och ännu mindre något på Twitter från Almedalen! Jag vet att det görs bra saker där av Nykterhetsrörelsen, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, mitt parti m fl. men så länge inte Almedalen är till för alla så nej tack, inga gillanden!
Visby denna vackra stad och med sitt stora kulturarv slits av detta roséminglande jippo då medverkande politiker och lobbyister inte orkar gå från sina hotell utan ska in och åka bil innan för murarna för att hinna till sina evenemang. Folk flygs in med flyg och helikopter för något enstaka evenemang för att panelerna ska fyllas! Tack och lov så minskar ny aktiviteterna och seminarierna i Almedalen för första gången sedan 2006! Detta är sunt och nödvändigt! Jag hoppas att Almedalsveckan imploderar och självdör innan Visby, ringmuren och miljön raseras!
Almedalen borde vara till för alla, förutom raister och nazister och andra odemokratiska krafter! Kan inte polisen stoppa NMR och säkerställa alla demokratiska medverkandes säkerhet så har Almedalen inget berättigande! Detta är en skam för demokratin i Sverige!
Sedan en tanke till Er som jagar runt i Visby och deltar i debatter och seminarier, ni som tror ni är viktiga men det är ni inte! De viktigaste nu är de som avstår, och visar sitt missnöje över hur Almedalen har utvecklats, och stannar hemma!

Stora behov kvarstår av att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen!

Reflektioner från Kollektivtrafiknämnden (KTN) våren 2019

Min erfarenhet av KTN sedan tidigare är att det funnit en ganska stor samsyn över behovet av att utveckla kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland samt stärka resenärernas nytta och nöje av att resa kollektivt, s k kundnöjdhet.
Är nu snudd på chockad över den snabba förändringen som sker, där nästan all fokus hos ledamöterna, även S, läggs på hur intäkten per resa kan ökas och hur vi kan ”tvinga” resenärerna att avisera för att påvisa att biljetten är betald samt hur vi utvecklar biljettkontrollen.
Att Västtrafik har intresse i att fokusera på hur intäkterna ökas kan jag förstå men denna intresseförskjutning bland politiken är för mig obegriplig.
När jag var som mest upprörd vid ett sammanträde tidigare i år bad jag de ledamöter i KTN som ville fokusera på biljettkontroll, ökad intäkt per resa och aviseringstvång att söka sig till Västtrafiks styrelse.
Jag har inför dagens sammanträde med KTN bestämt mig för att inte bli arg och åka hem med ett hyfsat blodtryck. Även idag fick jag dock framföra att KTN måste ha ett annat fokus än Västtrafiks tjänstemän och politiker. KTN måste ha ett bredare fokus i att se nyttan med kollektivtrafiken och behovet att att den förstärks och utökas i helga regionen!
Vårt främsta arbete nu i KTN är ett revideringsarbete av Trafikförsörjningsprogrammet för 2021 – 2024 och uppdraget till Västtrafik 2020 – 2021.
Vi kommer från V:s sida att hålla fanan högt men det är viktigt att vi tillsammans använder våra möjligheter till påverkan och att framhålla det stora behovet av att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen!
Det verkar dock från alla andra att det ekonomiskt ansvarstagande med tanke på regionens finanser som enbart ska gälla!

När det gäller 3 zoner så ligger tidsplanen fast om införande november 2020. En diskussion pågår om zongränser och kriterier för s k omlottzoner som ska vara positiv för resenären att kunna tillgodogöra sig ”rätt” zon. T ex driver Orust och DKR Fyrbodal frågan om omlottzoner för främst 2 hållplatser vid Varekil och det finns ett antal identifierade omlottzoner/omlotthållplatser. Troligtvis blir det så att Kollektivtrafiknämnden får besluta om kriterierna och att Västtrafiks styrelse beslutar om de specifika hållplatserna.

Frågor som jag kommer att driva särskilt är trafiken och turtätheten på våra regionala banor och då Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Borås via Vara och Herrljunga. Kommunernas tillköp av seniorkorten som får en helt ny betydelse genom nya zonsystemet och det är dags att regionen tar över seniorkortet från kommunala tillköpen. Gäller dock att hitta minsta gemensamma nämnare med det borde bli från 65 år och hela dygnets trafik. Trafiken på landsbygden genom Närtrafiken och anropsstyrd trafik som måste utvecklas på kvällar och helger i hela regionen.
Är det fler konkreta idéer som ni stöter på som kan drivas från vår sida i V som inspel och krav i arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet så mottages detta tacksamt.

Utöver mitt uppdrag i Kollektivtrafiknämnden så representerar jag KTN i Delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal och Stadstrafikforum i Uddevalla och Trollhättan – Vänersborg. Kommer det upp synpunkter från dessa områden så mottages även dess tacksamt.

Trevlig sommar!

Egon


Med vänlig hälsning

Egon Frid
Barnegatan 13
534 30 Vara
egon.frid@telia.com
0512 – 161 64
070 – 636 58 41

Vi accepterar inte effektiviseringskravet!

Budgetdebatt i Vara kommunfullmäktige 17 juni 2019
Bifall till Vänsterpartiets yrkanden i kommunstyrelsen angående budget 2020 och plan 2021 – 2023.
Mitt och Vänsterpartiets mål för vårt politiska arbete i kommunen är fortfarande att se till människornas behov och att de sociala- och psykosociala verksamheterna förbättras!
För oss i Vänsterpartiet har det handlat om att sparande och effektivisering genom digitaliseringen inte får leda till besparingar i våra välfärdsverksamheter eller sänkt kvalité inom desamma. Nu ser vi med den moderata budgeten att det är effektiviseringskrav som borgarna vill driva igenom med detta budgetförslag. Det är underskott med drygt 10 miljoner innevarande år med en historisk stark budget för 2019, där verksamheterna är kompenserade för digitaliseringseffekterna på 8 miljoner 2019.
Detta vill majoriteten här i KF lösa genom att spara 18 miljoner ytterligare 2020 och 18 miljoner per år framåt till 2023.
Vi accepterar inte effektiviseringskravet för 2020 och ej heller de i plan 2021 – 2013 och yrkar avslag på dessa besparingar som ingen idag vet konsekvenserna av!
Vi menar att hela den kommunala verksamheten måste ses som en helhet när vi jobbar med en rambudget och få samma ansvar för att utvecklas och bli mer effektiva för att uppnå våra verksamhets- och ekonomiska mål. Det är då enormt kontraproduktivt att ta fram sparprogram motsvarande dessa besparingar!
För oss i V är den generella välfärden helt avgörande för hur en kommun mår. Vi värnar därför de frivilliga verksamheterna inom Kultur och Fritid, inom våra sociala verksamheter, på AME och den sociala tryggheten för våra äldre.
Det handlar om att möta den psykiska ohälsan, satsa mer på vårt förebyggande arbete med barn och unga, att satsa på miljöåtgärder, bostadsbyggandet, sysselsättningar för unga och arbetslösa, förbättra kollektivtrafiken ihop med Västtrafik.
Det är att lura medborgarna och väljarna i Vara att påstå att det finns möjligheter att spara i skolorna och kulturen i Vara vad den decentraliserade skolorganisationen i kommunen kostar! Vänsterpartiet menar och instämmer i vad S för fram här, att den decentraliserade skolorganisationen med våra mindre skolor i t ex Larv och Arentorp kostar mer än större och färre skolor. Då vore det hederligt att redovisa vad detta kostar extra och finansiera detta. Nej det ska andra elever få betala genom sämre utbildning och stöd.
Vi har en större resurstilldelning till den viktiga välfärden i Vara nu genom flera års viktiga satsningar! Låt verksamheterna få stabiliseras och utvecklas för hela Vara kommuns bästa! Med fokus på fortsatt utveckling med andra ord istället för besparingar.
Vi förväntar också fortsatt hjälp till kommunen från riksdag och regering med fler välfärdsmiljarder som blir välfärdsmiljoner i Vara!

Vänsterpartiet tycker också det är viktigt att bygga vidare i Vara kommun! Viktigt att göra de erforderliga investeringarna i Vara Badhus, i våra skolor t ex byggprogrammet på Lagmansgymnasiet, i våra fritidshallar och i hyresbostäder!
Vara Konserthus är magneten i besöksnäringen och ska trivas i Vara och alla våra invånare ska trivas och må bra i hela Vara kommun!
Signalerna är tydliga från två partier i kommunfullmäktige och deras väljare, de lägger inga egna budgetförslag på rambudgeten utan tycker att moderaternas budgetförslag är bra! Varför ska vi då ha SD i kommunfullmäktige när de tycker att politik är trams?

 

 

 

Viktigare med Sommarlovskortet än högre hastighet för EPA-traktorer!

Min fru lyssnar på Radio Treby och ibland dyker Radio Moderat upp i tablån. Programledare Pär Gunnarssons stämma hälsade välkommen och meddelade sedan att han skulle ringa upp huvudstaden och moderaternas utsände där Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot från Norra Vånga och Vara. Efter en stunds rapporterande från Cecilia kom Pär och Cecilia in på politiska prioriteringar i sitt samtal. Döm om min förvåning när diskussionen hamnade på om vilket är bäst, höjd tillåtna hastighet på EPA-traktorer eller gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommaren, det så kallade Sommarlovskortet.
Denna jämförelse visar tydlig den stora ideologiska skillnaden mellan Moderaterna och Vänsterpartiet och vilka frågor våra partier prioriterar och värderar, vad vill vi åstadkomma för vårt samhälle, våra ungdomar, vår miljö och klimatet.
Jag vill säga att jag har respekt för att unga killar och tjejer som har motor- och fordonsintresse. Men jag vill också att dessa unga personer ska få möjligheten att uppleva mera av livet, att kunna ta sig längre än gator och vägar i Vara, få möjlighet att åka kollektivt till nya miljöer och delar av vår del av Sverige. Detta är syftet med Vänsterpartiets reform med Sommarlovskortet, en jämlikhets- och klimatinsats samt att skapa intresse för unga att resa kollektivt.
Min räddning blev när jag fick flytta till Skara och gå på gymnasiet, samtidigt som jag är tacksam över att få uppleva Vara som vuxen, Vara som en bra plats att leva, jobba och bo på! Att få se sig om som ung och då utanför sin hemort är viktigt och utvecklande.
Att som moderaterna gör, nedvärdera och förhindra unga att resa fritt och gratis på sommarlovet stoppar unga att få möjligheten till att resa och uppleva nya saker.
Vara är av tradition en bygd som har lite influenser utifrån och många ser vår bygd som inskränkt och konservativ. Att då ha som sin främsta prioritering från Moderaterna och Cecilia Widegren för Varas unga, att de ska få köra fortare med sina EPA-traktorer är då just en inskränkt och konservativ politik. Som sagt är olika intressen bra och en del gillar bilar, gott och väl så, men det finns en baksida av detta med buller, avgaser och fokus på att bilen är enda trafikmedlet. Här prioriterar Vänsterpartiet kollektivtrafik och Sommarlovskortet före att Varas unga ska fortsätta att åka omkring i sina EPA-traktorer och då med högre hastighet med Cecilia Widegrens hjälp genom ny lagstiftning. Vi borde som politiker, vilket är ett mål för mig som politiker i Vara, skapa möjligheter för kommunens unga att uppleva och se mera, att kunna resa längre för att få nya och fler influenser och då är Sommarlovskortet viktigare och bättre politik är ökad hastighet för EPA-traktorer!

Egon Frid (V)
Kommunpolitiker Vara
Ledamot i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019.

2019-01-17
Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att Vara kommun erbjuder kommunens unga ett fritt sommarlovskort för resande inom Västtrafik och Västra Götalandsregionen sommaren 2019. Från och med sommaren 2018 fick alla unga fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Det var en statlig reform som förhandlades fram mellan dåvarande regering och Vänsterpartiet. I Västra Götaland genomfördes denna kollektivtrafiksatsning för alla ungdomar utom för de som behöver resa med färdtjänst eller Närtrafiken. Det fria sommarlovskortet för våra ungdomar i vår kommun och landets övriga kommuner sommaren 2018 blev en stor succé och det har gjorts ett mycket stort antal resor i regionen. Nu finns tyvärr inte pengar avsatta i den besluta statsbudgeten för 2019 för fria sommarlovskort. De som står bakom den gällande statsbudgeten argumenterar för att det som tidigare var riktade statsbidrag ska nu rymmas inom den s k påsen, i detta fall de samlade statsbidrag som Vara kommun får från staten via riksdag och regering. Utifrån detta så faller det på antingen Vara kommun eller Västra Götalandsregionen att göra samma viktiga satsning för våra ungdomar i form av ett fritt sommarlovskort inom kollektivtrafiken och Västtrafik sommaren 2019. Ur miljösynpunkt och för att möjliggöra för våra ungdomar att nyttja kollektivtrafiken är det av stor betydelse att alla unga ges samma möjlighet att få en god tillgänglighet till resande i kommunen och regionen. Naturligtvis utgår vi från att ungdomar som behöver Färdtjänst och Närtrafiken inkluderas. Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att Vara kommun ger kommunens ungdomar, som från sommaren 2019 slutar åttan till de som ska börja trean på gymnasiet, erbjuds fria sommarlovskort (motsvarande fritidskortet). att kostnaden finansieras via kommunens rörelsekapital Vänsterpartiet och Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupper Egon Frid (V) Carl-Uno Olsson (S)

Bra för unga att resa kollektivt!

Motion till kommunfullmäktige i Vara om att ett tankställe för biogas etableras i Vara.

Vänsterpartiet i Vara 2018-12-05

Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att kommunen bör verka för att en tankningsanläggning för biogas etableras i kommunen. Västra Götalands klimatstrategi har målsättningen att vi ska vara fossiloberoende 2030. För att nå dit måste kommunerna och regionen tillsammans agera för att skapa förutsättningar att åter snabba upp takten i arbetet. Att sluta kretsloppet i avfallsprocessen måste vara målet. Vänsterpartiet tycker att biogasproduktion från skogsavfall, gödsel och matavfall är genialt och optimalt, sett med ”kretsloppsögon”. Omställningen riskerar att stagnera om inget görs för att möjliggöra avsättningen av biogasen som vi förväntar oss ska produceras. Det krävs långsiktiga styrmedel och stöd för drift av produktionsanläggningar för att hålla lla fast vid de förnybara alternativen. Biogasen kan med fördel uppgraderas till biogas för fordonsdrift och därmed minska användningen av fossila bränslen i fordonsflottan. Dubbel miljönytta och en strategisk delprocess i ett framtida hållbart samhälle. Vänsterpartiet i Vara utgår från att Vara kommun delar Västra Götalands klimatstrategi och att Vara kommun kan bidra med en insats för att biogas för fordonsdrift kan bli tillgängligt även i Vara. Biogas till fordon är kanske inte inne nu men det finns ett fortsatt behov av att ha tillgång till att kunna tanka biogas. Sedan så kommer mer och mer biogasbussar ut på gator och vägar i Västra Götaland då eldriften tar över i Göteborg bland annat. Samtidigt som det kommer mer och mer lastbilar och åkerier som kör på biogas t ex Götene kyltransporter. Därför finns det ett behov att tanka biogas för bussar och andra tunga fordon runt om i vårt län och även i Vara. Lokal försäljning av biogas är också viktig för den lokala produktionen av biogas så den får ökad avsättning. Djurhållningen på Varaslätten har goda möjligheter att producera biogas och får genom en lokal tankanläggning en ökad avsättning för biogasen. Vänsterpartiet föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar verka för att en tankningsanläggning för biogas, för bilar och tunga fordon, etableras i kommunen. Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp genom Egon Frid (V)

Tanka din koskit!

Västtågsutredningen ger resenärerna fler tågstopp

 
Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande

Västtågsutredningen ger resenärerna fler tågstopp

Regionfullmäktige har idag tagit beslut Västtågsutredningen. Utredningen syftar bland annat till att öka tågresandet på ett sätt som påminner om Pågatågen i Skåne. Fler tågstopp ska få fler att välja tåget och föreslås nu för orterna Länghem, Hillared, Grimsås, Dals Rostock, Bäckefors, Brålanda och Bäckefors.

Vi i Vänsterpartiet har varit drivande i utredningen och är nöjda med beslutet. Men det är en utredning som borde vara mer visionär, säger Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige. – Vi har föreslagit ytterligare två stopp, Upphärad i Trollhättans kommun och Södra Ryd i Skövde kommun. Men än viktigare är att vi fått med en öppning om att under genomförandetiden, som sträcker sig ända till 2035, följa samhälls– och trafikutvecklingen och ha en öppen inställning till fler tågstopp.

Att fler väljer tåget och avstår från att köra bil är en viktig pusselbit i att uppnå ett hållbart, fossilfritt Västra Götaland, säger Jan Alexandersson (v) ledamot i regionutvecklingsnämnden och regionfullmäktige.

Mer info eller frågor?

Egon Frid (v)  tel 070-6365841

Jan Alexandersson (v) tel 070-6614174

Lena Karlsson pol sekr (v) 070-0825218

 

Gärna färre zoner men först lägre priser för alla!

Ur flera perspektiv så finns det flera fördelar med färre zoner i vår region och på sikt ser Vänsterpartiet gärna 1 zon. 
Detta är avhängigt av vad det kostar för oss resenärer att åka kollektivt!
Dagens belslutsförslag är positivt för resanden inom zon C, B och de kommuner som tillhör Göteborgsregionen förutom Göteborg som kommer att höra till zon A.
Regionens roll är att vara omfördelande när det gäller utbud, service och kostnader. Detta tillgodoses i förslaget till stor del för resanden som slipper flerkommunspriset och får ett lägre, ett billigare zonkort.
Vänsterpartiets mål är att få en attraktiv kollektivtrafik med lägre priser för alla! Dagens zonförslag vet vi redan nu kommer att höja priserna för  det stora flertalet resande i Göteborgs kommun. 
Vi i Vänsterpartiet hade sett att zonsystemet infördes med den garantin att ingen ska behöva betala högre priser utan vinsten är förenklingar och ökad effektivitet inom biljettsystemet.
Den osäkerhet som finns avseende det kommande priset för resor inom zon A gör att vi från Vänsterpartiet inte har deltagit i beslutet om zon-systemet i Kollektivtrafiknämnden. Vänsterpartiet ser gärna färre zoner men först billigare priser på kollektivtrafiken för alla.
Med tanke på de risker som finns när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafiken i Göteborg de kommande åren så vore det mycket negativt att höja priserna samtidigt som vi riskerar att få färre resande.
Med hänvisning till detta och vår protokollsanteckning i Kollektivtrafiknämnden så yrkar Vänsterpartiet återremiss på zonförslaget för att klargöra priseffekterna och möjligheterna till fortsatta subventioner i bland annat  Göteborgs kommun.

Västtågsutredningen – Målbild Tåg 2035

Västtåg i Vårgårda.

”Kollektivtrafiknämnden har en positiv inställning i det fortsatta arbetet till fler stationer.” Detta är en att-sats som beslutades av Kollektivtrafiknämnden efter ett yrkande från mig och Vänsterpartiet den 8 juni i år! 
För oss i Vänsterpartiet så har hela vårt arbete med Västtågsutredningen inriktat sig på att se framåt och se möjligheterna i att utveckla kollektiva resor med tåg genom att öppna fler stationer som kompletterar vår regiontrafik. De 7 namngivna stationerna plus NÄL, som ska utredas i särskild ordning, är gott och väl men vi ser med år 2035 som målår så bör vi kunna vara mer visionära. Vi kan nu konstatera att ärendet Västtågsutredningen inte kommer längre nu utan får beslutas enligt utredningens förslag. 
Vänsterpartiets vision som också delas av Kollektivtrafiknämnden är att fler stationer på de västsvenska järnvägarna bör kunna öppnas fram till 2035. De som varit namngivna under utredningens gång är bland annat Upphärad i Trollhättans kommun och Södra Ryd i Skövde kommun. Vi tror och hoppas att arbetet kan komma vidare med även dessa stationer. Vänsterpartiet ser att detta kan inrymmas i de uppdrag som ges i punkterna 8 och 9 som tillkommit under utredningens arbete beslutsförslaget och finns med i beslutsförslaget. Konstaterar också att de 4 att-satser som togs i Kollektivtrafiknämnden den 8 juni inte direkt finns med i Regionstyrelsens förslag till beslut här idag i Regionfullmäktige. Vi i Vänsterpartiet anser ändå att våra förslag är tillgodosedda och vi yrkar bifall till Regionstyrelsens förslag. 

Tack och farväl till Ursand!

I helgen så tog jag/vi farväl av vår tidigare säsongsplats på Ursands Camping! Vi har haft en fantastisk plats på campingen nära Vänern där vi hållit till i 4 säsonger och innan det var vi campingen även sommaren 2014. Vår naturplats har år efter år blivit påverkad negativt av campingens expansion och utbyggnad. Sommaren i år blev det negativa så stark att det övervägde allt det positiva med att campa på Ursand. Därtill har flera av de senaste stora investeringarna som skett på campingen varit inriktade på att de s k rullgästerna och konferensgäster ska få sitt och att vi som längtar efter lugn och ro på en naturskön camping får stå tillbaka. Dessutom så påverkas i alla fall jag negativt av ett mer aktivt ägande av Bert Karlsson som gör att allt han gör påverkar campingen och mig som campinggäst genom att det ska förhållas både till honom som person och hans investeringar. En campingplats ska inte politiseras utan ska vara en plats för rekreation. Många är de gånger då jag har fått försvara att man campa på en camping som ägs av Bert Karlsson. Att skilja på sak och person, att skilja på att den finns en tjänst jag vill ha och vem ägaren är som äger företaget. Detta blev svårare och svårare med att ägaren drev både valkampanjer och en campingplats och annonserade ett större personligt engagemang i Ursand. Jag vill däremot ge en stor eloge till Daniel Plura Aronsson som platschef på Ursand som har stått för en enorm fin service tillsammans med sin personal. Det började med en dubbelbokning sommaren 2014 då Daniel och Isabella gjorde allt rätt för att fixa en plats åt oss. Sedan den dagen kände jag att Daniel med personal vill ge bästa möjliga service och så blev det, även det sista de fick hjälpa oss med, att få ner vår husvagn från den uppställda platsen var av bästa service. Men bästa service i världen rår inte på en alltför störd sommarvistelse och sommaren 2018 fick vi finna ron hemma i Vara när den inte infann sig på Ursand. Beslutet har med andra ord växt fram och det är naturligtvis med sorg och saknad som vi lämnar vår favoritplats vid Vänern. Hoppas våra timmar med stenbrytning, blomsterskötsel, värdpar för fåglar med en rödhakefamilj som personlig favorit får glädja några andra nu! Det är i naturen vi varit och det är naturminnen som jag tar med mig mest! Många trevliga personer och hundar har vi mött på våra promenader på och omkring Ursand och de som vi har haft mest kontakt med har jag/vi tackat personligen. Ni andra som vi känner från 5 år på Ursand vill jag/vi säga tack! Vi får nu vara lite mer fria med våra semestrar och vårt campande. Vi har bytt tillbaka till 5 meter igen och får se vart våra vägar bär! Tack från Egon, Christina och Ronja!