För ett tydligare jämställdhetsarbete!

På dagens Kollektivtrafiknämnd lämnade vi från Vänsterpartiet in ett initiativärende för ett tydligare jämställdhetsarbete!

 
Vi föreslår att det görs omtag i hur kollektivtrafiknämnden ser på jämställdhetsperspektivet i de projekt som vi deltar i eller delfinansierar.
Vi lever inte i ett jämställt samhälle. Kvinnor som grupp har lägre löner och mindre makt i relation till män som grupp. Det är orättvist. Men det är också företags- och samhällsekonomiskt olönsamt att inte ta tillvara människors fulla potential genom att låta oss begränsas av könsroller.
För att bidra till ett jämställt samhälle ska de olika nämnderna inom regional utveckling i Västra Götalandsregionen redovisa hur många kvinnor respektive män som blir berörda av projektet i projektbeskrivningarna. Allt för oftast är dessa kolumner inte ifyllda när de når nämnderna, och är de ifyllda används informationen sällan till något. Även i slutredovisningar och årsredovisningar saknar ofta uppgifter om jämställdhetsarbetet under projektet/perioden.
 
Målet har säkert ursprungligen varit att öka farten i jämställhetsarbetet genom att synliggöra för projektdeltagarna hur jämställdheten ser ut i respektive projekt och därmed påverka utfallet. Upplevelsen är dock att det många gånger bara upplevs vara ett administrativt merarbete som är svårt, eller till och med omöjligt, att redovisa. Vi behöver göra ett omtag i det här arbetet och föreslår att vår förvaltning får i uppdrag att komma med förslag om förnyelse av jämställdhetsperspektiv i projekten, gärna i samarbete med några av dem som är projektägare. Även årsredovisningarna från nämnden kan utvecklas i det här avseendet.
 
Förslag till beslut
 
-Förvaltningen får i uppdrag återkomma med förslag om hur vi kan utveckla jämställdhetsperspektivet i projekt och årsredovisning.
 
Egon Frid (v)
Gertrud Ingelman (v)
Rolf Sörvik (v)
 
Ps! Initiativärenden överlämnades till presidiet för beredning till nästa kollektivtrafiknämnd!

För att uppnå miljömålen och en god tillgänglighet behövs mer kollektivtrafik inte mindre!

Tåg, regiontåg.
Tåg med station.

Efter mycket arbete och tidigare protokollsanteckningar kring nytt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland så var dagen kommen då det var dags för beslut om nya programmet i Kollektivtrafiknämnden! Tyvärr är det ett passivt och defensivt förslag som grundar sig på tron att vi kan spara oss ur konsekvenserna av de uteblivna resorna och biljettintäkterna! S hade inget annat förslag och stöttar alltså borgarna i minskade målsättningar med 50 miljoner resor, lägre målsättning än innan pandemin! Hur ska vi då nå en tillgänglig kollektivtrafik och hur ska vi uppnå klimatmålen i regionen? Vänsterpartiet fortsätter att kämpa för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och tror på en fortsatt utökning av trafiken för att minska biltrafiken i våra städer! För miljön och för en tillgänglig kollektivtrafik i hela regionen!
Här är Vänsterpartiets yrkanden angående trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025, Hållbara resor i Västra Götaland:
 
Kollektivtrafiken har två viktiga syften; att göra det tillgängligt för invånarna i hela regionen att bo och leva och kunna transportera sig kollektivt, samt att hjälpa regionen och Sverige att uppnå målen i Klimat 2030. Vi i Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som det viktigaste verktyget som Västra Götalandsregion har för att nå målen i Klimat 2030 och att få fler att välja kollektivtrafik, istället för att resa med egen bil.
 
Vi anser därför att utöver Kollektivtrafiknämndens budget så behöver Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik kompenseras fullt ut från Regionstyrelsen för att vi ska uppnå målen och klara utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.
 
Pandemin har stora konsekvenser för Västtrafik ABs ekonomi. Vi vill inte att lösningen ska vara minskat trafikutbud och vi vill inte heller ha en sänkt ambitionsnivå i Trafikförsörjningsprogrammet. Med tanke på pandemin och det minskade totala resandet under 2020 och 2021, där bilismen igen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, är det ännu viktigare att satsa på mer utbud och mer trafik.
 
Vi måste gentemot regionledningen stå upp för att Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik får kraftigt ökade resurser för att ta igen förlorad trafik och samtidigt satsa vidare för en utbyggd kollektivtrafik med biljettpriser som resenärerna tycker är rimliga. Vi kan inte spara oss ur krisen och de uteblivna biljettintäkterna under pandemiåren 2020 och 2021. Regionen måste ställa krav på att regeringen täcker de uteblivna biljettintäkterna genom extra statsbidrag till kollektivtrafiken i Sverige.
 
Trafikförsörjningsprogram ligger till grund för Trafikplan/Uppdrag till Västtrafik för 2022 och framåt. Den föreslagna revideringen med neddragna målsättningar leder till minskad trafik och minskade resurser totalt till kollektivtrafiken. Redan idag görs besparingar och neddragningar inom trafiken som innebär färre avgångar med tåg och busslinjer som läggs ner. Vi har kontakt med kommunala företrädare och kommunerna är missnöjda med neddragningar av turer och linjer vilket försämrar möjligheterna för en bra kollektivtrafik för våra kollektivtrafikresenärer. Före pandemin fanns stora problem med trängsel på många spårvagns- och busslinjer och där skulle utökad trafik ha behövts. Ett annat exempel är neddragning av servicelinjerna i Trollhättan och liknande negativa förändringar som Västtrafik AB nu kommunicerar med många kommuner i Västra Götaland.
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
 
– Målbilden för antalet resor i kollektivtrafiken ska vara 380 miljoner resor per år målåret 2025, för att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken ska kunna ske.
 
– Detaljnivån i Trafikförsörjningsprogrammet ska bibehållas för att slå vakt om nuvarande trafiklösningar på landsbygden och mindre orter.
 
– Dubbleringsmålet ska ligga kvar som grunden för ökat resande och för att nå miljömålen i regionen.
 
– Det ska finnas en god geografisk tillgänglighet med ett gott utbud av kollektivtrafik och där ska Landsbygdsprogrammet vara ett golv för lägsta utbud, inte ett tak för vad som ska finnas.
 
 
Egon Frid (v) ledamot i kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden
Rolf Sörvik (v) ersättare i kollektivtrafiknämnden

God samverkan krävs för utveckling av kollektivtrafiken i Västra Götaland!

I dag på Kollektivtrafiknämnden fattades beslut om reviderade samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland.
Vi i Vänsterpartiet har två ändringsförslag på de reviderade samverkansformerna.
För det första: I förslaget till reviderade samverkansformer uttrycks tydligt att ”Kollektivtrafiknämnden bereder ärenden inför beslut i fullmäktige samt fattar beslut inom nämndens ansvar och budget, till exempel om strategier och uppdrag till Västtrafik”.
Det blir då märkligt om BHU ges en överordnad roll i arbetet med till exempel trafikförsörjningsprogram. Det borde omformuleras så att BHU:s roll tydligare är rådgivande i förhållande till kollektivtrafiknämnden. Därför bör formuleringen i avsnitt 4.3 ändras till BHU ansvarar för att ta ställning till beslut gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor”. Det skulle då ersätta ”ställer sig bakom”.
För det andra: Vi vill att vi för de kommuner som inte ingår i Stadstrafikforum, så bör vi kunna finna liknande samarbetsformer som Stadstrafikforum har.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna det reviderade dokumentet med nedanstående förändringar.
2. Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland med förändringen att ”ställa sig bakom” byts ut mot ”ta ställning till” i avsnitt 4.3 ” BHU ansvarar för att ställa sig bakom förslag till beslut gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor”.
3. Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik AB utvecklar en samverkan med kommunerna, utöver de Stadstrafikforum som finns. Syftet är att utveckla samverkan med de mindre och medelstora kommunerna och i sin tur utveckla trafiken i och mellan dessa kommuner.
Egon Frid (V) ledamot i kollektivtrafiknämnden
Gertrud Ingelman (V) ersättare i kollektivtrafiknämnden
Rolf Sörvik (V) ersättare i kollektivtrafiknämnden

Debatt om jäv i Vara kommun!

Vi har en underlig diskussion i Vara kommun om jäv och när kommunalt anställda är jäviga! Kommunen har gjort en rutin på tjänstemannanivå som är långtgående i ifrågasättandet av att kommunalt anställda kan vara jävliga! På grund av att detta rutin inte behandlades politiskt i kommunstyrelsen och på grund av rutinens innehåll skrev jag denna interpellation!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående jäv i allmänhet och för kommunalt anställda förtroendevalda i synnerhet.
Vi har haft en olycklig diskussion i kommunen sista tiden huruvida förtroendevalda som driver behovsfrågor för det allmänna är jäviga eller inte. Denna diskussion driver jävsfrågan i fel riktning! En förtroendevald som är anställd i Vara kommun kan inte och ska inte anses vara jävig. Jäv är när någon driver förslag och frågor som riskerar ge egen ekonomisk vinning för enskilda!
Nu senast har det skapats ett dokument, en rutin, i kommunen som jämställer jävsfrågan med sekretessfrågor.
Jag som representant för Vänsterpartiet och anställd i kommunen upplever frågan om jäv och den nya rutinen som ett dokument med pekpinnar och insinuationer mot kommunalt anställda då rutinen anger att chefen ska vid ledighetsansökan informera till den anställde, som ansöker om ledighet för förtroendeuppdrag, att den anställde behöver få information i jävs- och sekretessfrågor och få den informationen av kanslichef och kommunjurist.
Att koppla ihop ledighetsansökan med informationsansvar för chef angående jäv- och sekretessfrågor är att redan där ifrågasätta en anställds skäl för sitt förtroendeuppdrag och sin ledighet från jobbet.
Arbetsbelastningen för chefer och kommunkansli borde vara tillräckligt stort reda utan att dessa belastas med förtroendemannafrågor som bör kunna klaras ut i aktuell nämnd och styrelse där den förtroendevalde har sitt uppdrag. Dessutom är det ett stort ansvar som åligger partigrupperna.
Denna rutin har tillkommit efter en hemställan från Bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Det borde vara rimligt att ett ärende från en politisk nivå till en annan politisk nivå realbehandlas i kommunstyrelsen och inte bara blir till ett informationsärende i kommunstyrelsen.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Anser kommunstyrelsens ordförande att en anställning i Vara kommun ska ses som om man är jävig i sin roll som förtroendevald i Vara kommun?
Anser kommunstyrelsens ordförande att Allmänna bestämmelser § 31 ska gälla utan begränsningar?
Anser kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att en hemställan från en nämnd till kommunstyrelsen bör realbehandlas politiskt i kommunstyrelsen?
Egon Frid (V)
Kommunfullmäktigeledamot
Vara kommun

Mer fiber och bredband i Vara!

Hela Sverige ska leva heter det och att tillgången till bredband ska finnas i hela landet! Vem tar det ansvaret när bidragen är slut och den kommersiella aktörer har gömt sig? Är det inte då kommunen behöver träda in för att göra fiber och bredband tillgängliga för fler?

Interpellation till kommunalstyrelsens ordförande angående att en satsning behöver ske för att fortsätta att bygga ut bredband via fiber i Vara kommuns tätorter och landsbygd.
Vara kommun har haft en stor bredbandsutbyggnad på landsbygden och här är det en stor andel som har fiber via bredbands- och fiberföreningarna. Det som var drivet i detta var statliga och regionala bidrag till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.
För några år sedan så fanas det kommersiella aktörer som erbjöd fiber till privata fastighetsägare i tätorterna i Vara kommun. Detta skedde i två olika omgångar.
Idag har vi ingen kommersiell aktör som erbjuder tjänster där fastighetsägare kan ansluta sina fastigheter till fiber samtidigt som kopparnätet kräver stora underhållskostnader som drabbar abonnenter som behöver fiberanslutningar via kopparnätet. Detta nät som håller på att fasas ut på mindre tätorter och på landsbygden.
Vara kommun behöver en strategi för att driva på om en fortsatt fiberutbyggnad i Vara kommuns tätorter, både för kommersiella och privata fastighetsägare. Hur denna utveckling ska uppmuntras och genomföras behöver Vara kommun engagera sig i och planera för.
Dessutom behöver boende på orter och landsbygd där fiberföreningarna har byggt tillgången till bredband få incitament för att hjälpa fler och nya abonnenter att kunna ansluta. Idag ser vi inget uttalat intresse för en fortsatt fiberutbyggnad och ingen som driver frågan att bygga ut bredband och fiber än mer på landsbygden och i tätorterna inom Vara kommun.
Med anledning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Hur agerar Vara kommun för att en fortsatt fiber- och bredbandsutbyggnad kan ske inom Vara kommuns tätorter och genom de etablerade fiberföreningarna på landsbygden i kommun?
Vilket engagemang är Vara kommun beredda att ta för att bidra till en fortsatt fiber- och bredbandsutbyggnad inom Vara kommun geografiska område?
Egon Frid (V)
Kommunfullmäktigeledamot

Det behövs en cykelväg från Vara till Skarstad!

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att bygga en cykelväg från Kungsgatan i Vara/väg 187 utmed gamla riksvägen till Skatofta och vidare till Skarstad Bygdegård.

En väg med många oskyddade trafikanter är vägen mellan Vara och Skatofta, den så kallade Skarstavägen, Vägsituationen och de oskyddade trafikanterna utsatthet gör att det stort behov av en GCM-väg på vägen mellan Kungsgatan i Vara och Skatofta korsväg vid väg 47. En GCM-väg (väg för gående, cyklister och mopedister) på denna sträcka skulle utgöra ett stort skydd för gående och cyklister främst men även för mopedister.

Uppenbart är det så att trafik flyttas över från E20 till gamla riksvägen som gör att det i dag kan ses som en väg med mycket trafik och då både bilar, lastbilar och bussar. Under skördesäsong är vägen extra belastad med trafik genom traktorer och lastbilar som fraktar säd.
I takt med att vägarbetena kommer att utökas på E20 vid och mellan trafikplatserna Vara/Heljeved och Åsen så kommer än fler biltrafikanter välja att åka gamla riksvägen utmot Skarstad och väg 47.
Under den mörka årstiden är det ett under som göra att det inte händer allvarliga olyckor på sträckan då oskyddade trafikanter som gångare och cyklister än mer utsätta på denna väg då det inte finns någon vägren att hålla sig till.

Idag finns det en GCM-väg från Skarstad Bygdegård till Jung som anlades när E20 byggdes om till en 2+1-väg med mitträcke. Om en GCM-väg kan anläggas utmed gamla riksvägen mellan Vara och Skarstad Bygdegård så skulle den ansluta till befintlig GCM-väg till Dönstorp och Jung. Ett viktigt cykelstråk kan då färdigställas. Dessutom ligger det i planen, för att bygga ut GCM-vägarna, med en GCM-väg mellan Jung och Kvänum

Det planeras för en trafikplats på väg 187/Östra ringleden vid Kungsgatan i Vara. När detta anläggs vore det bra att det är förberett för en GCM-väg vid trafikplatsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:

Att Vara kommun planerar för att en GCM-väg anläggs mellan Kungsgatan i Vara/trafikplats vid väg 187 till Skatofta, utefter gamla riksvägen.

Att Vara kommun planerar i nästa steg för en GCM-väg från Skatofta till Skarstad bygdegård.

Vänsterpartiet i Vara
Egon Frid (V)                           

Underlätta för boende på landsbygden!

 

Motion till kommunfullmäktige i Vara angående att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd.

Vara kommun är en decentraliserad trakt, en kommun med mycket bostäder på landsbygden, där befolkningen av tradition, till merparten funnits och bott och bor, i kommunen. Samtidigt ser vi ett generationsskifte med att fler och äldre boende flyttar in till samhällena i kommunen och i många fall lämnar sina fastigheter tomma på landsbygden.
Den stora frågan är då hur vi kan göra dessa bostäder mer tillgängliga för uthyrning och boende. För en fortsatt levande landsbygd och med liv på gårdarna.
En bärande tes är att uppfattningen hos många privata fastighetsägare på landsbygden är att det är svårt och riskfyllt att vara hyresvärd och att hyra ut sin bostad.
Hur kan vi då minska dessa svårigheter och samtidigt göra bostäderna och se fastigheter på landsbygden som en resurs för uthyrning och boende?
Vänsterpartiet ser det som värdefullt att utreda vilka möjligheter som finns och titta på hur det kan lösas och organiseras.
Frågan har diskuterats tidigare i kommunen och har fått i grunden ett positivt mottagande men de förslag som fanns i förra motionen gick inte att genomföra tyvärr. Diskussionen då avslutades med att någon form av nätverk kunde bildas för att bistå och råda fastighetsägare på landsbygden i Vara kommun som vill hyra ut sina bostäder.
Vår tanke nu när vi återkommer med motionen är att utreda om ett nätverk eller en kontaktperson inom kommun, till exempel inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, kan vara den hjälp och det stöd som gynnar möjligheten för uthyrning av och boende i privata fastigheter på landsbygden inom Vara kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att Vara kommun utreder möjligheten hur kommunen kan bidra med att göra bostäder på landsbygden mer tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet.
Egon Frid
Vänsterpartiet

Vara kommun ska äga och förvalta äldrebostäderna!


Motion till kommunfullmäktige i Vara kommun angående att ändra ägardirektivet för Vara Bostäder AB så att de bostäder för äldre som bolaget äger ses som långsiktigt ägande och förvaltning av dessa.

Behovet och efterfrågan är stor när det gäller bostadsbyggande och hyreslägenheter för enskilda individer och olika grupper med särskilt stora behov av en bostad. Dessa grupper behöver hjälp med att ha en god tillgång till bostadsmarknaden inom Vara kommun.
Det förslag som fanns om att i markanvisningsavtalen skriva in att 20 % av lägenheterna i flerbostadshus ska vara reserverade för inkluderingsboenden är mycket bra och bör finns med i kommande riktlinjer och bostadsförsörjningsprogram. Inkluderingsboenden som begrepp behöver inte vara svårare att förstå än att det är ett stöd för de som är exkluderade i samhället och på bostadsmarknaden idag.
Behovet av särskilda boendeformer för äldre beräknas att öka i kommunen och vi bör planera för en utbyggnad av dessa platser. Seniorbostäder och trygghetsboende är andra boendeformer för äldre som kommunen behöver satsa på och bygga genom Vara Bostäder.
Nu när Vara Bostäder AB kommer att vara ägare och förvaltare för boende för äldre så är det viktigt att det slås fast att syfte med detta måste vara ett långsiktigt ägande och förvaltande av bostäder för äldre. Dessutom är det för oss motionärer av vikt att beslut som rör ägande av bostäder inom Vara Bostäder AB kommer till kommunfullmäktige för beslut.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Vara besluta:
Att ägardirektivet för Vara Bostäder AB ändras och kompletteras med att de strategiska köp som görs av Vara Bostäder AB angående bostäder för äldre ska ses som långsiktigt ägande och förvaltning av Vara Bostäder AB för att tillhandahålla trygghetsbostäder och andra boendeformer för äldre.
Egon Frid Fredrik Nelander
Vänsterpartiet i Vara Socialdemokraterna i Vara

Det behövs mer kollektivtrafik – inte mindre!

Kollektivtrafiknämnden kommer att ta beslut om förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram i mars. Det främsta skälet till revideringen är påverkan av pandemin. Det går att ta hänsyn till pandemin på olika sätt och vi från Vänsterpartiet vill se en mer offensiv satsning, istället för att planera för att sänka ambitionsnivån.
Med tanke på pandemin och det minskade resandet under 2020, där bilismen igen tagit andelar av trafiken från det kollektiva resandet, är det ännu viktigare att satsa på mer utbud och mer trafik. Istället för att förbereda oss för krympande ekonomiska resurser måste vi gentemot regionledningen stå upp för att Kollektivtrafiknämnden får kraftigt ökade resurser för att ta igen förlorad trafik och samtidigt satsa vidare för en utbyggd kollektivtrafik med taxor som resenärerna tycker är rimliga. Vi kan inte spara oss ur krisen och de uteblivna biljettintäkterna under 2020.
Enligt remissversionen var målet att antalet resor i kollektivtrafiken skulle vara 380 miljoner år 2025. I den reviderade versionen ska antalet återtas och målet har sänkts till 350 miljoner år 2025. Att planera för att minska antalet resor med 30 miljoner är ett alltför passivt förhållningssätt. 
Kollektivtrafiken ska vara utbyggd så att invånarna i hela regionen skall kunna bo och leva där de väljer och kunna resa kollektivt. Men kollektivtrafiken är också regionens viktigaste pusselbit för att vi ska kunna uppnå målen i Klimat 2030 och koldioxidbudgeten. Då måste vi få fler att välja kollektivtrafik istället för att resa med egen bil.
Vidare måste regionen ställa krav på att regeringen täcker de uteblivna biljettintäkterna genom extra statsbidrag till kollektivtrafiken i Sverige 2021 och framöver.

Egon Frid (v)

Gertrud Ingelman (v)

Rolf Sörvik (v)